مؤسسه باستان شناسی :

در سال 1338 مؤسسه باستان شناسی با هدف ارتقای فعالیت های تخصصی پژوهشی و آموزشی باستان شناسی در  دانشگاه تهران تأسیس و در کنار گروه آموزشی به فعالیت پرداخت .  از سال 1348 کاروانسرای صفوی محمد آباد قزوین ، پس از مدتهای لازم به عنوان پایگاه پژوهشهای میدانی و کاوشهای مؤسسة باستان شناسی در دشت قزوین برگزیده شد .

این مؤسسه از بدو تأسیس به حفاری های مهم و بررسی دقیق باستان شناسی با همکاری سازمان ها پرداخته است . گزارش  آنها را می توان در مجله تخصصی مارلیک و کند و کاو که پیش از انقلاب اسلامی از سوی موسسه چاپ شده است ، دید . حوزه  فعالیت این موسسه به سه بخش ، پیش از تاریخ ، بخش تاریخی و دوره اسلامی و هر بخش خود به قسمتهای فرعی دیگر تقسیم شده است .

این موسسه نیز کتابخانه ای مهم و مستقل دارد که شامل مجموعه ای از کتابهای وقفی مرحوم دکتر محمود فشار و کتابهای  تخصصی باستان شناسی است . کتابخانه مرحوم دکتر صالحی نیز به این مجموعه افزوده شده است . برگزاری سلسله  سخنرانی های علمی و انتشار مقالات تحقیقاتی و طرح ارتباط با مراکز تحقیقاتی دیگر کشورها را از جمله فعالیتهای این موسسه می توان برشمرد .

  در حال حاضر جناب آقای دکتر مصطفی ده پهلوان ریاست این موسسه را برعهده دارند .