ریئس​ دانشکده

دکتر عبدالرضا سیف

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

تلفن: ۶۱۱۱۲۵۸۲‌

ایمیل:  seif@ut.ac.ir

 

 

 

 

معاون مالی و اداری

دکتر احمد علی یاری

استادیار گروه باستانشناسی

 تلفن ۶۱۱۱۲۵۷۶​

ایمیل:aliyaria@ut.ac.ir

 

 

 

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمود فضیلت

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی​

تلفن: ۶۱۱۱۲۵۷۵

 ایمیل: mfazilat@ut.ac.ir‌

 

 

 

 

معاون پژوهش و فناوری

دکتر موسی دیباج

دانشیار گروه فلسفه

تلفن ۶۱۱۱۳۰۵۰ ‌

ایمیل: adibadj@ut.ac.ir​

 

 

 

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر علی اکبر فراتی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

تلفن ۶۱۱۱۳۰۵۰ ‌

ایمیل: a.forati@ut.ac.ir​