اعضای هیات علمی بازنشسته

 

 

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی آخرین رتبه علمی تاریخ تولد تاریخ بازنشستگی تاریخ فوت

علی رادپور فلاحی

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۶۶‬ ۵/۱/۱۳۲۰ ۳۱/۱/۱۳۳۹

علی عبدالرسولی

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۹‬ ۱۴/۵/۱۳۲۲ ۱۴/۵/۱۳۲۲

سیّد محمد تدین

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۸‬ ۲۹/۱/۱۳۲۸ ۲۴/۸/۱۳۳۰

غلامرضا رشید یاسمی

تاریخ دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۷۵‬ ۱۹/۱۲/۱۳۲۸ ۱۸/۲/۱۳۳۰

سعید نفیسی

زبان فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۷۴‬ ۱/۴/۱۳۳۱ ۲۲/۸/۱۳۴۵

محمدکاظم عصار

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۵۹‬ ۲۴/۸/۱۳۳۹ ۱۹/۱۰/۱۳۵۳

علینقی وزیری

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۵‬ ۱/۶/۱۳۴۱ ۱۸/۶/۱۳۵۸

مسعود کیهانی

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۶۹‬ ۱/۷/۱۳۴۲ ۱۲/۱۱/۱۳۴۶

میشن ژان رهاوی

زبان فرانسه کارشناسی دبیر ۶/۱۲/۱۲۹۱ ۱/۷/۱۳۴۳ ---

نصرالله فلسفی

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۰‬ ۲/۹/۱۳۴۳ ۳/۲/۱۳۶۰

علی اکبر سیاسی

روانشناسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۷۳‬ ۱/۴/۱۳۴۴ ۵/۳/۱۳۶۹

زهرا کیا (خانلری)

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۲/‏۱۲۹۱‬    

فتح الله عباد

ادبیات دکترا دانشیار ۱/۷/۱۲۸۶ ۲۶/۷/۱۳۴۴ ۱۸/۵/۱۳۶۱
جلال همائی زبان و ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۱/‏۱۲۷۷‬ ۸/۱۱/۱۳۴۵ ۲۸/۴/۱۳۵۹

صادق گوهربین

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۳‬ ۴/۳/۱۳۴۶ ۵/۹/۱۳۷۴

برزو سپهری

روانشناسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۴‬ ۱۹/۷/۱۳۴۶ ۳۰/۳/۱۳۶۴

مهدی بیانی

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۵‬ ۱۷/۱۱/۱۳۴۶ ۱۷/۱۱/۱۳۴۶

هوانس حق نظریان

زبان و ادبیات فارسی دکترا استاد ۲۶/‏۰۲/‏۱۲۸۱‬ ۱/۷/۱۳۴۷ ۲۸/۴/۱۳۵۷

عیسی بهنام

باستان شناسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۵‬ ۱/۷/۱۳۴۷ ۹/۹/۱۳۶۳

محمد مقدم

فلسفه دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۷‬ ۱/۱۰/۱۳۴۷ ۱۶/۷/۱۳۷۵

سید علی مدرسی موسوی بهبهانی

عربی دکترا استاد ۰ ۹/‏۱۳۰۵ ۱۳۷۸/‏۹/‏۲۳ ۱۳۸۹

ذبیح اله صفا شهمیرزادی

ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۲۹‬ ۱/۱/۱۳۴۸ ---

موسی بروخیم

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۳‬ ۲۹/۲/۱۳۴۸ ---

حسینعلی سلطانزاده پسیان

ادبیات دکترا استادیار ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۴‬ ۲۹/۲/۱۳۴۸ ---

علی کنی

علوم تربیتی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۵‬ ۱۶/۷/۱۳۴۸ ۱۵/۴/۱۳۵۴

مصطفی نجاحی

فلسفه دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۹‬ ۱۴/۹/۱۳۴۸ ۱۸/۴/۱۳۸۹

مظفر بقائی کرمانی

ادبیات دکترا دانشیار ۱/۷/۱۲۹۰ ۲/۱۱/۱۳۴۸ ---

محمدمهدی داهی

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۵‬ ۲/۱۱/۱۳۴۸ ---

میرمهدی مفخم جلالی

روانشناسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۷‬ ۲/۱۱/۱۳۴۸ ۱۱/۴/۱۳۶۵

