تحصیل در رشته ایران شناسی
مقطع کارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران​
 
ریئس بخش : دکتر علی شهیدی
 
طول دوران تحصیل: ۵ترم
شروع: نیمسال اول ۹۱-۹۲​
 
الف- شرح رشته: اهداف و موضوع رشته:​

سرزمین ایران به جهت جذابیت‌های تاریخی و فرهنگی و ادبی همواره موضوع مطالعه برای دانشجویان و ایرانشناسان سراسرجهان بوده است. از عهد باستان و گزارش های هرودوت گرفته تا سفرنامه های سیاحان و جهانگردان دوران اسلامی همگی نشانه تلاش ها و پژوهش‌هایی است که در این راستا صورت گرفته است. موضوع ایران شناسی عبارت از مطالعه در زمینه ابعاد گوناگون تاریخ و فرهنگ و زبان و ادب ایران زمین از دوره باستان تا امروز است.
گروه ایران شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران دو گرایش ایران باستان و ایران معاصر را در رشته ایران شناسی ارائه می کند. در گرایش ایران معاصر دروس تاریخ، ادبیات و هنر معاصر ایران تدریس می شود. در گرایش ایران باستان دروس زبان‌های ایرانی باستان و میانه نظیر فارسی باستان، اوستا، پهلوی و تاریخ و فرهنگ ایران باستان تدریس خواهد شد.
 
ب-شرایط تحصیل:​
 
۱-آشنایی با زبان فارسی ( ارائه گواهی از یکی از مؤسسات معتبر آموزش زبان فارسی الزامی است).
۲-آشنایی قبلی با تاریخ، زبان عربی و مبانی زبان شناسی سودمند خواهد بود.​
 
ج- سرفصل دروس:​

دانشجویان این رشته در طول نیمسال اول نسبت به اخذ دروس عمومی نظیر: تاریخ ایران، تاریخ زبان فارسی، تاریخ ادبیات ایران و مبانی ایران‌شناسی اقدام خواهند کرد.
از نیمسال دوم دروس مربوط با توجه به گرایش دانشجو انتخاب خواهد شد.
فهرست دروس ایران شناسی به شرح زیر خواهد بود:
عنوان دروس:
-تاریخ ایران۱
-تاریخ ادبیات۱
- تاریخ زبان‌های ایرانی
-تاریخ ایران ۲
-تاریخ علم ایران (تاریخ ادبیات۲)
- مسائل عمومی ایران شناسی(۱)
- مسائل عمومی ایران شناسی(۲)
- روش تحقیق
- مأخذشناسی
- حوزه‌های ایران‌شناسی(مکتب‌ها، گرایش‌ها و روش‌ها)
- مباحث ویژه
- سمینار
- جهان ایرانی و ایران کنونی
- کلیات جامعه شناسی تاریخی ایران
- باستان شناسی و بررسی متون کتیبه
- بررسی و نقد مکتب‌های ایران‌شناسی
- جغرافیای تاریخی 
- تاریخ هنر ایران
- ادبیات معاصر 
- شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه‌ها
- تاریخ ایران بر اساس روایات ملی

د- پایان نامه:
 
دانشجویان از نیمسال دوم باید نسبت به پیشنهاد موضوع پایان نامه با مشاوره با استادان مربوط اقدام کنند.
ه- کاربرد رشته ایران شناسی:
فارغ التحصیلان این رشته ممکن است در زمینه روزنامه نگاری، خدمات سیاسی، تدریس در دانشگاهها و مترجمی در موزه‌ها و کتابخانه‌ها بکار گرفته شوند.​
 
 
تماس با گروه :  iran.lit@ut.ac.ir