نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه تاریخ-دروس کارشناسی ارشد

گروه تاریخ-دروس کارشناسی ارشد


 

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام

 

ترم اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی(با تکیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام)

۲

۲

جنبش های یکصد سال اخیر

۲

۳

سیره علوی

۲

۴

تاریخ اسلام در آسیای مرکزی و شبه قاره هند

۲

۵

شناخت روشهای تحقیق در تاریخ(سمینار)

۲

 

 

ترم دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

نقد و بررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان

۲

۲

سیره نبوی

۲

۳

ملل و نحل با تکیه بر مسائل اجتماعی و سیاسی

۲

۴

فلسفه تاریخ

۲

۵

نقد و بررسی متون تاریخی

۲

۶

متون تاریخی به عربی

۲

 

 

ترم سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

سیر اندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام(با تکیه بر اندیشه های شیعه)

۲

۲

متون تاریخی به زبان انگلیسی

۴

۳

پایان نامه

۴

 

 

ترم چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

پایان نامه

۴

 

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد گرایش ایران دوره اسلام

ترم اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

نقد و بررسی متون تاریخی

۲

۲

متون تاریخی به زبان عربی

۲

۳

نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز خلافت عباسیان

۲

۴

شناخت روشهای تحقیق در تاریخ(سمینار)

۲

 

 

ترم دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی(با تکیه بر تأثیر متقابل ایران و اسلام

۲

۲

نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسیان تا سقوط بغداد

۲

۳

متون تاریخی به زبان انگلیسی

۴

۴

جنبشهای یکصد سال اخیر

۲

۵

نقد و بررسی تاریخ مغولان؛ تیموریان و حکومتهای محلی

۲

 

 

ترم سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت

۲

۲

تاریخ معاصر ایران

۲

۳

فلسفه تاریخ

۲

۴

نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجاریه

۲

۵

پایان نامه

۴

 

 

 

ترم چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

پایان نامه

۴

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان

 

ترم اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی(با تکیه بر تأثیرمتقابل ایران و اسلام)

۲

۲

متون تاریخی به زبان انگلیسی

۴

۳

جنبش های یکصد سال اخیر

۲

۴

شناخت روش های تحقیق  در تاریخ

۲

۵

تاریخ ایران براساس روایات ملی

۲

 

 

ترم دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

متون تاریخی به زبان عربی

۲

۲

فلسفه تاریخ

۲

۳

شناخت نظام های سیاسی ، اجتماعی

۲

۴

نقد و بررسی  ایران باستان در متون تاریخی ایرانی و غیر ایرانی و اسلامی

۲

۵

نقد و بررسی متون تاریخی

۲

 

 

ترم سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

شناخت خطوط و زبانهای ایران باستان

۲

۲

روابط سیاسی ؛فرهنگی و اقتصادی ایران باستان با سرزمینهای دیگر

۲

۳

بررسی و مطالعه انتقادی ادیان ایران باستان

۲

۴

پایان نامه

۴

 

 

ترم چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

پایان نامه

۴

 

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد گرایش مطالعات خلیج فارس

 

ترم اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

جغرافیای تاریخی و دگرگونیهای ترکیب انسانی و قومی خلیج فارس

۲

۲

متون تاریخی به زبان انگلیسی

۴

۳

فلسفه تاریخ

۲

۴

روش های تحقیق در تاریخ(سمینار)

۲

 

 

ترم دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

تاریخ تحولات اقتصادی خلیج فارس با تکیه بر نقش نفت در دوران معاصر

۲

۲

مناسبات ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در ادوار تاریخی(با تکیه بر دوران معاصر و نقش قدرتهای خارجی)

۲

۳

تاریخ تحولات سیاسی خلیج فارس از آغاز تا دوره صفویه

۲

۴

تاریخ تحولات سیاسی خلیج فارس از صفویه تا پایان قاجاریه

۲

۵

حضور قدرتهای جهانی در خلیج فارس و مناسبات سیاسی و اقتصادی آنان با کشورهای منطقه

۲

 

 

ترم سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

نقد و بررسی متون تاریخی

۲

۲

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

۲

۳

متون تاریخی به زبان عربی

۲

۴

سیاست و حکومت در کشورهای حاشیه خلیج فارس

۲

۵

پایان نامه

۴

 

 

ترم چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

پایان نامه

۴

 

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

 

ترم اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

زبان روسی(۱)

۴

۲

فلسفه تاریخ

۲

۳

نقد و بررسی متون تاریخی

۲

۴

شناخت روش های تحقیق در تاریخ

۲

 

 

ترم دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

جغرافیای تاریخی ماورالنهر؛ ترکمنستان و قفقاز

۲

۲

اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز از آغاز تا روزگار مغول

۲

۳

آسیای مرکزی و قفقاز از آغاز دوره مغول تا غلبه روسیه

۲

۴

امارت نشینها و خانات محلی در ماوراءالنهر و ترکستان

۲

۵

زبان روسی(2)

۲

۶

مناسبات و پیوندهای سیاسی،فرهنگی و تمدنی ایران و اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز از عصر مغول تا غلبه روسیه

۲

 

 

ترم سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

سیاست و حکومت در آسیای مرکزی و قفقاز از آغاز استقلال تا کنون

۲

۲

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

۲

۳

قرائت متون تاریخی به زبان عربی

۲

۴

پایان نامه

۴

 

 

ترم چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

پایان نامه

۴

 

 

 
برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد گرایش اسناد و مدارک آرشیوی

 

ترم اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

روشهای تحقیق در تاریخ

۲

۲

سند شناسی و قرائت اسناد و متون تاریخی

۴

۳

نقد و بررسی متون تاریخی

۲

۴

متون تاریخی به زبان عربی

۲

 

 

ترم دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

نسخه پردازی، نسخه شناسی و نسخه آرایی

۲

۲

کاغذ شناسی

۲

۳

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

۲

۴

متون تاریخی به زبان انگلیسی

۴

۵

فهرست نویسی نسخه های خطی و اسناد تاریخی

۲

 

 

 

ترم سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

سیاق(تاریخچه، قرائت و انواع)

۴

۲

فلسفه تاریخ

۲

۳

پایان نامه

۴

 

 

ترم چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

۱

پایان نامه

۴