منابع آزمون کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات عرب

 

 

 

    1- صرف و نحو (شرح ابن عقیل ومبادی العربیه جلد4)

    2-معانی وبیان وبدیع (جواهر البلاغه تالیف احمد هاشمی والبلاغه الواضحه تالیف علی جارم )  

    3- اعراب گذاری و ترجمه متون ادبی وتاریخ ادبیات (قرآن کریم ونهج البلاغه مجانی الحدیثه جلد 1و2و3 )

    4 –انشا ومقاله نویسی (در سطح مجلات روز عربی )

   5  – زبان خارجه انگلیسی ( در سطح استفاده از دایره المهارفهای اسلامی به زبان انگلیسی)
  
6 – تاریخ ادبیات حنا لفاخوری