بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه نگار پزشک ۳۰/‏۱۱/‏۹۸‬

جلسه دفاعیه نگار پزشک ۳۰/‏۱۱/‏۹۸‬


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

نگار پزشک

بررسی و تحلیل گروه فعلی در شاهنامه فردوسی

دکتری /زبان و ادبیات فارسی

دکتر روح اله هادی

دکتر مصطفی موسوی راد

دکتر علیرضا امامی

دکتر حسن حسن زاده نیری

دکتر اسماعیل تاجبخش

۳۰/‏۱۱/‏۹۸‬

۳۰: ۱۲

تالار کمال