معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی

 

حوزه معاونت اداری و مالی مهمترین بازوی اجرایی دانشکده بشمار می‌رود که با رسیدگی و هماهنگی بین درامد ها و هزینه‌های موجود سعی در بهتر اداره کردن دانشکده و تأمین نیازهای واحدهای مختلف دانشکده را برعهده دارد. در واقع رسیدگی به کلیه امور و مکاتبات و درخواستهای مالی دانشکده با این بخش می‌باشد و با نگاهی کلی‌تر اداره کلیه واحدها و مشاوره به ریاست دانشکده در حوزه مالی و اداری بر عهده این واحد می‌باشد. از زیر مجموعه‌های اصلی این معاونت می‌توان به دفتر معاونت روابط عمومی دبیرخانه امور عمومی اشاره کرد. این بخش با ایجاد هماهنگی مستمربین بخشهای مختلف از حیث مالی و اداری و تأمین نیازهای واحدها در این دو حوزه دانشکده را اداره می‌نماید. از وظایف این واحد مهم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

نظارت و رسیدگی به کلیه امور مالی دانشکده اعم از امور دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان
رسیدگی به اسناد مالی حسابداری و تائیید نهایی
نظارت بر توسعه فضای دانشکده با تخصیص بودجه و پیگیری مواد مربوط به آن
تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای دانشکده
نظارت بر اجرای آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری و تخصیص بودجه به این امور در صورت لزوم
نظارت و کمک به ارتقا کارکنان
رسیدگی به امور عمرانی و تعمیرات در دانشکده و تخصیص بودجه در چهارچوب ضوابط و آئین نامه‌ها