کارکنان بازنشسته

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

تاریخ بازنشستگی

تاریخ فوت

عنوان شغلی

۱

یحیی جوانشیر خویی

۱/۷/۱۲۸۲ ۱/۱۲/۱۳۳۱ ۱۹/۷/۱۳۴۱ متصدی امور دفتری
۲

پرویز رهبر

۱/۷/۱۲۹۳ ۱۸/۱۰/۱۳۳۶ ۱۸/۱۰/۱۳۳۶ دبیر
۳

علی قاضی کلهرودی

۱۵/۸/۱۲۷۷ ۱۲/۶/۱۳۳۷ ۲۲/۱۱/۱۳۵۰ نگهبان
۴

ابوالخیرمیرزا حشمت پور دولتشاهی

۱/۷/۱۲۸۳ ۱/۸/۱۳۳۷ ۱۸/۶/۱۳۷۶ کارشناس
۵

علی اکبر یارند پور

۱/۷/۱۲۸۶ ۱۲/۸/۱۳۳۷ ---- کارمند
۶

موسی دیانی

۱/۷/۱۲۸۸

۱۲/۸/۱۳۳۷ ۲۱/۸/۱۳۳۷ مترچم
۷

اسماعیل مهجوری

۱/۱/۱۲۸۷ ۲۰/۳/۱۳۳۸ ۱۳/۹/۱۳۵۰ متصدی خدمات عمومی
۸ محمد مفید ۱/۷/۱۲۹۶ ۱/۱۰/۱۳۳۸ ۸/۵/۱۳۴۵ متصدی امور دفتری
۹

