بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه مهدیه اسحاقی ۲۷/‏۳/‏۹۹

جلسه دفاعیه مهدیه اسحاقی ۲۷/‏۳/‏۹۹


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

مهدیه اسحاقی

ظهور و زایایی فعل سبک و نقش آن در ساخت رویدادی

دکتری /زبانشناسی

دکتر غلامحسین کریمی دوستان

دکتر محمود بی جن خان

دکتر مزدک انوشه

دکتر سیمین کریمی

دکتر زهرا ابوالحسنی

دکتر علی افخمی

دکتر غلامرضا دین محمدی

۲۷/‏۳/‏۹۹

۱۰ – ۸

تالار دکتر شهیدی