اعضای هیات علمی بازنشسته

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی آخرین رتبه علمی تاریخ تولد تاریخ بازنشستگی تاریخ فوت
علی رادپور فلاحی ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۶۶‬ ۵/۱/۱۳۲۰ ۳۱/۱/۱۳۳۹
علی عبدالرسولی ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۹‬ ۱۴/۵/۱۳۲۲ ۱۴/۵/۱۳۲۲
سیّد محمد تدین ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۸‬ ۲۹/۱/۱۳۲۸ ۲۴/۸/۱۳۳۰
غلامرضا رشید یاسمی تاریخ دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۷۵‬ ۱۹/۱۲/۱۳۲۸ ۱۸/۲/۱۳۳۰
سعید نفیسی زبان فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۷۴‬ ۱/۴/۱۳۳۱ ۲۲/۸/۱۳۴۵
محمدکاظم عصار ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۵۹‬ ۲۴/۸/۱۳۳۹ ۱۹/۱۰/۱۳۵۳
علینقی وزیری ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۵‬ ۱/۶/۱۳۴۱ ۱۸/۶/۱۳۵۸
مسعود کیهانی ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۶۹‬ ۱/۷/۱۳۴۲ ۱۲/۱۱/۱۳۴۶
میشن ژان رهاوی زبان فرانسه کارشناسی دبیر ۶/۱۲/۱۲۹۱ ۱/۷/۱۳۴۳ ---
نصرالله فلسفی ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۰‬ ۲/۹/۱۳۴۳ ۳/۲/۱۳۶۰
علی اکبر سیاسی روانشناسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۷۳‬ ۱/۴/۱۳۴۴ ۵/۳/۱۳۶۹
زهرا کیا (خانلری) ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۲/‏۱۲۹۱‬    
فتح الله عباد ادبیات دکترا دانشیار ۱/۷/۱۲۸۶ ۲۶/۷/۱۳۴۴ ۱۸/۵/۱۳۶۱
جلال همائی زبان و ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۱/‏۱۲۷۷‬ ۸/۱۱/۱۳۴۵ ۲۸/۴/۱۳۵۹
صادق گوهربین ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۳‬ ۴/۳/۱۳۴۶ ۵/۹/۱۳۷۴
برزو سپهری روانشناسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۴‬ ۱۹/۷/۱۳۴۶ ۳۰/۳/۱۳۶۴
مهدی بیانی ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۵‬ ۱۷/۱۱/۱۳۴۶ ۱۷/۱۱/۱۳۴۶
هوانس حق نظریان زبان و ادبیات فارسی دکترا استاد ۲۶/‏۰۲/‏۱۲۸۱‬ ۱/۷/۱۳۴۷ ۲۸/۴/۱۳۵۷
عیسی بهنام باستان شناسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۵‬ ۱/۷/۱۳۴۷ ۹/۹/۱۳۶۳
محمد مقدم فلسفه دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۷‬ ۱/۱۰/۱۳۴۷ ۱۶/۷/۱۳۷۵