عباس فزانه

۱/۷/۱۲۸۰ ۱۴/۴/۱۳۴۱ ۲/۹/۱۳۴۹ دبیر
۱۰

هادی ادریس زاده عرابه چی

۱۲/۲/۱۲۸۰ ۲۱/۶/۱۳۴۱ ۸/۹/۱۳۵۸ خدمتگزار
۱۱

هما هوشمند راد

۱/۷/۱۳۰۱ ۱۵/۸/۱۳۴۲ ۲۷/۱۱/۱۳۵۴ مترجم
۱۲

سیدآقا موسوی پور

۱/۷/۱۲۸۳ ۲۵/۵/۱۳۴۳ ۱۰/۳/۱۳۶۰ متصدی خدمات عمومی
۱۳

بدرالزمان صابری

۱/۷/۱۲۹۴ ۱۶/۸/۱۳۴۳ ۱۵/۸/۱۳۶۱ دبیر
۱۴

اسماعیل برادران شاهرودی

۱/۷/۱۲۹۶ ۱۷/۹/۱۳۴۳ ---- مدیر
۱۵

علی اکبر کوخ هنک

۱/۷/۱۲۸۸ ۱/۱۱/۱۳۴۷ ۲۴/۳/۱۳۴۹ رئیس اداره
۱۶

علی اکبر ساده

۱/۷/۱۲۹۷ ۱/۱/۱۳۴۸ ۱۷/۷/۱۳۵۴ نامه رسان
۱۷

شکراله شهشهانی

۱/۷/۱۲۹۷ ۵/۸/۱۳۴۸ ۱۰/۱۱/۱۳۶۹ نامه رسان
۱۸

ماشااله جوکار یارندی

۸/۱۲/۱۲۹۲ ۷/۹/۱۳۴۹ ۱۶/۵/۱۳۸۱ متصدی خدمات عمومی
۱۹

منوچهر جلالی قاجار

۲۳/۶/۱۳۰۱ ۱/۲/۱۳۵۰ ۸/۸/۱۳۸۴ مسئول حسابداری
۲۰

علی شیخ سلیمی ها

۲۵/۱/۱۳۰۵ ۲۹/۱۰/۱۳۵۱ ۲۹/۱۰/۱۳۵۱ خدمتگزار
۲۱

سکینه صرافیها

۱/۷/۱۲۹۱ ۲/۱/۱۳۵۲ ---- متصدی خدمات عمومی
۲۲

ماری لوئیز تعلیمی

۱/۷/۱۲۹۰ ۲۶/۴/۱۳۵۲ ---- کارشناس
۲۳

مهربانو زندشاهی

۲۵/۱۰/۱۳۰۸ ۹/۱/۱۳۵۳ ۱۵/۷/۱۳۶۳ کارشناس
۲۴

علی اکبر مشهدی حسن

۱/۷/۱۲۸۹ ۱۰/۵/۱۳۵۳ ۱۰/۵/۱۳۵۳ متصدی خدمات عمومی
۲۵

نصرت حامد

۱/۷/۱۲۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۵۳ ۲۲/۴/۱۳۶۴ منشی گروه
۲۶

حسین هاشم پور

۱/۷/۱۳۰۱ ۲۸/۵/۱۳۵۴ ۵/۵/۱۳۵۹ نگهبان
۲۷

عطاءاله عاملی

۱/۷/۱۲۹۹ ۲/۹/۱۳۵۴ ---- کارشناس
۲۸

آذرهوشنگ باختری

۳۰/۲/۱۳۰۵ ۲۰/۴/۱۳۵۵ ---- کارشناس
۲۹ فاطمه تقی نظری ۴/۴/۱۳۰۲ ۸/۷/۱۳۵۵ ---- مسئول بایگانی
۳۰ جمشید شجاعی ۷/۶/۱۳۱۸ ۱/۸/۱۳۵۵ ---- متصدی امور دفتری
۳۱

فاطمه عزّت اردشیر رکنی

۱/۷/۱۲۹۳ ۳۰/۱/۱۳۵۶ ۲۰/۴/۱۳۷۷ کارشناس
۳۲

سعید سعیدی

۹/۵/۱۳۰۵ ۲۹/۹/۱۳۵۶ ۲۱/۷/۱۳۶۸ مسئول دفتر
۳۳

مهدی حسین پور محدآبادی

۱۰/۴/۱۳۱۳ ۲/۱۱/۱۳۵۶ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴ متصدی خدمات عمومی
۳۴

عاطفه افکاری

۱/۳/۱۳۱۰ ۳۱/۲/۱۳۵۷ ---- ماشین نویس
۳۵

اسماعیل صالحی زاده

۱۰/۷/۱۲۹۶ ۱/۵/۱۳۵۷ ۱/۵/۱۳۵۷ متصدی خدمات عمومی
۳۶

شیدرو دشتستانی

۹/۱/۱۳۲۳ ۲۸/۲/۱۳۵۸ ---- منشی
۳۷

نزهت الملوک سریع القلم

۱/۷/۱۲۹۴ ۵/۳/۱۳۵۸ ---- متصدی امور دفتری
۳۸ خسرو خلیلی ۲۰/۱۰/۱۳۱۹ ۲۱/۶/۱۳۵۸ ---- متصدی امور دفتری
۳۹ علی صادق پور وجدی ۵/۸/۱۲۹۹ ۳/۸/۱۳۵۸ ۲۳/۶/۱۳۸۴ مسئول امور مدیریت خدمات آموزشی
۴۰

