بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه معصومه عبادی ۱۶/‏۱۰/‏۹۸

جلسه دفاعیه معصومه عبادی ۱۶/‏۱۰/‏۹۸


 
 
 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

معصومه عبادی

تأثیر نمایش بر شعر و نثر عصر تجدد و بیداری

دکتری /زبان و ادبیات فارسی

دکتر علی محمد موذنی

دکتر تیمور مالمیر

دکتر علی اصغر باباسالار

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر علیرضا امامی

دکتر احمد ذاکری

دکتر بهروز محمودی بختیاری

۱۶/‏۱۰/‏۹۸

۱۴

تالار کمال