ارتباط با دانشکده

 

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پست الکترونیکی : lit_ad@ut.ac.ir

 

 

رییس دانشکده :

تلفن: 61112582 

         66409539

فکس: 66491391

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی :

تلفن: 

          

تلفکس: 66407421

امور دانشجویی و فرهنگی :

تلفن: 61113082

تلفکس: 66491438

 

 

   

 

معاون اجرایی:

تلفن:

        

تلفکس: 66407421

 

معاون پژوهشی  :

تلفن:  66957136 تلفکس

        61113457

پست الکترونیکی: reslit@ut.ac.ir

 

روابط عمومی:

تلفن: 61112871

تلفکس : 66972085

پست الکترونیکی: pr.lit_ad@ut.ac.ir

 

 

راهنمای تلفن