اعضای هیات علمی بازنشسته

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی آخرین رتبه علمی تاریخ تولد تاریخ بازنشستگی تاریخ فوت
علی رادپور فلاحی ادبیات دکترا استاد 1/7/1266 5/1/1320 31/1/1339
علی عبدالرسولی ادبیات دکترا استاد 1/7/1289 14/5/1322 14/5/1322
سیّد محمد تدین ادبیات دکترا استاد 1/7/1288 29/1/1328 24/8/1330
غلامرضا رشید یاسمی تاریخ دکترا استاد 1/7/1275 19/12/1328 18/2/1330
سعید نفیسی زبان فارسی دکترا استاد 1/7/1274 1/4/1331 22/8/1345
محمدکاظم عصار ادبیات دکترا استاد 1/7/1259 24/8/1339 19/10/1353
علینقی وزیری ادبیات دکترا استاد 1/7/1295 1/6/1341 18/6/1358
مسعود کیهانی ادبیات دکترا استاد 1/7/1269 1/7/1342 12/11/1346
میشن ژان رهاوی زبان فرانسه کارشناسی دبیر 6/12/1291 1/7/1343 ---
نصرالله فلسفی ادبیات دکترا استاد 1/7/1280 2/9/1343 3/2/1360
علی اکبر سیاسی روانشناسی دکترا استاد 1/7/1273 1/4/1344 5/3/1369
زهرا کیا(خانلری) ادبیات دکترا استاد 1/2/1291 1/6/1244 6/12/1269
فتح الله عباد ادبیات دکترا دانشیار 1/7/1286 26/7/1344 18/5/1361
جلال همائی زبان و ادبیات فارسی دکترا استاد 1/1/1277 8/11/1345 28/4/1359
صادق گوهربین ادبیات دکترا استاد 1/7/1293 4/3/1346 5/9/1374
برزو سپهری روانشناسی دکترا استاد 1/7/1284 19/7/1346 30/3/1364
مهدی بیانی ادبیات دکترا استاد 1/7/1285 17/11/1346 17/11/1346
هوانس حق نظریان زبان و ادبیات فارسی دکترا استاد 26/2/1281 1/7/1347 28/4/1357
عیسی بهنام باستان شناسی دکترا استاد 1/7/1285 1/7/1347 9/9/1363
محمد مقدم فلسفه دکترا استاد 1/7/1287 1/10/1347 16/7/1375
ذبیح اله صفا شهمیرزادی ادبیات فارسی دکترا استاد 1/7/1329 1/1/1348 ---
موسی بروخیم ادبیات دکترا استاد 1/7/1293 29/2/1348 ---
حسینعلی سلطانزاده پسیان ادبیات دکترا استادیار 1/7/1284 29/2/1348 ---
علی کنی علوم تربیتی دکترا استاد 1/7/1285 16/7/1348 15/4/1354
مصطفی نجاحی فلسفه دکترا استاد 1/7/1289 14/9/1348 18/4/1389
مظفر بقائی کرمانی ادبیات دکترا دانشیار 1/7/1290 2/11/1348 ---
محمدمهدی داهی ادبیات دکترا استاد 1/7/1295 2/11/1348 ---
میرمهدی مفخم جلالی روانشناسی دکترا استاد 1/7/1287 2/11/1348 11/4/1365
الیو صورتگر ادبیات دکترا استاد 1/7/1285 28/12/1348 ---
ماه منیر نفیسی ادبیات دکترا استاد 1/7/1295 23/3/1349 28/11/1369
عسگر حقوقی اردبیلی تاریخ دکترا استاد 7/3/1299 24/4/1349 28/7/1380
نظام الدین مجیر شیبانی تاریخ دکترا استاد 1/7/1288 24/4/1349 ---
عذرا غفاری ادبیات دکترا دانشیار 1/7/1297 1/6/1349 28/5/1377
احمد بهمنش تاریخ دکترا استاد 1/7/1290 24/4/1349 28/12/1371
سعید فاطمی ادبیات تطبیقی دکترا دانشیار 18/2/1303 24/4/1349 ---
