بنیاد حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

هیأت مؤسس بنیاد حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (به اختصار بنیاد ادبیات) در تاریخ ۲۲/‏۰۴/‏۱۳۹۴‬ با معرفی جناب آقای دکتر احمد حاجی بابایی برای عضویت در هیأت مدیره بنیاد حامیان ادبیات مراحل تشکیل بنیاد ادبیات را آغاز نمود. اولین جلسه مجمع عمومی بنیاد حامیان ادبیات در تاریخ ۲۳/‏۰۴/‏۱۳۹۴‬ تشکیل و اعضا حقوقی هیأت مدیره بنیاد حامیان ادبیات به شرح زیر انتخاب گردیدند.


۱ - آقای دکتر حسن وفاپور (عضواصلی)

۲ - آقای محمد افشین وفایی (عضو اصلی)

۳ - آقای حمیدرضا امیری (عضو اصلی)

۴ - آقای دکتر گودرز رشتیانی (عضو علی البدل)

۵ - خانم دکتر هایده لاله (عضو علی البدل)

۶ -آقای دکتر شهرام یوسفی (بازرس اصلی)

۷ - آقای بابک سودمند (بازرس علی البدل)


در اولین جلسه هیأت مدیره در تاریخ ۲۷/‏۰۷/‏۱۳۹۴‬ با حضور اعضا حقیقی و حقوقی، رئیس بنیاد، دبیر بنیاد، نایب رئیس هیأت مدیره و خزانه دار هیأت مدیره انتخاب گردیدند و اکنون هیأت مدیره بنیاد حامیان ادبیات به شرح زیر فعالیت دارد.

 

بنیاد حامیان ادبیات طبق اساسنامه زیر که در تاریخ ۲۲/‏۰۴/‏۱۳۹۴‬ به تصویب هیأت مؤسس آن رسیده است فعالیت می‌نماید

اساسنامه بنیاد حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

مقدمه:
با استعانت از ذات باری تعالی و پیروی از سنت انبیای بزرگ الهی و ائمه معصومین علیهم السلام و در راستای ترویج فرهنگ حسنه نیکوکاری و ایجاد انگیزه در افراد نیک اندیش و به استناد تبصره ۴ ماده ۱۲ اساسنامه بنیاد دانشگاه، بنیادحامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در جهت حمایت از اهداف، رسالت‌ها و مأموریت‌های دانشکده بر اساس اساسنامه حاضر تأسیس می‌شود.

فصل اول: کلیات، اهداف و تعاریف
ماده ۱- در این اساسنامه بنیاد حامیان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران به اختصار" بنیاد ادبیات" و بنیاد حامیان دانشگاه تهران به اختصار "بنیاد دانشگاه" نامیده می‌شوند.
ماده ۲- بنیاد ادبیات دارای تابعیت ایرانی است و ملزم به فعالیت در چارچوب قوانین موضوعه جمهوری اسلامی
ایران است.
ماده ۳- مدت فعالیت بنیاد ادبیات از آغاز تأسیس، نامحدود است.
ماده ۴- گستره‌ی فعالیت‌های بنیاد ادبیات "ملی و بین المللی" است و دفتر آن در محل دانشکده است.
تبصره ۱- بنیاد ادبیات از نظر مالی و حقوقی مستقل است و تحت نظارت بنیاد دانشگاه در راستای حمایت از دانشکده فعالیت می‌نماید.
تبصره ۲- بنیاد ادبیات در راستای فعالیت‌ها و اهداف خود، مجاز به تعامل و همکاری با بنیادها و مجامع خیریه مشابه و سایر سازمانها و دستگاه‌های ذیربط در داخل و خارج کشور با رعایت مصالح و قوانین موضوعه کشور می‌باشد.
ماده ۵- هیأت مؤسس بنیاد ادبیات حداقل شامل ۹ نفر از اعضای هیأت علمی، پیشکسوتان، خیران و دوستداران دانشکده ادبیات و علوم انسانی می‌باشد که با انتخاب شورای دانشکده و با نظارت بنیاد دانشگاه تعیین می‌شوند. این هیأت پس از تصویب اساسنامه بنیاد ادبیات و برگزاری اولین شورای عمومی و تنظیم صورتجلسه منحل می‌گردد و پس از انحلال هیأت مؤسس، اعضای آن به عنوان حامیان ویژه بنیاد ادبیات محسوب می‌گردند.