اختر ملکی

۱/۷/۱۲۹۵ ۲۰/۱۰/۱۳۵۸ ---- کتابدار
۴۱

غلامحسین حاجی جعفریان

۱/۷/۱۲۹۳ ۱۴/۱۲/۱۳۵۸ ۲۵/۶/۱۳۷۷ خدمتگزار
۴۲

عزیزاله ژیان

۹/۴/۱۳۱۲ ۱/۲/۱۳۵۹ ---- کارشناس
۴۳

نصراله ابراهیمی

۶/۷/۱۳۱۸ ۹/۵/۱۳۵۹ ---- کارشناس
۴۴

گیتی زند یزدانی

۱۰/۷/۱۳۱۸ ۱۱/۷/۱۳۵۹ ---- منشی
۴۵

پرویز آقا بیگی

۲۲/۴/۱۳۱۵ ۱۳/۷/۱۳۵۹ ---- کارشناس
۴۶

فروغ زاهدیان زنجانی

۲۴/۶/۱۳۰۹ ۲۳/۷/۱۳۵۹ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ منشی
۴۷

خلیل ناهید

۵/۱/۱۳۱۳ ۲۹/۷/۱۳۵۹ ---- جمعدار اموال
۴۸

محمد دودانگه

۵/۲/۱۳۰۵ ۱/۸/۱۳۵۹ ---- مکانسین
۴۹

روشن آرا شمس میرنگهبان

۱/۵/۱۳۰۱ ۱/۸/۱۳۵۹ ---- کتابدار
۵۰

عباسعلی حسن زاده قصبه

۹/۱۰/۱۳۳۱ ۹/۶/۱۳۵۹ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ بایگان
۵۱

عزّت الله رحمانی

۲/۷/۱۳۱۳ ۶/۹/۱۳۵۹ ---- مسئول دفتر
۵۲

همایون طهماسب امام زاده

۱/۷/۱۳۰۲ ۶/۹/۱۳۵۹ ---- کارشناس
۵۳

قمرالملوک صدری

۴/۱۱/۱۳۰۲ ۲۸/۹/۱۳۵۹ ---- متصدی امور دفتری
۵۴ زهره مجیدی ۹/۸/۱۳۲۱ ۳/۱۰/۱۳۵۹ ---- متصدی امور دفتری
۵۵

سیّد ضیاء الدین سادات اردستانی

۳/۱۰/۱۳۱۹ ۸/۱۰/۱۳۵۹ ---- خدمتگزار
۵۶ علی ارداقی ۱۵/۷/۱۳۱۹ ۱۱/۱۰/۱۳۵۹ ---- متصدی امور دفتری
۵۷ غلامرضا زرباش ۴/۱۰/۱۳۱۵ ۱۱/۱۰/۱۳۵۹ ---- متصدی امور خدمات آموزشی
۵۸

سیاره یاوری

۵/۱۰/۱۳۰۹ ۱۱/۱۰/۱۳۵۹ ---- خدمتگزار
۵۹

محمد غلامحسین فرد

۷/۱۰/۱۳۱۸ ۱۲/۱۰/۱۳۵۹ ---- متصدی خدمات عمومی
۶۰

نیّر السادات بهبهانی

۱۵/۱/۱۳۲۶ ۱۳/۱۰/۱۳۵۹ ---- کتابدار
۶۱

صغری خزاعی

۱/۷/۱۳۰۴ ۱۹/۱۰/۱۳۵۹ ---- کارشناس
۶۲

محمد آقازاده

۱۰/۱۱/۱۳۱۲ ۲۰/۱۰/۱۳۵۹ ---- متصدی امور دفتری
۶۳

رضا مهیار

۱۹/۷/۱۳۰۲ ۶/۱۱/۱۳۵۹ ---- کارشناس
۶۴ عزیزاله مرادی ۲۵/۲/۱۳۱۸ ۲۸/۴/۱۳۶۰ ---- مسئول مدیریت پشتیبانی امور فنی
۶۵ نصرت اله عالیزاده ۶/۲/۱۳۱۴ ۱۶/۶/۱۳۶۰ ---- رئیس دبیرخانه
۶۶

نورالدین بهبهانی

۶/۶/۱۳۰۷ ۲۱/۶/۱۳۶۰ ---- مسئول حسابداری
۶۷ احترام خرسند صفایی ۲/۱۱/۱۳۱۵ ۵/۱۱/۱۳۶۰ ---- ماشین نویس
۶۸ داود لبافی ۲۴/۱/۱۳۲۴ ۱۵/۱۰/۱۳۶۲ ---- متصدی امور سفارشات
۶۹

