چهره های ماندگار

 

 

 

دکتر اسماعیل حاکمی والا

دکتر مظاهر مصفا

گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

دکتر امیربانو کریمی

دکتر جلیل تجلیل

گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

دکتر علی شیخ الاسلامی

دکتر علی رواقی

گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

دکتر فیروز حریرچی

دکتر سید علی موسوی بهبهانی

گروه زبان و ادبیات عربی

گروه زبان و ادبیات عربی

 

 

 

دکتر محسن جهانگیری

دکتر کریم مجتهدی

گروه فلسفه

گروه فلسفه

 

 

 

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر رضا داوری اردکانی

گروه فلسفه

گروه فلسفه

 

دکتر ابراهیم باستانی پاریزی

گروه تاریخ

 

 

دکتر بدرالزمان قریب

دکتر غلامعلی حداد عادل

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

گروه فلسفه

 

 

 

دکتر علی اشرف صادقی

دکتر علی محمد حق شناس لاری

گروه زبانشناسی همگانی

گروه زبانشناسی همگانی