الیو صورتگر

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۵‬ ۲۸/۱۲/۱۳۴۸ ---

ماه منیر نفیسی

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۵‬ ۲۳/۳/۱۳۴۹ ۲۸/۱۱/۱۳۶۹

عسگر حقوقی اردبیلی

تاریخ دکترا استاد ۰۷/‏۰۳/‏۱۲۹۹‬ ۲۴/۴/۱۳۴۹ ۲۸/۷/۱۳۸۰

نظام الدین مجیر شیبانی

تاریخ دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۸‬ ۲۴/۴/۱۳۴۹ ---

عذرا غفاری

ادبیات دکترا دانشیار ۱/۷/۱۲۹۷ ۱/۶/۱۳۴۹ ۲۸/۵/۱۳۷۷

احمد بهمنش

تاریخ دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۰‬ ۲۴/۴/۱۳۴۹ ۲۸/۱۲/۱۳۷۱

سعید فاطمی

ادبیات تطبیقی دکترا دانشیار ۱۸/۲/۱۳۰۳ ۲۴/۴/۱۳۴۹ ---

عیسی سپهبدی

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۰‬ ۳۰/۳/۱۳۵۰ ۲۷/۴/۱۳۵۷

محمد معین

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۶‬ ۱۳/۴/۱۳۵۰ ۱۳/۴/۱۳۵۰

احمد فردید

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۳‬ ۱/۴/۱۳۵۱ ۳۱/۶/۱۳۷۵

خانبابا بیانی

ادبیات دکترا استاد ۱/۷/۱ ۲۸۶ ۱/۷/۱۳۵۱ ---

عباس زمانی

باستان شناسی دکترا دانشیار ۱/۷/۱۲۹۷ ۴/۵/۱۳۵۲ ۴/۵/۱۳۵۲

احمد علی آبادی

فلسفه دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۰‬ ۵/۵/۱۳۵۲ ---

علی اکبر شهابی

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۷‬ ۱/۷/۱۳۵۲ ۱۱/۹/۱۳۶۷

یحیی مهدوی

فلسفه دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۷‬ ۱/۷/۱۳۵۲ ---

یحیی ماهیار نوابی

ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۴‬ ۱/۸/۱۳۵۲ ۱۱/۷/۱۳۷۹

حسینقلی ستوده

تاریخ دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۷‬ ۲۳/۳/۱۳۵۳ ۲۰/۳/۱۳۵۶

حسن جورابچی

بازرگانی دکترا دانشیار ۱/۵/۱۳۰۳ ۱۴/۵/۱۳۵۳ ۱۴/۵/۱۳۵۳

عیسی صدیق اعلم

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۷۳‬ ۶/۷/۱۳۵۳ ۱۵/۹/۱۳۵۷

محمدحسن گنجی

ادبیات دکترا استاد ۰۸/‏۱۲/‏۱۲۸۹‬ ۱/۱۱/۱۳۵۴ ---

حسن مینوچهر

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۰‬ ۱/۷/۱۳۵۵ ---

احمد مستوفی

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۱‬ ۱/۸/۱۳۵۶ ۲۶/۱۱/۱۳۷۲

هدایت اله نیرسینا

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۱‬ ۱/۸/۱۳۵۶ ۲۶/۵/۱۳۷۷

حسن هنرمندی

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۰۷‬ ۱/۹/۱۳۵۶ ۲۸/۶/۱۳۸۱

عزیزه مهدوی

ادبیات دکترا دانشیار ۵/۱۲/۱۳۱۱ ۲۲/۶/۱۳۵۷ ---

آشوط آراکلیان

زبان وادبیات انگلیسی کارشناسی استادیار ۰۹/‏۰۳/‏۱۲۹۲‬ ۸/۹/۱۳۵۷ ۲۰/۱۲/۱۳۶۸

منوچهر ستوده

تربیت معلم دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۲‬ ۸/۹/۱۳۵۷ ---

پرویز ناتل خانلری

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۲‬ ۱۵/۹/۱۳۵۷ ---

فریدون کشاورز گیلانی

زبان فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۸۶‬ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ ---

