این بخش با بهره مندی از تخصص دو نفر از کارشناسان فرابری داده ها از مهمترین واحدهای پشتیبانی دانشکده بشمار میرود . کارشناسان این بخش با تحت پوشش قرار دادن تجهیزات و خدمات کامپیوتری بخشهای مختلف اداری ، آموزشی و پژوهشی دانشکده ، مسئولیت نگهداری ، پشتیبانی و مدیریت  نرم افزارها و سخت افزارهای موجود در دانشکده را نیز برعهده دارند.