کارکنان بازنشسته

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

تاریخ بازنشستگی

تاریخ فوت

عنوان شغلی

1 یحیی جوانشیر خویی 1/7/1282 1/12/1331 19/7/1341 متصدی امور دفتری
2 پرویز رهبر 1/7/1293 18/10/1336 18/10/1336 دبیر
3 علی قاضی کلهرودی 15/8/1277 12/6/1337 22/11/1350 نگهبان
4 ابوالخیرمیرزا حشمت پور دولتشاهی 1/7/1283 1/8/1337 18/6/1376 کارشناس
5 علی اکبر یارند پور 1/7/1286 12/8/1337   کارمند
6 موسی دیانی

1/7/1288

12/8/1337 21/8/1337 مترچم
7 اسماعیل مهجوری 1/1/1287 20/3/1338 13/9/1350 متصدی خدمات عمومی
8 محمد مفید 1/7/1296 1/10/1338 8/5/1345 متصدی امور دفتری
9 عباس فزانه 1/7/1280 14/4/1341 2/9/1349 دبیر
10 هادی ادریس زاده عرابه چی 12/2/1280 21/6/1341 8/9/1358 خدمتگزار
11 هما هوشمند راد 1/7/1301 15/8/1342 27/11/1354 مترجم
12 سیدآقا موسوی پور 1/7/1283 25/5/1343 10/3/1360 متصدی خدمات عمومی
13 بدرالزمان صابری 1/7/1294 16/8/1343 15/8/1361 دبیر
14 اسماعیل برادران شاهرودی 1/7/1296 17/9/1343 --- مدیر
15 علی اکبر کوخ هنک 1/7/1288 1/11/1347 24/3/1349 رئیس اداره
16 علی اکبر ساده 1/7/1297 1/1/1348 17/7/1354 نامه رسان
17 شکراله شهشهانی 1/7/1297 5/8/1348 10/11/1369 نامه رسان
18 ماشااله جوکار یارندی 8/12/1292 7/9/1349 16/5/1381 متصدی خدمات عمومی
19 منوچهر جلالی قاجار 23/6/1301 1/2/1350 8/8/1384 مسئول حسابداری
20 علی شیخ سلیمی ها 25/1/1305 29/10/1351 29/10/1351 خدمتگزار
21 سکینه صرافیها 1/7/1291 2/1/1352 --- متصدی خدمات عمومی
22 ماری لوئیز تعلیمی 1/7/1290 26/4/1352 --- کارشناس
23 مهربانو زندشاهی 25/10/1308 9/1/1353 15/7/1363 کارشناس
24 علی اکبر مشهدی حسن 1/7/1289 10/5/1353 10/5/1353 متصدی خدمات عمومی
25 نصرت حامد 1/7/1292 23/10/1353 22/4/1364 منشی گروه
26 حسین هاشم پور 1/7/1301 28/5/1354 5/5/1359 نگهبان
27 عطاءاله عاملی 1/7/1299 2/9/1354 --- کارشناس
28 آذرهوشنگ باختری 30/2/1305 20/4/1355 --- کارشناس
29 فاطمه تقی نظری 4/4/1302 8/7/1355 --- مسئول بایگانی
30 جمشید شجاعی 7/6/1318 1/8/1355 --- متصدی امور دفتری
31 فاطمه عزّت اردشیر رکنی 1/7/1293 30/1/1356 20/4/1377 کارشناس
32 سعید سعیدی 9/5/1305 29/9/1356 21/7/1368 مسئول دفتر
33 مهدی حسین پور محدآبادی 10/4/1313 2/11/1356 24/12/1384 متصدی خدمات عمومی
34 عاطفه افکاری 1/3/1310 31/2/1357 --- ماشین نویس
35 اسماعیل صالحی زاده 10/7/1296 1/5/1357 1/5/1357 متصدی خدمات عمومی
36 شیدرو دشتستانی 9/1/1323 28/2/1358 --- منشی
37 نزهت الملوک سریع القلم 1/7/1294 5/3/1358 --- متصدی امور دفتری
38 خسرو خلیلی 20/10/1319 21/6/1358 --- متصدی امور دفتری
39 علی صادق پور وجدی 5/8/1299 3/8/1358 23/6/1384 مسئول امور مدیریت خدمات آموزشی
40 اختر ملکی 1/7/1295 20/10/ 1358 --- کتابدار
41 غلامحسین حاجی جعفریان 1/7/1293 14/12/1358 25/6/1377 خدمتگزار
42 عزیزاله ژیان 9/4/1312 1/2/1359 --- کارشناس
43 نصراله ابراهیمی 6/7/1318 9/5/1359 --- کارشناس
44 گیتی زند یزدانی 10/7/1318 11/7/1359 --- منشی
45 پرویز آقا بیگی 22/4/1315 13/7/1359 --- کارشناس
46 فروغ زاهدیان زنجانی 24/6/1309 23/7/1359 21/12/1384 منشی
47 خلیل ناهید 5/1/1313 29/7/1359 --- جمعدار اموال
48 محمد دودانگه 5/2/1305 1/8/1359 --- مکانسین
49 روشن آرا شمس میرنگهبان 1/5/1301 1/8/1359 --- کتابدار
50 عباسعلی حسن زاده قصبه 9/10/1331 9/6/1359 26/12/1383 بایگان
51 عزّت الله رحمانی 2/7/1313 6/9/1359 --- مسئول دفتر
52 همایون طهماسب امام زاده 1/7/1302 6/9/1359 --- کارشناس
53 قمرالملوک صدری 4/11/1302 28/9/1359 --- متصدی امور دفتری
54 زهره مجیدی 9/8/1321 3/10/1359 --- متصدی امور دفتری
55 سیّد ضیاء الدین سادات اردستانی 3/10/1319 8/10/1359 --- خدمتگزار