جمال رضائی

ادبیات دکترا استاد ۱۳/‏۰۶/‏۱۳۰۵‬ ۲۹/۱۲/۱۳۵۷ ---

فرخ ملک زاده باقری

ادبیات دکترا دانشیار ۱۳/۸/۱۳۱۵ ۳۰/۲/۱۳۵۸ ---

سیف الدین نجم آبادی

ادبیات و زبان فارسی دکترا استاد ۰۹/‏۰۱/‏۱۳۰۱‬ ۱۶/۲/۱۳۵۸ ---

منصور اختیار

ادبیات دکترا استاد ۲۵/‏۰۵/‏۱۳۰۲‬ ۱۰/۳/۱۳۵۸ ---

عزّت الله نگهبان

باستانشناسی دکترا استاد ۰۹/‏۱۲/‏۱۳۰۴‬ ۲۱/۴/۱۳۵۸ ---

محمدصادق کیا

زبان پهلوی دکترا استادیار ۰۲/‏۰۲/‏۱۲۹۹‬ ۱۲/۴/۱۳۵۸ ---

جعفر سجادی

معقول دکترا استاد ۰۷/‏۰۹/‏۱۳۰۳‬ ۲۵/۵/۱۳۵۸
---

علی مراد داوودی

فلسفه دکترا دانشیار ۱/۷/۱۳۰۱ ۲۹/۵/۱۳۵۸ ---

بهرام فره وشی

ادبیات داستانی دکترا استاد ۱۰/‏۰۱/‏۱۳۰۴‬ ۵/۶/۱۳۵۸ ۷/۳/۱۳۷۱

ایرج افشار

قضایی لیسانس استاد ۱۶/‏۰۷/‏۱۳۰۴‬ ۱۱/۶/۱۳۵۸ ---

معصومه قریب

ادبیات دکترا دانشیار ۱/۷/۱۲۹۵ ۱۶/۶/۱۳۵۸ ---

عیسی شهابی

ادبیات دکترا دانشیار ۱/۷/۱۲۹۶ ۲۴/۶/۱۳۵۸ ---

محمداسماعیل رضوانی

ادبیات دکترا دانشیار ۱۰/۲/۱۳۰۰ ۱/۸/۱۳۵۸ ۵/۱/۱۳۷۵

ابوالحسن جلیلی

فلسفه دکترا استاد ۱۸/‏۱۲/‏۱۳۰۶‬ ۱/۷/۱۳۵۸ ۱۳۹۴/‏۶/‏۳۱

سیمین دانشور

انسان شناسی دکترا دانشیار ۷/۲/۱۳۰۰ ۱۵/۱۱/۱۳۵۸ ۱۸/۱۲/۱۳۹۰

مهری مجیدی آهی

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۸‬ ۱/۲/۱۳۵۹ ۷/۱۲/۱۳۶۶

عباس زریاب خویی

ادبیات دکترا استاد ۱۴/‏۰۷/‏۱۲۹۷‬ ۱/۶/۱۳۵۹ ---

رمضان صلاح الدین الصادی

ادبیات دکترا دانشیار ۱/۷/۱۲۹۷ ۱۵/۶/۱۳۵۹ ---

محمدعلی اسلامی ندوشن

ادبیات دکترا استاد ۰۳/‏۰۶/‏۱۳۰۳‬ ۱/۷/۱۳۵۹ ۱۴۰۱/‏۲/‏۵

جلال مروج

ادبیات فارسی دکترا دانشیار ۶/۱۱/۱۳۰۹ ۳/۷/۱۳۵۹ ---

امیرحسین آریانپور کاشانی

فلسفه دکترا استاد ۰۶/‏۰۲/‏۱۳۰۳‬ ۱/۹/۱۳۵۹ ۸/۵/۱۳۸۰

ابوالقاسم امشه ای

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۰۳‬ ۳/۷/۱۳۵۹ ---

ربیع بدیعی

علوم انسانی دکترا استاد ۰۶/‏۰۲/‏۱۳۰۰‬ ۱/۱۰/۱۳۵۹ ۲۷/۱۰/۱۳۷۰

خلیل خطیب رهبر

علوم انسانی دکترا استاد ۰۲/‏۰۷/‏۱۳۰۲‬ ۱/۱۱/۱۳۵۹ ---
پرویز طوسی روانشناسی کارشناسی ارشد مربی ۲/۱۲/۱۳۰۹ ۱/۱۱/۱۳۵۹ ---

