رؤسای پیشین دانشکده

دکتر عیسی صدیق اعلم از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۱۹

دکتر ولی الله نصر از سال ۱۳۱۹ تا سال ۱۳۲۱

دکتر علی اکبر سیاسی از سال ۱۳۲۱ تا سال ۱۳۴۲

دکتر ذبیح اله صفا از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۴۷

دکتر سید حسین نصر از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۵۱

دکتر ابوالحسن جلیلی از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۵۲

دکتر محمد حسن گنجی از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۴

دکتر عزت اله نگهبان از سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۵۷

دکتر عبدالحسن امشه ای از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۵۸

دکتر رضا داوری اردکانی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۰

دکتر علی شیخ الاسلامی از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۴

دکتر جلال الدین مجتبوی از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۷۲

دکتر فیروز حریرچی از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۳

دکتر علی شیخ الاسلامی از سال ۱۳۷۳ تا شهریورماه سال ۱۳۸۲

دکتر علی افخمی از مهرماه ۱۳۸۲ تا مردادماه ۱۳۸۵

دکتر علی شیخ الاسلامی از شهریور سال ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۷

دکتر منوچهر اکبری از شهریورماه سال ۱۳۸۷تا مرداد ۱۳۸۹

دکتر غلامحسین کریمی دوستان از شهریور ماه ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۵

دکتر حسن امین مقدسی از شهریور ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶

دکتر حسن حضرتی از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷

دکتر غلامحسین کریمی دوستان از اردیبهشت ۹۷ دی ماه ۱۴۰۰

دکتر عبدالرضا سیف از دی ماه ۱۴۰۰ تاکنون