مؤسسه باستان شناسی: 

 

در سال ۱۳۳۸ مؤسسه باستان شناسی با هدف ارتقای فعالیت‌های تخصصی پژوهشی و آموزشی باستان شناسی در دانشگاه تهران تأسیس و در کنار گروه آموزشی به فعالیت پرداخت. از سال ۱۳۴۸ کاروانسرای صفوی محمد آباد قزوین، پس از مدتهای لازم به عنوان پایگاه پژوهش‌های میدانی و کاوش‌های مؤسسة باستان شناسی در دشت قزوین برگزیده شد.

این مؤسسه از بدو تأسیس به حفاری‌های مهم و بررسی دقیق باستان شناسی با همکاری سازمان‌ها پرداخته است. گزارش آنها را می‌توان در مجله تخصصی مارلیک و کند و کاو که پیش از انقلاب اسلامی از سوی مؤسسه چاپ شده است، دید. حوزه فعالیت این مؤسسه به سه بخش، پیش از تاریخ، بخش تاریخی و دوره اسلامی و هر بخش خود به قسمتهای فرعی دیگر تقسیم شده است.

این مؤسسه نیز کتابخانه ای مهم و مستقل دارد که شامل مجموعه‌ای از کتابهای وقفی مرحوم دکتر محمود فشار و کتابهای تخصصی باستان شناسی است. کتابخانه مرحوم دکتر صالحی نیز به این مجموعه افزوده شده است. برگزاری سلسله سخنرانی‌های علمی و انتشار مقالات تحقیقاتی و طرح ارتباط با مراکز تحقیقاتی دیگر کشورها را از جمله فعالیت‌های این مؤسسه می‌توان برشمرد.

در حال حاضر جناب آقای دکتر مصطفی ده پهلوان ریاست این مؤسسه را برعهده دارند.