بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه مریم شهامت قربانی ۱۷/‏۱۰/‏۹۸

جلسه دفاعیه مریم شهامت قربانی ۱۷/‏۱۰/‏۹۸


 

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مریم شهامت قربانی

تحلیل روایی داستان‌های کوتاه فارسی با تاکید بر آثار سیمین دانشور، گلی ترقی و منیر روانی پور براساس الگوی سیمپسون

دکتری زبان و ادبیات فارسی

دکتر مصطفی موسوی

دکتر تیمور مالمیر

دکتر علیرضا امامی

دکتر حمید رضا عظیمی

دکتر روح اله هادی

دکتر محمد پارسا نسب

دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان

۱۷/‏۱۰/‏۹۸

۱۶

تالار کمال