56 علی ارداقی 15/7/1319 11/10/1359 --- متصدی امور دفتری
57 غلامرضا زرباش 4/10/1315 11/10/1359 --- متصدی امور خدمات آموزشی
58 سیاره یاوری 5/10/1309 11/10/1359 --- خدمتگزار
59 محمد غلامحسین فرد 7/10/1318 12/10/1359 --- متصدی خدمات عمومی
60 نیّر السادات بهبهانی 15/1/1326 13/10/1359 --- کتابدار
61 صغری خزاعی 1/7/1304 19/10/1359 --- کارشناس
62 محمد آقازاده 10/11/1312 20/10/1359 --- متصدی امور دفتری
63 رضا مهیار 19/7/1302 6/11/1359 --- کارشناس
64 عزیزاله مرادی 25/2/1318 28/4/1360 --- مسئول مدیریت پشتیبانی امور فنی
65 نصرت اله عالیزاده 6/2/1314 16/6/1360 --- رئیس دبیرخانه
66 نورالدین بهبهانی 6/6/1307 21/6/1360 --- مسئول حسابداری
67 احترام خرسند صفایی 2/11/1315 5/11/1360 --- ماشین نویس
68 داود لبافی 24/1/1324 15/10/1362 --- متصدی امور سفارشات
69 سعید فتح اله زاده 28/6/1310 24/7/1363 24/7/1363 متصدی
70 محمد شفیع  متولی 1/7/1299 9/10/1364 4/3/1368 متصدی خدمات عمومی
71 سید احمد موسوی 1/8/1308 28/3/1365 --- مسئول خدمات اداری
72 غلامعلی تفنگدار 8/5/1327 14/11/1365 --- رئیس کتابخانه
73 جلال تقوی 1/7/1314 27/1/1367 --- متصدی مدیریت خدمات آموزشی
74 مسعود فرخنده 30/11/1320 18/2/1373 --- کارشناس
75 سیّداکبر سادات اردستانی 20/10/1310 1/4/1373 --- خدمتگزار
76 اسداله موسوی 16/7/1315 1/4/1373 --- خدمتگزار
77 محمود سالار اسدی 2/10/1322 1/1/1375 --- کارشناس
78 هایده پیرانی 4/3/1322 14/9/1376 14/9/1376 کارشناس
79 معصومه آذرکیوان 1/12/1312 1/2/1377 --- متصدی خدمات عمومی
80 کیواندخت کیوانی 12/2/1313 23/1/1378 --- کارشناس
81 خدیجه آریائی پور 26/6/1321 1/3/1378 3/3/1386 کارشناس
82 محمدصادق شیخ علیا لواسانی 23/12/1327 21/3/1378 --- متصدی امور دفتری
83 فاطمه کتمان کیسمی 4/3/1325 1/8/1378 --- متصدی خدمات عمومی
84 منوچهر رئیسی 5/12/1319 28/11/1380 25/12/1395 کتابدار
85 ابوالحسن اسعدی 20/2/1318 28/12/1380 --- کارشناس امور دانشجویی
86 حسین رسولی جامع 15/12/1316 15/12/1381 --- متصدی خدمات عمومی
87 داود غفاری 2/6/1331 15/2/1382 --- نامه رسان
88 علی اصغر مهدی پور 4/5/1331 1/5/1382 --- کارشناس خدمات آموزشی
89 حجت اله تاجدینی 10/6/1332 1/9/1382 --- متصدی خدمات عمومی
90 محمدرضا شهپر 26/8/1324 1/9/1382 --- متصدی خدمات عمومی
91 علی نجفی 18/10/1330 1/9/1382 --- کتابدار
92 رقیه نوروزی نیا 2/5/1324 15/9/1382 --- کارشناس خدمات آموزشی
93 غلامحسین جان نثاری 29/6/1329 1/8/1383 --- متصدی خدمات عمومی
94 محمد میکائیل اقدم 6/11/1318 1/2/1384 --- متصدی خدمات عمومی
95 ملیحه خمسی 17/6/1339 15/2/1384 --- کارشناس خدمات آموزشی
96 رحمت اله کوشکستانی 20/12/1328 15/2/1384 --- نگهبان
97 محبوبه معمار طلوعی 5/4/1335 15/8/1384 --- کارشناس کتابداری
98 قاسم دیزجی 5/12/1309 5/12/1384 --- عکاس
99 محمد زمانی نیاکی 11/12/1311 1/7/1373 --- پیشخدمت
100 اکرم مسعودی 25/12/1334 1/4/1385 --- کتابدار
101 علی اصغر مهری 30/12/1332 1/6/1385 --- کارشناس امور دانشجویی
102 سبحان حدادی 6/1/1340 --- 8/5/1386 کارپرداز
103 صغری جعفری استاد کلایه 5/1/1336 28/12/1385 --- کتابدار
104 اسماعیل کبورانی 3/10/1326 1/3/1386 --- پیشخدمت
  شهین عیوضی 2/04/1327 19/12/1386 --- کارشناس خدمات آموزشی
105 مهوش امینی سیاهکلرودی 9/6/1333 1/7/1387 --- کارشناس امور دانشجویی
106 منیژه صالحی 30/9/1331 1/7/1387 --- کارشناس کتابداری
107 ثریا حزیر 10/4/1335 1/9/1387 --- کارشناس خدمات آموزشی
108 غلامرضا بلوچی 8/12/1337 2/6/1389 --- متصدی امور دفتری
109 کبری حبیبی 19/2/1339 1/6/1389 --- متصدی امور دفتری
110 موسی غلامحسینی 01/07/1334 15/08/1389 ---- متصدی امور دفتری
111

