بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه دفاعیه گوهر شریفی ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه گوهر شریفی ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

گوهر شریفی

بررسی ساخت‌های فعلی زبان فارسی بر پایه نظریه صرف توزیعی

دکتری

زبان شناسی همگانی

دکتر مزدک انوشه

دکتر غلامحسین کریمی دوستان

دکتر سحر بهرامی خورشید

دکتر علی افخمی

دکتر محمود بی جن خان

دکتر زهرا ابوالحسنی

دکتر بهروز محمودی بختیاری

۳۱/‏۶/‏۹۸

۱۳

کلاس ۳۲۳