اعلام زمان و محل دفاعیه ها اعلام زمان و محل دفاعیه ها