عیسی سپهبدی ادبیات دکترا استاد 1/7/1290 30/3/1350 27/4/1357
محمد معین ادبیات دکترا استاد 1/7/1296 13/4/1350 13/4/1350
احمد فردید ادبیات دکترا استاد 1/7/1283 1/4/1351 31/6/1375
خانبابا بیانی ادبیات دکترا استاد 1/7/1286 1/7/1351 ---
عباس زمانی باستان شناسی دکترا دانشیار 1/7/1297 4/5/1352 4/5/1352
احمد علی آبادی فلسفه دکترا استاد 1/7/1290 5/5/1352 ---
علی اکبر شهابی ادبیات دکترا استاد 1/7/1287 1/7/1352 11/9/1367
یحیی مهدوی فلسفه دکترا استاد 1/7/1287 1/7/1352 ---
یحیی ماهیار نوابی ادبیات فارسی دکترا استاد 1/7/1294 1/8/1352 11/7/1379
حسینقلی ستوده تاریخ دکترا استاد 1/7/1287 23/3/1353 20/3/1356
حسن جورابچی بازرگانی دکترا دانشیار 1/5/1303 14/5/1353 14/5/1353
عیسی صدیق اعلم ادبیات دکترا استاد 1/7/1273 6/7/1353 15/9/1357
محمدحسن گنجی ادبیات دکترا استاد 8/12/1289 1/11/1354 ---
حسن مینوچهر ادبیات دکترا استاد 1/7/1290 1/7/1355 ---
احمد مستوفی ادبیات دکترا استاد 1/7/1291 1/8/1356 26/11/1372
هدایت اله نیرسینا ادبیات دکترا استاد 1/7/1291 1/8/1356 26/5/1377
حسن هنرمندی ادبیات دکترا استاد 1/7/1307 1/9/1356 28/6/1381
عزیزه مهدوی ادبیات دکترا دانشیار 5/12/1311 22/6/1357 ---
آشوط آراکلیان زبان وادبیات انگلیسی کارشناسی استادیار 9/3/1292 8/9/1357 20/12/1368
منوچهر ستوده تربیت معلم دکترا استاد 1/7/1292 8/9/1357 ---
پرویز ناتل خانلری ادبیات دکترا استاد 1/7/1292 15/9/1357 ---
فریدون کشاورز گیلانی زبان فارسی دکترا استاد 1/7/1286 22/11/1357 ---
جمال رضائی ادبیات دکترا استاد 13/6/1305 29/12/1357 ---
فرخ ملک زاده باقری ادبیات دکترا دانشیار 13/8/1315 30/2/1358 ---
سیف الدین نجم آبادی ادبیات و زبان فارسی دکترا استاد 9/1/1301 16/2/1358 ---
منصور اختیار ادبیات دکترا استاد 25/5/1302 10/3/1358 ---
عزّت الله نگهبان باستانشناسی دکترا استاد 9/12/1304 21/4/1358 ---
محمدصادق کیا زبان پهلوی دکترا استادیار 2/2/1299 12/4/1358 ---
جعفر سجادی معقول دکترا استاد 7/9/1303 25/5/1358
---
علی مراد داوودی فلسفه دکترا دانشیار 1/7/1301 29/5/1358 ---
بهرام فره وشی ادبیات داستانی دکترا استاد 10/1/1304 5/6/1358 7/3/1371
ایرج افشار قضایی لیسانس استاد 16/7/1304 11/6/1358 ---
معصومه قریب ادبیات دکترا دانشیار 1/7/1295 16/6/1358 ---
عیسی شهابی ادبیات دکترا دانشیار 1/7/1296 24/6/1358 ---
محمداسماعیل رضوانی ادبیات دکترا دانشیار 10/2/1300 1/8/1358 5/1/1375
ابوالحسن جلیلی فلسفه دکترا استاد 18/12/1306 1/7/1358 ---
سیمین دانشور انسان شناسی دکترا دانشیار 7/2/1300 15/11/1358 18/12/1390
مهری مجیدی آهی ادبیات دکترا استاد 1/7/1298 1/2/1359 7/12/1366