اهداف:
ماده ۶- هدف از تشکیل بنیاد ادبیات، بهره گیری از حمایت‌های مادی و معنوی خیّران و واقفان، ساماندهی جذب، تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی دانشکده به شرح ذیل است:
۱-۶- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی و اعتلای دانشکده
۲-۶- ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه ی خیّران در دانشکده
۳-۶- شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّران، واقفان و حامیان دانشکده
۴-۶- نظارت بر حُسن انجام نیات و اهداف شرعیه خیّران و واقفان در طول حیات ایشان و بعد از آن
۵-۶- تصمیم گیری و برنامه ریزی برای جذب کمک‌های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشکده با همکاری بنیاد دانشگاه
۶-۶- پیگیری جذب اعتبارات و حمایت‌های وزارت علوم، سایر دستگاه‌های اجرایی و خیّر با همکاری بنیاد دانشگاه
۷-۶- حمایت از دانشجویان نیازمند دانشکده از طریق تقویت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه و یا از سایر طرق قانونی
۸-۶- حمایت و پشتیبانی از طرح‌های توسعه فیزیکی، علمی، فرهنگی و رفاهی دانشکده
۹-۶- حمایت از طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده و کمک به تجهیز مراکز تحقیقاتی دانشکده.
۱۰-۶- حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان بویژه دانشجویان خلاق و کارآفرین و دانش آموختگان دانشکده برای تأسیس شرکتهای دانش بنیان
حامیان:
ماده ۷- حامیان به افرادی اطلاق می‌شود که داوطلبانه بنیاد ادبیات را با کمک‌های معنوی و مادی خود حمایت می‌کنند.
ماده ۸- حامی بودن در بنیاد ادبیات، داوطلبانه و افتخاری بوده و در جهت تحقق اهداف این اساسنامه می‌باشد.
تبصره- شرایط و نحوه جذب و فعالیت حامیان بر اساس آیین نامه مصوب بنیاد ادبیات دانشکده است.
فصل دوم: ارکان بنیاد ادبیات
ماده ۹- ارکان بنیاد ادبیات عبارتند از: ۱- شورای عمومی ۲- هیأت مدیره ۳- بازرسان


شورای عمومی:
ماده ۱۰- ترکیب شورای عمومی عبارتند از: هیأت مدیره بنیاد ادبیات، حامیان، مدیرعامل بنیاد. شورای عمومی بنیاد ادبیات سالانه یک بار به دعوت رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب ایشان به دعوت هر یک از اعضای هیأت مدیره با استفاده از پست سفارشی کتبی، پست الکترونیکی یا اطلاع رسانی از طریق بنیاد ادبیات، تشکیل جلسه می‌دهد.
تبصره ۱- زمان تشکیل شورای عمومی حداکثر ۳ ماه پس از پایان هر سال مالی می‌باشد.
تبصره ۲- اولین شورای عمومی به دعوت نماینده هیأت مؤسس تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۱- شورای عمومی عادی با حضور بیش از نیمی اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ است.
تبصره ۱- در ابتدای اولین جلسه شورای عمومی رئیس سنی جلسه اداره جلسه را به عهده داشته و با نظر اعضا، نایب رئیس و دو نفر منشی را انتخاب می‌نماید.
تبصره ۲- در صورت عدم تشکیل شورای عمومی عادی نوبت اول به علت به حد نصاب نرسیدن، رئیس هیأت مدیره با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشکیل جلسة عادی نوبت دوم تا حداکثر یک ماه بعد اقدام می‌نماید که این جلسه با هر تعداد از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود. همچنین در صورت غیبت رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس و یا در غیاب ایشان شورای عمومی با دعوت هر یک از اعضای هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲- شورای عمومی فوق العاده با درخواست ۳ نفر از اعضای هیات مدیره و یا رئیس هیأت مدیره و یا یک سوم از اعضای مجمع عمومی، و یا بازرسان همراه با ۲ عضو هیأت مدیره و با ذکر علت، تشکیل و با دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای سه چهارم از حاضران نافذ است.
تبصره- در صورت عدم تشکیل شورای عمومی فوق العاده نوبت اول، به علت به حد نصاب نرسیدن، یک ماه بعد شورای عمومی فوق العاده با همان شرایط ماده ۱۲ تشکیل خواهد شد و در صورت به حد نصاب نرسیدن مجدد موضوع دستورجلسه مذکور در اولین شورای عمومی عادی، قابل طرح است.