سید علی مدرسی موسوی بهبهانی

عربی دکترا استاد ‏۰۹/‏۱۳۰۵ ۲۳/۹/۱۳۷۸ ۱۳۸۹
ذبیح اله صفا شهمیرزادی ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۲۹‬ ۱/۱/۱۳۴۸ ---
موسی بروخیم ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۳‬ ۲۹/۲/۱۳۴۸ ---
حسینعلی سلطانزاده پسیان ادبیات دکترا استادیار ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۴‬ ۲۹/۲/۱۳۴۸ ---
علی کنی علوم تربیتی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۵‬ ۱۶/۷/۱۳۴۸ ۱۵/۴/۱۳۵۴
مصطفی نجاحی فلسفه دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۹‬ ۱۴/۹/۱۳۴۸ ۱۸/۴/۱۳۸۹
مظفر بقائی کرمانی ادبیات دکترا دانشیار ۱/۷/۱۲۹۰ ۲/۱۱/۱۳۴۸ ---
محمدمهدی داهی ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۵‬ ۲/۱۱/۱۳۴۸ ---
میرمهدی مفخم جلالی روانشناسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۷‬ ۲/۱۱/۱۳۴۸ ۱۱/۴/۱۳۶۵
الیو صورتگر ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۵‬ ۲۸/۱۲/۱۳۴۸ ---
ماه منیر نفیسی ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۵‬ ۲۳/۳/۱۳۴۹ ۲۸/۱۱/۱۳۶۹
عسگر حقوقی اردبیلی تاریخ دکترا استاد ۰۷/‏۰۳/‏۱۲۹۹‬ ۲۴/۴/۱۳۴۹ ۲۸/۷/۱۳۸۰
نظام الدین مجیر شیبانی تاریخ دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۸‬ ۲۴/۴/۱۳۴۹ ---
عذرا غفاری ادبیات دکترا دانشیار ۱/۷/۱۲۹۷ ۱/۶/۱۳۴۹ ۲۸/۵/۱۳۷۷
احمد بهمنش تاریخ دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۰‬ ۲۴/۴/۱۳۴۹ ۲۸/۱۲/۱۳۷۱
سعید فاطمی ادبیات تطبیقی دکترا دانشیار ۱۸/۲/۱۳۰۳ ۲۴/۴/۱۳۴۹ ---
عیسی سپهبدی ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۰‬ ۳۰/۳/۱۳۵۰ ۲۷/۴/۱۳۵۷
محمد معین ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۶‬ ۱۳/۴/۱۳۵۰ ۱۳/۴/۱۳۵۰
احمد فردید ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۳‬ ۱/۴/۱۳۵۱ ۳۱/۶/۱۳۷۵
خانبابا بیانی ادبیات دکترا استاد ۱/۷/۱ ۲۸۶ ۱/۷/۱۳۵۱ ---
عباس زمانی باستان شناسی دکترا دانشیار ۱/۷/۱۲۹۷ ۴/۵/۱۳۵۲ ۴/۵/۱۳۵۲
احمد علی آبادی فلسفه دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۰‬ ۵/۵/۱۳۵۲ ---
علی اکبر شهابی ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۷‬ ۱/۷/۱۳۵۲ ۱۱/۹/۱۳۶۷
یحیی مهدوی فلسفه دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۷‬ ۱/۷/۱۳۵۲ ---
یحیی ماهیار نوابی ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۴‬ ۱/۸/۱۳۵۲ ۱۱/۷/۱۳۷۹
حسینقلی ستوده تاریخ دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۷‬ ۲۳/۳/۱۳۵۳ ۲۰/۳/۱۳۵۶
حسن جورابچی بازرگانی دکترا دانشیار ۱/۵/۱۳۰۳ ۱۴/۵/۱۳۵۳ ۱۴/۵/۱۳۵۳
عیسی صدیق اعلم ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۷۳‬ ۶/۷/۱۳۵۳ ۱۵/۹/۱۳۵۷
محمدحسن گنجی ادبیات دکترا استاد ۰۸/‏۱۲/‏۱۲۸۹‬ ۱/۱۱/۱۳۵۴ ---
حسن مینوچهر ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۰‬ ۱/۷/۱۳۵۵ ---
احمد مستوفی ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۱‬ ۱/۸/۱۳۵۶ ۲۶/۱۱/۱۳۷۲