عباس زریاب خویی ادبیات دکترا استاد 14/7/1297 1/6/1359 ---
رمضان صلاح الدین الصادی ادبیات دکترا دانشیار 1/7/1297 15/6/1359 ---
محمدعلی اسلامی ندوشن ادبیات دکترا استاد 3/6/1303 1/7/1359 ---
جلال مروج ادبیات فارسی دکترا دانشیار 6/11/1309 3/7/1359 ---
امیرحسین آریانپور کاشانی فلسفه دکترا استاد 6/2/1303 1/9/1359 8/5/1380
ابوالقاسم امشه ای ادبیات دکترا استاد 1/7/1303 3/7/1359 ---
ربیع بدیعی علوم انسانی دکترا استاد 6/2/1300 1/10/1359 27/10/1370
خلیل خطیب رهبر علوم انسانی دکترا استاد 2/7/1302 1/11/1359 ---
پرویز طوسی روانشناسی کارشناسی ارشد مربی 2/12/1309 1/11/1359 ---
جواد گل محمدی باستان شناسی کارشناسی ارشد مربی 31/3/1317 1/11/1359 ---
خدامراد مرادیان ادبیات دکترا دانشیار 10/4/1311 18/5/1360 ---
محمدرضا باطنی زبان شناسی دکترا دانشیار 5/10/1313 23/9/1360 ---
حبیب اله پرآور ادبیات انگلیسی کارشناسی مربی 1/7/1296 14/12/1360 ---
ابوالحسن گوینلی زبان فارسی دکترا استاد 9/3/1302 1/1/1361 ---
امیرحسین یزدگردی ادبیات  دکترا استاد 8/6/1306 28/2/1361 4/1/1365
محمد خوانساری دهکردی فلسفه دکترا استاد 1/7/1300 2/7/1361 ---
ناصرالدین  شاه حسینی ادبیات  دکترا استاد 10/12/1303 19/7/1361 ---
موسی دلشادیان علوم تربیتی دکترا استادیار 1/7/1302 28/8/1361 ---
سیدابوالقاسم پورحسین فلسفه دکترا استادیار 1/7/1299 23/2/1362 27/9/1365
سیدمحمود نشاط ادبیات دکترا استادیار 4/7/1299 1/7/1362 2/2/1383
غلامعلی همایون ادبیات دکترا استادیار 21/11/1311 2/7/1362 ---
احسان اله نراقی ادبیات دکترا استاد 22/6/1305 20/11/1362 ---
مهیندخت خلیلی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد مربی 7/9/1310 27/12/1362 ---
اردشیر  فرزانگان ادبیات کارشناسی ارشد مربی 4/4/1304 12/9/1363 ---
پرویز  ورجاوند ناصری باستان شناسی دکترا استاد 11/2/1313 15/10/1363 19/3/1386
یوسف مجیدزاده فسقندیسی باستان شناسی دکترا دانشیار 14/5/1315 15/11/1365 ---
مسعود گلزاری باستان شناسی کارشناسی ارشد مربی 13/10/1313 4/5/1366 ---
حمید زرین کوب ادبیات فارسی دکترا دانشیار 1/1/1315 25/5/1366 25/5/1366
ابراهیم جعفرپور جغرافیا دکترا دانشیار 26/12/1317 8/8/1368 8/8/1368
 حسین بحرالعلومی شاپور آبادی زبان و ادبیات فارسی دکترا استاد 1/7/1296 26/8/1368 26/8/1368
سیدحسین سادات ناصری ادبیات دکترا استاد 1/2/1304 14/11/1368 14/11/1368
حسین لسانی ادبیات دکترا دانشیار 1/7/1304 11/10/1369 11/10/1369
غلامعلی  شاملو باستان شناسی دکترا استادیار 1/7/1312 16/8/1371 ---
مهدی درخشان ادبیات دکترا استاد 1/7/1297 26/2/1372 26/2/1372