سعید فتح اله زاده

۲۸/۶/۱۳۱۰ ۲۴/۷/۱۳۶۳ ۲۴/۷/۱۳۶۳ متصدی
۷۰

محمد شفیع  متولی

۱/۷/۱۲۹۹ ۹/۱۰/۱۳۶۴ ۴/۳/۱۳۶۸ متصدی خدمات عمومی
۷۱

سید احمد موسوی

۱/۸/۱۳۰۸ ۲۸/۳/۱۳۶۵ ---- مسئول خدمات اداری
۷۲

غلامعلی تفنگدار

۸/۵/۱۳۲۷ ۱۴/۱۱/۱۳۶۵ ---- رئیس کتابخانه
۷۳ جلال تقوی ۱/۷/۱۳۱۴ ۲۷/۱/۱۳۶۷ ---- متصدی مدیریت خدمات آموزشی
۷۴

مسعود فرخنده

۳۰/۱۱/۱۳۲۰ ۱۸/۲/۱۳۷۳ ---- کارشناس
۷۵

سیّداکبر سادات اردستانی

۲۰/۱۰/۱۳۱۰ ۱/۴/۱۳۷۳ ---- خدمتگزار
۷۶

اسداله موسوی

۱۶/۷/۱۳۱۵ ۱/۴/۱۳۷۳ ---- خدمتگزار
۷۷

محمود سالار اسدی

۲/۱۰/۱۳۲۲ ۱/۱/۱۳۷۵ ---- کارشناس
۷۸

هایده پیرانی

۴/۳/۱۳۲۲ ۱۴/۹/۱۳۷۶ ۱۴/۹/۱۳۷۶ کارشناس
۷۹

معصومه آذرکیوان

۱/۱۲/۱۳۱۲ ۱/۲/۱۳۷۷ ---- متصدی خدمات عمومی
۸۰

کیواندخت کیوانی

۱۲/۲/۱۳۱۳ ۲۳/۱/۱۳۷۸ ---- کارشناس
۸۱

خدیجه آریائی پور

۲۶/۶/۱۳۲۱ ۱/۳/۱۳۷۸ ۳/۳/۱۳۸۶ کارشناس
۸۲

محمدصادق شیخ علیا لواسانی

۲۳/۱۲/۱۳۲۷ ۲۱/۳/۱۳۷۸ ---- متصدی امور دفتری
۸۳

فاطمه کتمان کیسمی

۴/۳/۱۳۲۵ ۱/۸/۱۳۷۸ ---- متصدی خدمات عمومی
۸۴

منوچهر رئیسی

۵/۱۲/۱۳۱۹ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ کتابدار
۸۵

ابوالحسن اسعدی

۲۰/۲/۱۳۱۸ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ ---- کارشناس امور دانشجویی
۸۶

حسین رسولی جامع

۱۵/۱۲/۱۳۱۶ ۱۵/۱۲/۱۳۸۱ ---- متصدی خدمات عمومی
۸۷

داود غفاری

۲/۶/۱۳۳۱ ۱۵/۲/۱۳۸۲ ---- نامه رسان
۸۸ علی اصغر مهدی پور ۴/۵/۱۳۳۱ ۱/۵/۱۳۸۲ ---- کارشناس خدمات آموزشی
۸۹

حجت اله تاجدینی

۱۰/۶/۱۳۳۲ ۱/۹/۱۳۸۲ ---- متصدی خدمات عمومی
۹۰ محمدرضا شهپر ۲۶/۸/۱۳۲۴ ۱/۹/۱۳۸۲ ---- متصدی خدمات عمومی
۹۱

علی نجفی

۱۸/۱۰/۱۳۳۰ ۱/۹/۱۳۸۲ ---- کتابدار
۹۲ رقیه نوروزی نیا ۲/۵/۱۳۲۴ ۱۵/۹/۱۳۸۲ ---- کارشناس خدمات آموزشی
۹۳