ماده ۱۳- وظایف شورای عمومی عادی شامل موارد ذیل می‌باشد:
۱-۱۳- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره
۲-۱۳- انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان
۳-۱۳- دریافت طرح‌ها و پیشنهادهای اعضا و ارسال برای هیأت مدیره جهت بررسی کارشناسی
۴-۱۳- استماع و تصویب گزارش مالی بازرسان
ماده ۱۴- بررسی پیشنهاد انحلال بنیاد ادبیات از اختیارات شورای عمومی فوق العاده می‌باشد.

هیأت مدیره:
ماده ۱۵- هیات مدیره شامل ۵ عضو اصلی و۲ عضو علی البدل است. اعضا اصلی عبارتند از: یک نفر نماینده هیأت مؤسس به انتخاب آن هیأت به عنوان عضو ثابت، شخص رئیس دانشکده و سه نفر منتخب شورای عمومی که به مدت سه سال انتخاب می‌گردند.
ماده ۱۶- اعضای هیأت مدیره در جلسه شورای عمومی با حضورونظارت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بنیاد دانشگاه تهران یا نمایندگان ایشان انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۷- در نخستین جلسه هیأت مدیره، رئیس، نایب رئیس و دبیر هیأت مدیره و خزانه دار توسط اعضای هیأت مدیره و با حضور و نظارت مدیر عامل بنیاد یا نماینده ایشان انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۸- جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر، که یکی از آنها رئیس یا نایب رئیس باشد، رسمیت یافته و مصوبات آن با حداقل سه رای مثبت از کل آرا نافذ خواهد بود.
ماده ۱۹- صورت جلسه هیأت مدیره، به امضای اعضا رسیده و با مسئولیت دبیر در محل دفتر نگهداری می-گردد.
ماده ۲۰- عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره، بدون دلیل موجه در سه جلسه متوالی، به منزله غیبت دایم تلقی و عضو علی البدل، جایگزین وی می‌شود.
تبصره- تشخیص غیر موجه بودن غیبت پس از ارائه توضیحات فرد غایب به عهده هیات مدیره است.
ماده ۲۱- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل است:
۱-۲۱- اجرای مصوبات شورای عمومی بنیاد ادبیات
۲-۲۱- برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های بنیاد ادبیات براساس سیاست‌های راهبردی و خط مشی تعیین شده توسط شورای عمومی بنیاد ادبیات
۳-۲۱- بررسی پیشنهادهای اعضاء هیأت امنا و هیأت مدیره بنیاد خیرین دانشگاه تهران
۴-۲۱- بررسی پیشنهادهای و برنامه‌های اعضای هیأت مدیره بنیاد ادبیات
۵-۲۱- تهیه صورتهای مالی و ارائه به شورای عمومی جهت بررسی و تصویب
۶-۲۱- هیات مدیره مجاز به تعیین میزان حقوق، مزایا و پاداش به پرسنل و همکاران بنیاد ادبیات می‌باشد.
تبصره- هیچ یک از اعضای هیأت مدیره تحت هیچ قالب و عنوانی حق دریافت حقوق، پاداش، مزایا و یا امتیازی مالی را نخواهند داشت.