جواد گل محمدی

باستان شناسی کارشناسی ارشد مربی ۳۱/۳/۱۳۱۷ ۱/۱۱/۱۳۵۹ ---

خدامراد مرادیان

ادبیات دکترا دانشیار ۱۰/۴/۱۳۱۱ ۱۸/۵/۱۳۶۰ ---

محمدرضا باطنی

زبان شناسی دکترا دانشیار ۵/۱۰/۱۳۱۳ ۲۳/۹/۱۳۶۰ ۱۴۰۰/‏۲/‏۲۱

حبیب اله پرآور

ادبیات انگلیسی کارشناسی مربی ۱/۷/۱۲۹۶ ۱۴/۱۲/۱۳۶۰ ---

ابوالحسن گوینلی

زبان فارسی دکترا استاد ۰۹/‏۰۳/‏۱۳۰۲‬ ۱/۱/۱۳۶۱ ---

امیرحسین یزدگردی

ادبیات دکترا استاد ۰۸/‏۰۶/‏۱۳۰۶‬ ۲۸/۲/۱۳۶۱ ۴/۱/۱۳۶۵

محمد خوانساری دهکردی

فلسفه دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۰۰‬ ۲/۷/۱۳۶۱ ---

ناصرالدین شاه حسینی

ادبیات دکترا استاد ۱۰/‏۱۲/‏۱۳۰۳‬ ۱۹/۷/۱۳۶۱ ---

موسی دلشادیان

علوم تربیتی دکترا استادیار ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۰۲‬ ۲۸/۸/۱۳۶۱ ---

سیدابوالقاسم پورحسین

فلسفه دکترا استادیار ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۹‬ ۲۳/۲/۱۳۶۲ ۲۷/۹/۱۳۶۵

سیدمحمود نشاط

ادبیات دکترا استادیار ۰۴/‏۰۷/‏۱۲۹۹‬ ۱/۷/۱۳۶۲ ۲/۲/۱۳۸۳

غلامعلی همایون

ادبیات دکترا استادیار ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۱۱‬ ۲/۷/۱۳۶۲ ---

احسان اله نراقی

ادبیات دکترا استاد ۲۲/‏۰۶/‏۱۳۰۵‬ ۲۰/۱۱/۱۳۶۲ ---

مهیندخت خلیلی

زبان انگلیسی کارشناسی ارشد مربی ۷/۹/۱۳۱۰ ۲۷/۱۲/۱۳۶۲ ---

اردشیر فرزانگان

ادبیات کارشناسی ارشد مربی ۴/۴/۱۳۰۴ ۱۲/۹/۱۳۶۳ ---

پرویز ورجاوند ناصری

باستان شناسی دکترا استاد ۱۱/‏۰۲/‏۱۳۱۳‬ ۱۵/۱۰/۱۳۶۳ ۱۹/۳/۱۳۸۶

یوسف مجیدزاده فسقندیسی

باستان شناسی دکترا دانشیار ۱۴/۵/۱۳۱۵ ۱۵/۱۱/۱۳۶۵ ---

مسعود گلزاری

باستان شناسی کارشناسی ارشد مربی ۱۳/۱۰/۱۳۱۳ ۴/۵/۱۳۶۶ ۱۳۹۹/‏۵/‏۵

حمید زرین کوب

ادبیات فارسی دکترا دانشیار ۱/۱/۱۳۱۵ ۲۵/۵/۱۳۶۶ ۲۵/۵/۱۳۶۶

ابراهیم جعفرپور

جغرافیا دکترا دانشیار ۲۶/۱۲/۱۳۱۷ ۸/۸/۱۳۶۸ ۸/۸/۱۳۶۸

حسین بحرالعلومی شاپور آبادی

زبان و ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۶‬ ۲۶/۸/۱۳۶۸ ۲۶/۸/۱۳۶۸

سیدحسین سادات ناصری

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۲/‏۱۳۰۴‬ ۱۴/۱۱/۱۳۶۸ ۱۴/۱۱/۱۳۶۸

حسین لسانی

ادبیات دکترا دانشیار ۱/۷/۱۳۰۴ ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ ۱۱/۱۰/۱۳۶۹

غلامعلی شاملو

باستان شناسی دکترا استادیار ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۱۲‬ ۱۶/۸/۱۳۷۱ ---