ملک مهدی میرفندرسکی ادبیات دکترا دانشیار 14/11/1305 25/7/1375 7/9/1378
حسن مسیح پور زبان و ادبیات فارسی دکترا استادیار 2/7/1303 7/10/1373 ---
احمد  تفضلی باستان شناسی دکترا استاد 16/9/1316 24/10/1375 24/10/1375
یداله  ثمره ادبیات انگلیسی دکترا استاد 1/11/1311 14/2/1376 3/12/1397
رضا  مستوفی فرد باستان شناسی کارشناسی ارشد استادیار 5/8/1312 14/2/1376 ---
میرخسرو فرشیدورد ادبیات دکترا استاد 15/1/1308 14/2/1376 9/10/1388
فخری دانشپور پرور باستانشناسی دکترا مربی 3/2/1315 14/12/1376 ---
سید جلال الدین مجتبوی فلسفه دکترا استاد 15/7/1326 8/5/1378 8/5/1378
منصوره  اتحادیه تاریخ دکترا دانشیار 8/12/1312 1/9/1378 ---
عبدالحسین  زرین کوب ادبیات دکترا استاد 1/7/1301 24/6/1378 24/6/1378
ماشاءالله طلاچیان فلسفه اسلامی دکترا استادیار 1/12/1312 1/9/1378 ---
علاءالدین آذری تاریخ دکترا استاد 4/2/1313 1/9/1378 ---
سید محمود محدث کسا زبان عربی دکترا استادیار 19/17/1309 1/9/1378 8/11/1380
محمد یوسف کیانی باستان شناسی دکترا دانشیار 15/10/1317 10/11/1379 13/3/1397
عصمت الملوک حکیمی لاریجانی تاریخ دکترا استادیار 29/7/1314 15/11/1379 ---
صادق ملک شهمیرزادی انسان شناسی دکترا استادیار 4/2/1319 15/11/1379 ---
امیربانو کریمی ادبیات فارسی دکترا استاد 9/10/1310 1/5/1380 ---
سید حسن حسنی فلسفه اسلامی دکترا استادیار 6/4/1311 15/11/1379 ---
شاپور گودرزی نژاد جغرافیا دکترا استاد 1/7/1303 15/11/1379 6/9/1382
محسن ابوالقاسمی زبانشناسی دکترا استاد 10/9/1311 15/11/1381 21/11/97
فاطمه بهفروز جغرافیا دکترا استاد 22/4/1323 15/11/1381 ---
سید محمد رادمنش ادبیات دکترا استاد 10/6/1306 15/11/1381 ---
برات زنجانی ادبیات فارسی دکترا استاد 16/12/1303 15/11/1381 ---
بدرالزمان قریب زبانشناسی دکترا استاد 1/6/1308 15/11/1381 ---
عبدالکریم  گلشنی تاریخ دکترا دانشیار 14/3/1307 15/11/1381 ---
فرج اله  محمودی ادبیات دکترا استاد 10/11/1309 15/11/1381 ---
مظاهر  مصفا   فارسی دکترا استاد 1/6/1311 15/11/1381 ---
علی رواقی ادبیات فارسی دکترا استادیار 8/9/1320 28/12/1381 ---
احسان اشراقی تاریخ دکترا استاد 15/6/1307 15/6/1382 ---
کربم مجتهدی فلسفه دکترا استاد 10/6/1309 15/6/1382 ---
غلامرضا  ستوده ادبیات فارسی دکترا استاد 20/1/1313 15/6/1383 ---
علی اصغر باستانی علوم قرآنی دکترا استادیار 7/5/1318 15/6/1382 ---
احمد حاجی بابایی تاریخ کارشناسی ارشد مربی 2/3/1324 1/7/1383 ---
ایرج تنها تن ناصری تاریخ دکترا استادیار 25/1/1318 15/6/1383 ---
معصومه نورمحمدی روستایی عرفان و ادیان دکترا استادیار 15/6/1322 1/7/1383 ---
مهدی محقق الهیات و معارف اسلامی دکترا استاد 1/12/1308 9/11/1383 ---