هدایت اله نیرسینا ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۱‬ ۱/۸/۱۳۵۶ ۲۶/۵/۱۳۷۷
حسن هنرمندی ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۰۷‬ ۱/۹/۱۳۵۶ ۲۸/۶/۱۳۸۱
عزیزه مهدوی ادبیات دکترا دانشیار ۵/۱۲/۱۳۱۱ ۲۲/۶/۱۳۵۷ ---
آشوط آراکلیان زبان وادبیات انگلیسی کارشناسی استادیار ۰۹/‏۰۳/‏۱۲۹۲‬ ۸/۹/۱۳۵۷ ۲۰/۱۲/۱۳۶۸
منوچهر ستوده تربیت معلم دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۲‬ ۸/۹/۱۳۵۷ ---
پرویز ناتل خانلری ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۲‬ ۱۵/۹/۱۳۵۷ ---
فریدون کشاورز گیلانی زبان فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۶‬ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ ---
جمال رضائی ادبیات دکترا استاد ۱۳/‏۰۶/‏۱۳۰۵‬ ۲۹/۱۲/۱۳۵۷ ---
فرخ ملک زاده باقری ادبیات دکترا دانشیار ۱۳/۸/۱۳۱۵ ۳۰/۲/۱۳۵۸ ---
سیف الدین نجم آبادی ادبیات و زبان فارسی دکترا استاد ۰۹/‏۰۱/‏۱۳۰۱‬ ۱۶/۲/۱۳۵۸ ---
منصور اختیار ادبیات دکترا استاد ۲۵/‏۰۵/‏۱۳۰۲‬ ۱۰/۳/۱۳۵۸ ---
عزّت الله نگهبان باستانشناسی دکترا استاد ۰۹/‏۱۲/‏۱۳۰۴‬ ۲۱/۴/۱۳۵۸ ---
محمدصادق کیا زبان پهلوی دکترا استادیار ۰۲/‏۰۲/‏۱۲۹۹‬ ۱۲/۴/۱۳۵۸ ---
جعفر سجادی معقول دکترا استاد ۰۷/‏۰۹/‏۱۳۰۳‬ ۲۵/۵/۱۳۵۸
---
علی مراد داوودی فلسفه دکترا دانشیار ۱/۷/۱۳۰۱ ۲۹/۵/۱۳۵۸ ---
بهرام فره وشی ادبیات داستانی دکترا استاد ۱۰/‏۰۱/‏۱۳۰۴‬ ۵/۶/۱۳۵۸ ۷/۳/۱۳۷۱
ایرج افشار قضایی لیسانس استاد ۱۶/‏۰۷/‏۱۳۰۴‬ ۱۱/۶/۱۳۵۸ ---
معصومه قریب ادبیات دکترا دانشیار ۱/۷/۱۲۹۵ ۱۶/۶/۱۳۵۸ ---
عیسی شهابی ادبیات دکترا دانشیار ۱/۷/۱۲۹۶ ۲۴/۶/۱۳۵۸ ---
محمداسماعیل رضوانی ادبیات دکترا دانشیار ۱۰/۲/۱۳۰۰ ۱/۸/۱۳۵۸ ۵/۱/۱۳۷۵
ابوالحسن جلیلی فلسفه دکترا استاد ۱۸/‏۱۲/‏۱۳۰۶‬ ۱/۷/۱۳۵۸ ۳۱/۶/۱۳۹۴
سیمین دانشور انسان شناسی دکترا دانشیار ۷/۲/۱۳۰۰ ۱۵/۱۱/۱۳۵۸ ۱۸/۱۲/۱۳۹۰
مهری مجیدی آهی ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۸‬ ۱/۲/۱۳۵۹ ۷/۱۲/۱۳۶۶
عباس زریاب خویی ادبیات دکترا استاد ۱۴/‏۰۷/‏۱۲۹۷‬ ۱/۶/۱۳۵۹ ---
رمضان صلاح الدین الصادی ادبیات دکترا دانشیار ۱/۷/۱۲۹۷ ۱۵/۶/۱۳۵۹ ---
محمدعلی اسلامی ندوشن ادبیات دکترا استاد ۰۳/‏۰۶/‏۱۳۰۳‬ ۱/۷/۱۳۵۹ ---
جلال مروج ادبیات فارسی دکترا دانشیار ۶/۱۱/۱۳۰۹ ۳/۷/۱۳۵۹ ---
امیرحسین آریانپور کاشانی فلسفه دکترا استاد ۰۶/‏۰۲/‏۱۳۰۳‬ ۱/۹/۱۳۵۹ ۸/۵/۱۳۸۰
ابوالقاسم امشه ای ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۰۳‬ ۳/۷/۱۳۵۹ ---
ربیع بدیعی علوم انسانی دکترا استاد ۰۶/‏۰۲/‏۱۳۰۰‬ ۱/۱۰/۱۳۵۹ ۲۷/۱۰/۱۳۷۰
خلیل خطیب رهبر علوم انسانی دکترا استاد ۰۲/‏۰۷/‏۱۳۰۲‬ ۱/۱۱/۱۳۵۹ ---
پرویز طوسی روانشناسی کارشناسی ارشد مربی ۲/۱۲/۱۳۰۹ ۱/۱۱/۱۳۵۹ ---
جواد گل محمدی باستان شناسی کارشناسی ارشد مربی ۳۱/۳/۱۳۱۷ ۱/۱۱/۱۳۵۹ ---
خدامراد مرادیان ادبیات دکترا دانشیار ۱۰/۴/۱۳۱۱ ۱۸/۵/۱۳۶۰ ---
محمدرضا باطنی زبان شناسی دکترا دانشیار ۵/۱۰/۱۳۱۳ ۲۳/۹/۱۳۶۰ ۲۱۲۴۰۰
حبیب اله پرآور ادبیات انگلیسی کارشناسی مربی ۱/۷/۱۲۹۶ ۱۴/۱۲/۱۳۶۰ ---
ابوالحسن گوینلی زبان فارسی دکترا استاد ۰۹/‏۰۳/‏۱۳۰۲‬ ۱/۱/۱۳۶۱ ---
