بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه محمد رضا زاهدی ۲۷/‏۱۱/‏۹۸

جلسه دفاعیه محمد رضا زاهدی ۲۷/‏۱۱/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

محمد رضا زاهدی

تعیین اصالت اشیای تاریخی، فرهنگی و هنری

دکتری /باستانشناسی

دکتر حسن کریمیان

دکتر مسعود باقرزاده کثیری

دکتر کامران احمدی

دکتر کمال الدین نیکنامی

دکتر محمد اسمعیلی جلودار

دکتر محمد مرتضایی

دکتر حمیده چوبک

۲۷/‏۱۱/‏۹۸

۱۰

تالار کمال