غلامحسین جان نثاری

۲۹/۶/۱۳۲۹ ۱/۸/۱۳۸۳ ---- متصدی خدمات عمومی
۹۴

محمد میکائیل اقدم

۶/۱۱/۱۳۱۸ ۱/۲/۱۳۸۴ ---- متصدی خدمات عمومی
۹۵ ملیحه خمسی ۱۷/۶/۱۳۳۹ ۱۵/۲/۱۳۸۴ ---- کارشناس خدمات آموزشی
۹۶

رحمت اله کوشکستانی

۲۰/۱۲/۱۳۲۸ ۱۵/۲/۱۳۸۴ ---- نگهبان
۹۷

محبوبه معمار طلوعی

۵/۴/۱۳۳۵ ۱۵/۸/۱۳۸۴ ---- کارشناس کتابداری
۹۸

قاسم دیزجی

۵/۱۲/۱۳۰۹ ۵/۱۲/۱۳۸۴ ---- عکاس
۹۹

محمد زمانی نیاکی

۱۱/۱۲/۱۳۱۱ ۱/۷/۱۳۷۳ ---- پیشخدمت
۱۰۰

اکرم مسعودی

۲۵/۱۲/۱۳۳۴ ۱/۴/۱۳۸۵ ---- کارشناس مسئول نسخ خطی و آثار کمیاب
۱۰۱

علی اصغر مهری

۳۰/۱۲/۱۳۳۲ ۱/۶/۱۳۸۵ ---- کارشناس امور دانشجویی
۱۰۲

سبحان حدادی

۶/۱/۱۳۴۰ --- ۸/۵/۱۳۸۶ کارپرداز
۱۰۳

صغری جعفری استاد کلایه

۵/۱/۱۳۳۶ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ ---- کتابدار
۱۰۴

اسماعیل کبورانی

۳/۱۰/۱۳۲۶ ۱/۳/۱۳۸۶ ---- پیشخدمت
۱۰۵ شهین عیوضی ۲/۰۴/۱۳۲۷ ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ ---- کارشناس خدمات آموزشی
۱۰۶

مهوش امینی سیاهکلرودی

۹/۶/۱۳۳۳ ۱/۷/۱۳۸۷ ---- کارشناس امور دانشجویی
۱۰۷ منیژه صالحی ۳۰/۹/۱۳۳۱ ۱/۷/۱۳۸۷ ---- کارشناس کتابداری
۱۰۸ ثریا حزیر ۱۰/۴/۱۳۳۵ ۱/۹/۱۳۸۷ ---- کارشناس خدمات آموزشی
۱۰۹ غلامرضا بلوچی ۸/۱۲/۱۳۳۷ ۲/۶/۱۳۸۹ ---- متصدی امور دفتری
۱۱۰ کبری حبیبی ۱۹/۲/۱۳۳۹ ۱/۶/۱۳۸۹ ---- متصدی امور دفتری
۱۱۱

موسی غلامحسینی

۰۱/۰۷/۱۳۳۴ ۱۵/۰۸/۱۳۸۹ ---- متصدی امور دفتری
۱۱۲

احمد ورتابی کاشانیان

۱۰/۰۸/۱۳۳۱

۱/۱۰/۱۳۹۰

----

کارشناس پژوهشی
۱۱۳

ام البنین قربانعلی

۰۱/۰۸/۱۳۳۴

۰۱/۰۴/۱۳۹۲

----

بایگان

۱۱۴ ژیلا نیکپور ۰۲/۱۰/۱۳۳۶ ۰۱/۱۱/۱۳۹۳ ---- کارشناس مسئول امور پژوهشی
۱۱۵ مریم حسینیان ۰۹/۰۹/۱۳۴۲ ۰۱/۱۱/۱۳۹۳ ---- معاون خدمات آموزشی دوره های کارشناسی
۱۱۶  صغری حاج آقا محمد ۰۱/۰۷/۱۳۳۹ ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ ----  کارشناس مسئول
۱۱۷ زهرا فاطمی واعظ ۰۱/۰۳/۱۳۳۵ ۰۱/۰۸/۱۳۹۴ ---- کارشناس کتابداری مسئول کتب مرجع
۱۱۸ صدیقه هاشمی ۰۹/۰۴/۱۳۴۰   ---- مسئول امور آموزشی و دفتری
۱۱۹ سیده زهرا سید یزدی ۱۵/۰۵/۱۳۳۹ ۰۱/۱۰/۱۳۹۴ ---- کارشناس خدمات آموزشی
۱۲۰