امیرحسین یزدگردی ادبیات دکترا استاد ۰۸/‏۰۶/‏۱۳۰۶‬ ۲۸/۲/۱۳۶۱ ۴/۱/۱۳۶۵
محمد خوانساری دهکردی فلسفه دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۰۰‬ ۲/۷/۱۳۶۱ ---
ناصرالدین شاه حسینی ادبیات دکترا استاد ۱۰/‏۱۲/‏۱۳۰۳‬ ۱۹/۷/۱۳۶۱ ---
موسی دلشادیان علوم تربیتی دکترا استادیار ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۰۲‬ ۲۸/۸/۱۳۶۱ ---
سیدابوالقاسم پورحسین فلسفه دکترا استادیار ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۹‬ ۲۳/۲/۱۳۶۲ ۲۷/۹/۱۳۶۵
سیدمحمود نشاط ادبیات دکترا استادیار ۰۴/‏۰۷/‏۱۲۹۹‬ ۱/۷/۱۳۶۲ ۲/۲/۱۳۸۳
غلامعلی همایون ادبیات دکترا استادیار ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۱۱‬ ۲/۷/۱۳۶۲ ---
احسان اله نراقی ادبیات دکترا استاد ۲۲/‏۰۶/‏۱۳۰۵‬ ۲۰/۱۱/۱۳۶۲ ---
مهیندخت خلیلی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد مربی ۷/۹/۱۳۱۰ ۲۷/۱۲/۱۳۶۲ ---
اردشیر فرزانگان ادبیات کارشناسی ارشد مربی ۴/۴/۱۳۰۴ ۱۲/۹/۱۳۶۳ ---
پرویز ورجاوند ناصری باستان شناسی دکترا استاد ۱۱/‏۰۲/‏۱۳۱۳‬ ۱۵/۱۰/۱۳۶۳ ۱۹/۳/۱۳۸۶
یوسف مجیدزاده فسقندیسی باستان شناسی دکترا دانشیار ۱۴/۵/۱۳۱۵ ۱۵/۱۱/۱۳۶۵ ---
مسعو د گلزاری باستان شناسی کارشناسی ارشد مربی ۱۳/۱۰/۱۳۱۳ ۴/۵/۱۳۶۶ ۵/۵/۱۳۹۹
حمید زرین کوب ادبیات فارسی دکترا دانشیار ۱/۱/۱۳۱۵ ۲۵/۵/۱۳۶۶ ۲۵/۵/۱۳۶۶
ابراهیم جعفرپور جغرافیا دکترا دانشیار ۲۶/۱۲/۱۳۱۷ ۸/۸/۱۳۶۸ ۸/۸/۱۳۶۸
حسین بحرالعلومی شاپور آبادی زبان و ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۶‬ ۲۶/۸/۱۳۶۸ ۲۶/۸/۱۳۶۸
سیدحسین سادات ناصری ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۲/‏۱۳۰۴‬ ۱۴/۱۱/۱۳۶۸ ۱۴/۱۱/۱۳۶۸
حسین لسانی ادبیات دکترا دانشیار ۱/۷/۱۳۰۴ ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ ۱۱/۱۰/۱۳۶۹
غلامعلی شاملو باستان شناسی دکترا استادیار ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۱۲‬ ۱۶/۸/۱۳۷۱ ---
مهدی درخشان ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۷‬ ۲۶/۲/۱۳۷۲ ۲۶/۲/۱۳۷۲
ملک مهدی میرفندرسکی ادبیات دکترا دانشیار ۱۴/۱۱/۱۳۰۵ ۲۵/۷/۱۳۷۵ ۷/۹/۱۳۷۸
حسن مسیح پور زبان و ادبیات فارسی دکترا استادیار ۰۲/‏۰۷/‏۱۳۰۳‬ ۷/۱۰/۱۳۷۳ ---
احمد تفضلی باستان شناسی دکترا استاد ۱۶/‏۰۹/‏۱۳۱۶‬ ۲۴/۱۰/۱۳۷۵ ۲۴/۱۰/۱۳۷۵
یداله ثمره ادبیات انگلیسی دکترا استاد ۰۱/‏۱۱/‏۱۳۱۱‬ ۱۴/۲/۱۳۷۶ ۳/۱۲/۱۳۹۷
رضا مستوفی فرد باستان شناسی کارشناسی ارشد استادیار ۰۵/‏۰۸/‏۱۳۱۲‬ ۱۴/۲/۱۳۷۶ ---
میرخسرو فرشیدورد ادبیات دکترا استاد ۱۵/‏۰۱/‏۱۳۰۸‬ ۱۴/۲/۱۳۷۶ ۹/۱۰/۱۳۸۸
فخری دانشپور پرور باستانشناسی دکترا مربی ۳/۲/۱۳۱۵ ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ ---
سید جلال الدین مجتبوی فلسفه دکترا استاد ۱۵/‏۰۷/‏۱۳۲۶‬ ۸/۵/۱۳۷۸ ۸/۵/۱۳۷۸
منصوره اتحادیه تاریخ دکترا دانشیار ۸/۱۲/۱۳۱۲ ۱/۹/۱۳۷۸ ---
عبدالحسین زرین کوب ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۰۱‬ ۲۴/۶/۱۳۷۸ ۲۴/۶/۱۳۷۸
ماشاءالله طلاچیان فلسفه اسلامی دکترا استادیار ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۱۲‬ ۱/۹/۱۳۷۸ ---