مهدی درخشان

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۷‬ ۲۶/۲/۱۳۷۲ ۲۶/۲/۱۳۷۲

ملک مهدی میرفندرسکی

ادبیات دکترا دانشیار ۱۴/۱۱/۱۳۰۵ ۲۵/۷/۱۳۷۵ ۷/۹/۱۳۷۸

حسن مسیح پور

زبان و ادبیات فارسی دکترا استادیار ۰۲/‏۰۷/‏۱۳۰۳‬ ۷/۱۰/۱۳۷۳ ---

احمد تفضلی

باستان شناسی دکترا استاد ۱۶/‏۰۹/‏۱۳۱۶‬ ۲۴/۱۰/۱۳۷۵ ۲۴/۱۰/۱۳۷۵

یداله ثمره

ادبیات انگلیسی دکترا استاد ۰۱/‏۱۱/‏۱۳۱۱‬ ۱۴/۲/۱۳۷۶ ۳/۱۲/۱۳۹۷

رضا مستوفی فرد

باستان شناسی کارشناسی ارشد استادیار ۰۵/‏۰۸/‏۱۳۱۲‬ ۱۴/۲/۱۳۷۶ ۱۴۰۰/‏۱۱/‏۵

میرخسرو فرشیدورد

ادبیات دکترا استاد ۱۵/‏۰۱/‏۱۳۰۸‬ ۱۴/۲/۱۳۷۶ ۹/۱۰/۱۳۸۸

فخری دانشپور پرور

باستانشناسی دکترا مربی ۳/۲/۱۳۱۵ ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ ---

سید جلال الدین مجتبوی

فلسفه دکترا استاد ۱۵/‏۰۷/‏۱۳۲۶‬ ۸/۵/۱۳۷۸ ۸/۵/۱۳۷۸

منصوره اتحادیه

تاریخ دکترا دانشیار ۸/۱۲/۱۳۱۲ ۱/۹/۱۳۷۸ ---

عبدالحسین زرین کوب

ادبیات دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۰۱‬ ۲۴/۶/۱۳۷۸ ۲۴/۶/۱۳۷۸

ماشاءالله طلاچیان

فلسفه اسلامی دکترا استادیار ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۱۲‬ ۱/۹/۱۳۷۸ ---

علاءالدین آذری

تاریخ دکترا استاد ۰۴/‏۰۲/‏۱۳۱۳‬ ۱/۹/۱۳۷۸ ---

سید محمود محدث کسا

زبان عربی دکترا استادیار ۱۹/۱۷/۱۳۰۹ ۱/۹/۱۳۷۸ ۸/۱۱/۱۳۸۰

محمد یوسف کیانی

باستان شناسی دکترا دانشیار ۱۵/۱۰/۱۳۱۷ ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ ۱۳/۳/۱۳۹۷

عصمت الملوک حکیمی لاریجانی

تاریخ دکترا استادیار ۲۹/‏۰۷/‏۱۳۱۴‬ ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ ---

صادق ملک شهمیرزادی

انسان شناسی دکترا استادیار ۰۴/‏۰۲/‏۱۳۱۹‬ ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ ۱۳۹۹/‏۷/‏۲۱

امیربانو کریمی

ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۹/‏۱۰/‏۱۳۱۰‬ ۱/۵/۱۳۸۰ ۱۰/‏۰۳/‏۱۴۰۲

سید حسن حسنی

فلسفه اسلامی دکترا استادیار ۰۶/‏۰۴/‏۱۳۱۱‬ ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ ---

شاپور گودرزی نژاد

جغرافیا دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۳۰۳‬ ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ ۶/۹/۱۳۸۲

محسن ابوالقاسمی

زبانشناسی دکترا استاد ۱۰/‏۰۹/‏۱۳۱۱‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ۱۳۹۷/‏۱۱/‏۲۱

فاطمه بهفروز

جغرافیا دکترا استاد ۲۲/‏۰۴/‏۱۳۲۳‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ---

سید محمد رادمنش

ادبیات دکترا استاد ۱۰/‏۰۶/‏۱۳۰۶‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ۱۳۹۹/‏۵/‏۱۴

برات زنجانی

ادبیات فارسی دکترا استاد ۱۶/‏۱۲/‏۱۳۰۳‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ۱۳۹۹/‏۹/‏۱۳

بدرالزمان قریب

زبانشناسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۰۸‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ---

عبدالکریم گلشنی

تاریخ دکترا دانشیار ۱۴/۳/۱۳۰۷ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ---

فرج اله محمودی

ادبیات دکترا استاد ۱۰/‏۱۱/‏۱۳۰۹‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ---

مظاهر مصفا

فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۱۱‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ ۸/۸/۱۳۹۸