محسن مشعل

۱۴/۰۸/۱۳۲۸ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ ---- کارشناس مسئول
۱۲۱ زهره فرهمند ۰۵/۱۲/۱۳۳۶ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ---- مسئول امور آموزشی و دفتری گروه زبان و ادبیات فارسی
۱۲۲ معصومه هادیپور ۰۵/۰۳/۱۳۴۹ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ ---- رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
۱۲۳ فرشته نیکخواه ۲۰/۱۱/۱۳۴۵ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ ---- مسئول امور آموزشی و دفتری
۱۲۴ مژگان شخصی توکلیان ۲۴/۰۲/۱۳۴۳ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ ---- کارشناس مسئول امور اداری و رفاهی
۱۲۵

اعظم رضایی

۲/۰۲/۱۳۲۸ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ ---- کارشناس کتابداری
۱۲۶ عبدالکریم بوچانی ۱۷/۱۰/۱۳۴۳ ۳۰/۰۷/۱۳۹۷ ---- کارمند کتابخانه
۱۲۷ سیده صغری عظیمی ۰۱/۰۶/۱۳۴۴ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ ---- مسئول امور آموزشی و دفتری
۱۲۸ رویا جملویی ۳۰/۱۱/۱۳۴۴ ۱۰/۹/۱۳۹۷ ---- کارشناس کتابداری مسئول کتب مرجع
۱۲۹ طیبه زاغری فمی ۱۰/۰۶/۱۳۴۱ ۱/۱۰/۱۳۹۷ ---- مسئول خدمات اداری

۱۳۰

شهناز بیگدلی

۱۵/۰۶/۱۳۳۸ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ ---- متصدی خدمات عمومی
۱۳۱

زهرا جهانبخش

۱۸/۰۱/۱۳۴۱ ۱/۰۹/۱۳۹۹ ---- مسئول دفتر ریاست
۱۳۲

الهه روحی دل

-- ۰۱/۰۳/۱۴۰۰ ---- کارشناس پژوهشی
۱۳۳

غلامعلی جعفر بیگ

۲۰۴/۱۳۳۸ ۰۱/۰۷/۱۴۰۰ ---- کارشناس کتابداری

۱۳۴

فرشته موسوی ۱۴۶/۱۳۵۷ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ ---- کمک کارشناس آموزشی
۱۳۵

مینا لشگری

۱۱۴/۱۳۵۱ ۰۱/۰۷/۱۴۰۱ ---- کارشناس کتابداری
۱۳۶

رامین منصوری مومنی

۳۰۳/۱۳۵۳ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ ---- کارشناس کتابداری
۱۳۷

محسن زنجانی

۰۱/۰۱/۱۳۴۳ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ ---- متصدی خدمات عمومی

۱۳۸

راضیه اسحاقی ۸/‏۱۲/‏۱۳۴۵‬ ۰۱/‏۰۷/‏۱۴۰۲ ---- کارشناس امور اداری و رفاهی

۱۳۹

سکینه داوودی​ ۲/‏۱۲/‏۱۳۳۵ ۲۵/‏۱۲/‏۱۴۰۱​ ---- کمک کارشناس امور اداری و رفاهی
۱۴۰

حمید اسلامیه زهرایی

۴/‏۵/‏۱۳۴۵ ۱/‏۹/‏۱۴۰۲ ---- کارشناس امور پشتیبانی

۱۴۱

علیرضا صفا ۹/‏۱۰/‏۱۳۴۴ ۲۵/‏۱۲/‏۱۴۰۲ ---- کارشناس آموزشی گروه زبان و ادبیات عربی