علاءالدین آذری تاریخ دکترا استاد ۰۴/‏۰۲/‏۱۳۱۳‬ ۱/۹/۱۳۷۸ ---
سید محمود محدث کسا زبان عربی دکترا استادیار ۱۹/۱۷/۱۳۰۹ ۱/۹/۱۳۷۸ ۸/۱۱/۱۳۸۰
محمد یوسف کیانی باستان شناسی دکترا دانشیار ۱۵/۱۰/۱۳۱۷ ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ ۱۳/۳/۱۳۹۷
عصمت الملوک حکیمی لاریجانی تاریخ دکترا استادیار ۲۹/‏۰۷/‏۱۳۱۴‬ ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ ---
صادق ملک شهمیرزادی انسان شناسی دکترا استادیار ۰۴/‏۰۲/‏۱۳۱۹‬ ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ ۲۱/۷/۱۳۹۹
امیربانو کریمی ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۹/‏۱۰/‏۱۳۱۰‬ ۱/۵/۱۳۸۰ ---
سید حسن حسنی فلسفه اسلامی دکترا استادیار ۰۶/‏۰۴/‏۱۳۱۱‬ ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ ---
شاپور گودرزی نژاد جغرافیا دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۰۳‬ ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ ۶/۹/۱۳۸۲
محسن ابوالقاسمی زبانشناسی دکترا استاد ۱۰/‏۰۹/‏۱۳۱۱‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷
فاطمه بهفروز جغرافیا دکترا استاد ۲۲/‏۰۴/‏۱۳۲۳‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ---
سید محمد رادمنش ادبیات دکترا استاد ۱۰/‏۰۶/‏۱۳۰۶‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ۱۴/۵/۱۳۹۹
برات زنجانی ادبیات فارسی دکترا استاد ۱۶/‏۱۲/‏۱۳۰۳‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ۱۳/۹/۱۳۹۹
بدرالزمان قریب زبانشناسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۰۸‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ---
عبدالکریم گلشنی تاریخ دکترا دانشیار ۱۴/۳/۱۳۰۷ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ---
فرج اله محمودی ادبیات دکترا استاد ۱۰/‏۱۱/‏۱۳۰۹‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ---
مظاهر مصفا فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۱۱‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ۸/۸/۱۳۹۸
علی رواقی ادبیات فارسی دکترا استادیار ۰۸/‏۰۹/‏۱۳۲۰‬ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ ---
احسان اشراقی تاریخ دکترا استاد ۱۵/‏۰۶/‏۱۳۰۷‬ ۱۵/۶/۱۳۸۲ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸
کربم مجتهدی فلسفه دکترا استاد ۱۰/‏۰۶/‏۱۳۰۹‬ ۱۵/۶/۱۳۸۲ ---
غلامرضا ستوده ادبیات فارسی دکترا استاد ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۱۳‬ ۱۵/۶/۱۳۸۳ ---
علی اصغر باستانی علوم قرآنی دکترا استادیار ۰۷/‏۰۵/‏۱۳۱۸‬ ۱۵/۶/۱۳۸۲ ---
احمد حاجی بابایی تاریخ کارشناسی ارشد مربی ۲/۳/۱۳۲۴ ۱/۷/۱۳۸۳ ---
ایرج تنها تن ناصری تاریخ دکترا استادیار ۲۵/‏۰۱/‏۱۳۱۸‬ ۱۵/۶/۱۳۸۳ ---
معصومه نورمحمدی روستایی عرفان و ادیان دکترا استادیار ۱۵/‏۰۶/‏۱۳۲۲‬ ۱/۷/۱۳۸۳ ---
مهدی محقق الهیات و معارف اسلامی دکترا استاد ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۰۸‬ ۹/۱۱/۱۳۸۳ ---
