بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه محبوبه اظهری ۲۹/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه محبوبه اظهری ۲۹/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

محبوبه اظهری

بررسی تطبیقی روایت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنونی نظامی و نظایر آن و بررسی پیشینه داستان خسرو و شیرین در شاهنامه فردوسی

دکتری /زبان و ادبیات فارسی

دکتر محمد رضا ترکی

دکتر تیمور مالمیر

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر میرهاشمی

دکتر فقیه ملک مرزبان

دکتر علی محمد موذنی

دکتر مهدی علیایی مقدم

۲۹/‏۱۱/‏۹۸

۸

تالار کمال