هما حجتی کاکرودی زبان و ادبیات فارسی دکترا استادیار 8/7/1308 1/12/1383 ---
سوسن بیانی باستان شناسی دکترا استادیار 17/5/1323 1/4/1385 ---
ژاله آموزگار یگانه ادبیات دکترا استاد 12/9/1318 1/6/1385 ---
شیرین بیانی تاریخ دکترا استاد 11/5/1317 1/6/1385 ---
علی محمد حق شناس لاری زبان شناسی دکترا استاد 14/2/1319 1/5/1386 10/2/1389
 عباس کی منش زبان و ادبیات فارسی دکترا استاد 4/4/1314 15/11/1385  
امیرمحمود  انوار ادبیات عربی دکترا استاد 25/8/1324 1/7/1386 12/09/1391
فیروز حریرچی زبان عربی دکترا استاد 22/1/1320 1/7/1386 23/03/1395
علی اشرف صادقی زبان شناسی دکترا استاد 27/3/1320 1/7/1386 ---
قیصر امین پور ادبیات فارسی دکترا دانشیار 2/2/1338 8/8/1386 8/8/1386
سید جعفر شهیدی ادبیات فارسی دکترا استاد 1/7/1297 23/10/1386 23/10/1386
غلامحسین ابراهیمی دینانی فلسفه اسلامی دکترا استاد 5/10/1310 1/6/1387 ---
محمدابراهیم باستانی پاریزی تاریخ دکترا استاد 2/10/1304 1/6/1387 5/01/1393
نصراله  پورجوادی فلسفه دکترا استاد 27/4/1322 1/6/1387 ---
جلیل تجلیل ادبیات فارسی دکترا استاد 1/1/1313 1/6/1387 ---
محسن جهانگیری فلسفه دکترا استاد 15/2/1308 1/6/1387 1398/1/2
اسماعیل حاکمی والا ادبیات فارسی دکترا استاد 15/2/1317 1/6/1387 ---
رضا داوری اردکانی فلسفه دکترا استاد 15/3/1312 1/6/1387 ---
سیدابراهیم دیباجی فلسفه دکترا استاد 15/9/1315 1/6/1387 ---
علی شیخ الاسلامی ادبیات فارسی دکترا استاد 20/5/1315 1/6/1387 ---
محمود شکیب ادبیات تطبیقی دکترا دانشیار 10/7/1322 1/6/1387 ---
غلامحسین زرگری نژاد تاریخ دکترا استاد 5/3/1329 1/6/1388 ---
مظفر بختیار ادبیات فارسی دکترا دانشیار 28/9/1322 15/6/1388 23/04/1394
روح الله عالمی فلسفه دکترا دانشیار 26/6/1334 15/6/1389 ---
غلامرضا ظریفیان تاریخ دکترا استادیار 28/2/1338 15/6/1389 ---
عزیزالله جوینی ادبیات فارسی دکترا استاد 2/9/1304 15/11/1382 25/11/1391
آذر آهنچی تاریخ دکترا دانشیار 13/7/1329 1/11/1392 ---
هادی دوست محمدی تاریخ دکترا استادیار 04/01/1320 01/07/1393 ---

بهمن فیروزمندی

باستان شناسی دکترا دانشیار 27/01/1327 01/11/1394 ---
فیروز مهجور باستان شناسی دکترا استادیار 01/06/1339 15/11/1394

 

---

 

محمد حسین محمدی

ادبیات فارسی دکترا دانشیار 2/2/1345 --- 18/12/1394

غلامعلی حداد عادل

فلسفه دکترا دانشیار 19/2/1324 1/7/1397 ---
امیر محمود کاشفی زبان و ادبیات عربی دکترا استادیار 1/1/1336 1/7/1397 ---
عبدالحسین فقهی زبان و ادبیات عربی دکترا دانشیار 10/4/1330 15/11/1397 ---

حسن طلایی مغامجویی

باستان شناسی دکترا استاد 3/5/1328 15/6/1398