هما حجتی کاکرودی زبان و ادبیات فارسی دکترا استادیار ۰۸/‏۰۷/‏۱۳۰۸‬ ۱/۱۲/۱۳۸۳ ---
سوسن بیانی باستان شناسی دکترا استادیار ۱۷/‏۰۵/‏۱۳۲۳‬ ۱/۴/۱۳۸۵ ---
ژاله آموزگار یگانه ادبیات دکترا استاد ۱۲/‏۰۹/‏۱۳۱۸‬ ۱/۶/۱۳۸۵ ---
شیرین بیانی تاریخ دکترا استاد ۱۱/‏۰۵/‏۱۳۱۷‬ ۱/۶/۱۳۸۵ ---
علی محمد حق شناس لاری زبان شناسی دکترا استاد ۱۴/‏۰۲/‏۱۳۱۹‬ ۱/۵/۱۳۸۶ ۱۰/۲/۱۳۸۹
عباس کی منش زبان و ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۴/‏۰۴/‏۱۳۱۴‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵  
امیرمحمود انوار ادبیات عربی دکترا استاد ۲۵/‏۰۸/‏۱۳۲۴‬ ۱/۷/۱۳۸۶ ۱۲/۰۹/۱۳۹۱
فیروز حریرچی زبان عربی دکترا استاد ۲۲/‏۰۱/‏۱۳۲۰‬ ۱/۷/۱۳۸۶ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵
علی اشرف صادقی زبان شناسی دکترا استاد ۲۷/‏۰۳/‏۱۳۲۰‬ ۱/۷/۱۳۸۶ ---
قیصر امین پور ادبیات فارسی دکترا دانشیار ۲/۲/۱۳۳۸ ۸/۸/۱۳۸۶ ۸/۸/۱۳۸۶
سید جعفر شهیدی ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۷‬ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶
غلامحسین ابراهیمی دینانی فلسفه اسلامی دکترا استاد ۰۵/‏۱۰/‏۱۳۱۰‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ---
محمدابراهیم باستانی پاریزی تاریخ دکترا استاد ۰۲/‏۱۰/‏۱۳۰۴‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ۵/۰۱/۱۳۹۳
نصراله پورجوادی فلسفه دکترا استاد ۲۷/‏۰۴/‏۱۳۲۲‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ---
جلیل تجلیل ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۱۳‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ---
محسن جهانگیری فلسفه دکترا استاد ۱۵/‏۰۲/‏۱۳۰۸‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ۲/۱/۱۳۹۸
اسماعیل حاکمی والا ادبیات فارسی دکترا استاد ۱۵/‏۰۲/‏۱۳۱۷‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ۱/۲/۱۳۹۶
رضا داوری اردکانی فلسفه دکترا استاد ۱۵/‏۰۳/‏۱۳۱۲‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ---
سیدابراهیم دیباجی فلسفه دکترا استاد ۱۵/‏۰۹/‏۱۳۱۵‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ---
علی شیخ الاسلامی ادبیات فارسی دکترا استاد ۲۰/‏۰۵/‏۱۳۱۵‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ۲۳/۰۲۴۰۰
محمود شکیب ادبیات تطبیقی دکترا دانشیار ۱۰/۷/۱۳۲۲ ۱/۶/۱۳۸۷ ---
غلامحسین زرگری نژاد تاریخ دکترا استاد ۰۵/‏۰۳/‏۱۳۲۹‬ ۱/۶/۱۳۸۸ ---
مظفر بختیار ادبیات فارسی دکترا دانشیار ۲۸/۹/۱۳۲۲ ۱۵/۶/۱۳۸۸ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴
روح الله عالمی فلسفه دکترا دانشیار ۲۶/۶/۱۳۳۴ ۱۵/۶/۱۳۸۹ ۲۰/۸/۱۳۹۹
غلامرضا ظریفیان تاریخ دکترا استادیار ۲۸/‏۰۲/‏۱۳۳۸‬ ۱۵/۶/۱۳۸۹ ---
عزیزالله جوینی ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۲/‏۰۹/‏۱۳۰۴‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱
آذر آهنچی تاریخ دکترا دانشیار ۱۳/۷/۱۳۲۹ ۱/۱۱/۱۳۹۲ ---
هادی دوست محمدی تاریخ دکترا استادیار ۰۴/‏۰۱/‏۱۳۲۰‬ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ ---