۷-۲۱- شرکت در مجمع عمومی سالانه بنیاد دانشگاه به عنوان عضو شورای عمومی بنیاد ادبیات با حق رأی

بازرسان:
ماده ۲۲- در زمان برگزاری جلسات شورای عمومی، از بین داوطلبان واجد صلاحیت دو نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند که عضو علی البدل در صورت استعفاء، غیبت و به طور کلی عدم حضور و ایفای وظایف و اختیارات بازرس اصلی، جایگزین وی خواهد شد.
تبصره- انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده ۲۳- بازرسان ملزمند گزارش سالانه خود را قبل از تشکیل جلسه شورای عمومی بنیاد ادبیات ارسال نمایند و به انجام بازرسی پرداخته و نتایج را به مدیر عامل بنیاد خیرین دانشگاه تهران گزارش نمایند.
ماده ۲۴- بازرسان در هر زمان، به طور جداگانه، یا به اتفاق، اجازه بازرسی از اسناد و مدارک بنیاد ادبیات را دارند.
تبصره ۱- بازرسان برای انجام امور حسابرسی مجاز به استفاده از موسسه حسابرسی یا حسابرس خبره می‌باشند که هزینه آن به عهده بنیاد ادبیات است.
تبصره ۲- حق الزحمه بازرسان سالانه توسط شورای عمومی تصویب می‌گردد.


فصل سوم: منابع مالی
ماده ۲۵- منابع مالی مجمع شامل موارد ذیل است.
۱- مبلغ ۵۰ میلیون ریال را هیأت مؤسس به عنوان کمک بلاعوض در شروع کار اهدا می‌کند.
۲- هدایا، کمک‌های مردمی و وام‌های دریافتی از صندوق‌های قرض الحسنه و حق عضویت اعضا که میزان آن را هیأت مدیره بنیاد ادبیات تعیین می‌کند.
۳- کمک‌های دریافتی از بنیاد خیرین دانشگاه تهران
۴- کمک‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی و غیر دولتی
ماده ۲۶- سال مالی بنیاد ادبیات مطابق با سال شمسی است.
ماده ۲۷- کلیه مدارک، پرونده‌ها و نوشته‌ها در دفتر بنیاد ادبیات نگهداری می‌شوند و مکاتبات رسمی بنیاد ادبیات را رئیس بنیاد یا در غیاب ایشان، ناب رئیس وی امضا و مهر می‌نمایند.
ماده ۲۸- اسناد مالی و تعهدات در بنیاد ادبیات با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس بنیاد و خزانه دار با مهر بنیاد معتبر است.
ماده ۲۹- هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان بنیاد ادبیات در صورتی معتبر است که به تصویب شورای عمومی و هیأت مدیره بنیاد خیرین دانشگاه تهران رسیده باشد.

 

تسویه و انحلال:
ماده ۳۰- بنیاد ادبیات بنا به پیشنهاد دو سوم از اعضای رسمی بنیاد و یا دو سوم از اعضای هیأت مدیره با تصویب شورای عمومی فوق العاده منحل می‌گردد.
ماده ۳۱- در صورت انحلال بنیاد ادبیات، شورای عمومی فوق العاده تشکیل و هیئتی جهت تسویه حساب تعیین می‌کند این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات با حضور و نظر نماینده بنیاد دانشگاه نسبت به واگذاری اموال منقول و غیر منقول به دانشکده ادبیات و علوم انسانی اقدام نماید.
ماده ۳۲- این اساسنامه در ۳۲ ماده و۱۲ تبصره در تاریخ ۲۳/‏۰۴/‏۱۳۹۴‬ در هیأت مؤسس بنیاد ادبیات تصویب و در تاریخ ../‏../‏۱۳۹۴ به تصویب هیأت مدیره بنیاد دانشگاه تصویب و در تاریخ ../‏../‏۱۳۹۴ به تصویب هیأت امناء بنیاد دانشگاه تهران رسید.

دریافت فایل اساسنامه