احمد ورتابی کاشانیان

10/08/1331

1/10/1390

----

کارشناس پژوهشی
112

ام البنین قربانعلی

01/08/1334

01/04/1392

----

بایگان

113 ژیلا نیکپور 02/10/1336 01/11/1393 ----- کارشناس مسئول امور پژوهشی
114 مریم حسینیان 09/09/1342 01/11/1393 ------ معاون خدمات آموزشی دوره های کارشناسی
115  صغری حاج آقا محمد 01/07/1339 01/02/1394 ------  کارشناس مسئول
116 زهرا فاطمی واعظ 01/03/1335 01/08/1394 ------- کارشناس کتابداری مسئول کتب مرجع
117 صدیقه هاشمی 09/04/1340   ------ مسئول امور آموزشی و دفتری
118 سیده زهرا سید یزدی 15/05/1339 01/10/1394 ------ کارشناس خدمات آموزشی
119 محسن مشعل 14/08/1328 01/11/1394 ------ کارشناس مسئول
120 زهره فرهمند 05/12/1336 25/12/1395 ------ مسئول امور آموزشی و دفتری گروه زبان و ادبیات فارسی
121 معصومه هادیپور 05/03/1349 28/12/1395 ------ رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
122 فرشته نیکخواه 20/11/1345 01/04/1396   مسئول امور آموزشی و دفتری
123 مژگان شخصی توکلیان 24/02/1343 01/09/1396   کارشناس مسئول امور اداری و رفاهی
124

اعظم رضایی

2/02/1328 01/02/1397   کارشناس کتابداری
125 عبدالکریم بوچانی 17/10/1343 30/07/1397   کارمند کتابخانه
126 سیده صغری عظیمی 01/06/1344 01/08/1397   مسئول امور آموزشی و دفتری
127 رویا جملویی 30/11/1344 10/9/1397   کارشناس کتابداری مسئول کتب مرجع
128 طیبه زاغری فمی 10/06/1341 1/10/1397   مسئول خدمات اداری

129

شهناز بیگدلی 15/06/1338 25/12/1398   متصدی خدمات عمومی
130

زهرا جهانبخش

18/01/1341 1/09/1399   مسئول دفتر ریاست