بهمن فیروزمندی

باستان شناسی دکترا دانشیار ۲۷/۰۱/۱۳۲۷ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ ---
فیروز مهجور باستان شناسی دکترا استادیار ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۳۹‬ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴

 

---

 

محمد حسین محمدی

ادبیات فارسی دکترا دانشیار ۲/۲/۱۳۴۵ --- ۱۸/۱۲/۱۳۹۴

غلامعلی حداد عادل

فلسفه دکترا دانشیار ۱۹/۲/۱۳۲۴ ۱/۷/۱۳۹۷ ---
امیر محمود کاشفی زبان و ادبیات عربی دکترا استادیار ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۳۶‬ ۱/۷/۱۳۹۷ ---
عبدالحسین فقهی زبان و ادبیات عربی دکترا دانشیار ۱۰/۴/۱۳۳۰ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷  

حسن طلایی مغامجویی

باستان شناسی دکترا استاد ۰۳/‏۰۵/‏۱۳۲۸ ۱۵/۶/۱۳۹۸ ۱۴/۷/۱۳۹۹

محمد دزفولی

زبان و ادبیات عربی دکترا استادیار ۲۰/‏۰۶/‏۱۳۳۵ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ ---

محمود جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای باستانی دکترا استاد ۲/‏۰۹/‏۱۳۲۹ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹  

حکمت الله ملاصالحی

باستان شناسی دکترا استاد ۳/‏۰۷/‏۱۳۲۹ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹  

سعید زیبا کلام

فلسفه دکترا دانشیار ۱/‏۱۱/‏۱۳۳۲ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹  

میترا گلچین

زبان و ادبیات فارسی دکترا دانشیار     ۰۶/۵۴۰۰