بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه نفیسه افصلی ۳۰/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه نفیسه افصلی ۳۰/‏۶/‏۹۸


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

نفیسه افصلی

گونه‌های مختلف خطاب در آیات عدالت در قرآن کریم

دکتری

زبان و ادبیات عرب

دکتر ابوالحسن امین مقدسی

دکتر شهریار نیازی

دکتر عبدالحسین فقهی

دکتر مسعود فکری

دکتر علی اکبر فراتی

دکتر انسیه خزعلی

دکتر هومن ناظمیان

۳۰/‏۶/‏۹۸

۱۴

طبقه چهارم