ریئس​ دانشکده

دکتر غلامحسین کریمی دوستان‌

استاد گروه زبانشناسی‌

تلفن: ۶۱۱۱۲۵۸۲‌

ایمیل:  gh5karimi@ut.ac.ir​

 

 

 

 

معاون اجرایی

دکتر محمد افشین وفایی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 تلفن ۶۱۱۱۲۵۷۶​

ایمیل: m.afshinvafaei@ut.ac.ir​

 

 

 

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر جواد اصغری‌

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی​

تلفن: ۶۱۱۱۳۰۳۵‌

 ایمیل: jasghari@ut.ac.ir​

 

 

 

 

معاون پژوهش و فناوری

دکتر حسن حضرتی‌

دانشیار گروه تاریخ​

تلفن : ۶۱۱۱۲۵۷۵​

ایمیل:hazrati@ut.ac.ir​