علی رواقی

ادبیات فارسی دکترا استادیار ۰۸/‏۰۹/‏۱۳۲۰‬ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ ---

احسان اشراقی

تاریخ دکترا استاد ۱۵/‏۰۶/‏۱۳۰۷‬ ۱۵/۶/۱۳۸۲ ۱۳۹۸/‏۱۰/‏۲۴

کربم مجتهدی

فلسفه دکترا استاد ۱۰/‏۰۶/‏۱۳۰۹‬ ۱۵/۶/۱۳۸۲ ۲۵/‏۱۰/‏۱۴۰۲

غلامرضا ستوده

ادبیات فارسی دکترا استاد ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۱۳‬ ۱۵/۶/۱۳۸۳ ---

علی اصغر باستانی

علوم قرآنی دکترا استادیار ۰۷/‏۰۵/‏۱۳۱۸‬ ۱۵/۶/۱۳۸۲ ---

احمد حاجی بابایی

تاریخ کارشناسی ارشد مربی ۲/۳/۱۳۲۴ ۱/۷/۱۳۸۳ ---

ایرج تنها تن ناصری

تاریخ دکترا استادیار ۲۵/‏۰۱/‏۱۳۱۸‬ ۱۵/۶/۱۳۸۳ ---

معصومه نورمحمدی روستایی

عرفان و ادیان دکترا استادیار ۱۵/‏۰۶/‏۱۳۲۲‬ ۱/۷/۱۳۸۳ ---

مهدی محقق

الهیات و معارف اسلامی دکترا استاد ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۰۸‬ ۹/۱۱/۱۳۸۳ ---

هما حجتی کاکرودی

زبان و ادبیات فارسی دکترا استادیار ۰۸/‏۰۷/‏۱۳۰۸‬ ۱/۱۲/۱۳۸۳ ---

سوسن بیانی

باستان شناسی دکترا استادیار ۱۷/‏۰۵/‏۱۳۲۳‬ ۱/۴/۱۳۸۵ ---

ژاله آموزگار یگانه

ادبیات دکترا استاد ۱۲/‏۰۹/‏۱۳۱۸‬ ۱/۶/۱۳۸۵ ---

شیرین بیانی

تاریخ دکترا استاد ۱۱/‏۰۵/‏۱۳۱۷‬ ۱/۶/۱۳۸۵ ---

علی محمد حق شناس لاری

زبان شناسی دکترا استاد ۱۴/‏۰۲/‏۱۳۱۹‬ ۱/۵/۱۳۸۶ ۱۰/۲/۱۳۸۹

عباس کی منش

زبان و ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۴/‏۰۴/‏۱۳۱۴‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ ---

امیرمحمود انوار

ادبیات عربی دکترا استاد ۲۵/‏۰۸/‏۱۳۲۴‬ ۱/۷/۱۳۸۶ ۱۲/۰۹/۱۳۹۱

فیروز حریرچی

زبان عربی دکترا استاد ۲۲/‏۰۱/‏۱۳۲۰‬ ۱/۷/۱۳۸۶ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵

علی اشرف صادقی

زبان شناسی دکترا استاد ۲۷/‏۰۳/‏۱۳۲۰‬ ۱/۷/۱۳۸۶ ---

قیصر امین پور

ادبیات فارسی دکترا دانشیار ۲/۲/۱۳۳۸ ۸/۸/۱۳۸۶ ۸/۸/۱۳۸۶

سید جعفر شهیدی

ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۷/‏۱۲۹۷‬ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶

غلامحسین ابراهیمی دینانی

فلسفه اسلامی دکترا استاد ۰۵/‏۱۰/‏۱۳۱۰‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ---

محمدابراهیم باستانی پاریزی

تاریخ دکترا استاد ۰۲/‏۱۰/‏۱۳۰۴‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ۵/۰۱/۱۳۹۳

نصراله پورجوادی

فلسفه دکترا استاد ۲۷/‏۰۴/‏۱۳۲۲‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ---

جلیل تجلیل

ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۱۳‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ---

محسن جهانگیری

فلسفه دکترا استاد ۱۵/‏۰۲/‏۱۳۰۸‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ۲/۱/۱۳۹۸

اسماعیل حاکمی والا

ادبیات فارسی دکترا استاد ۱۵/‏۰۲/‏۱۳۱۷‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ۱۳۹۶/‏۲/‏۱

رضا داوری اردکانی

فلسفه دکترا استاد ۱۵/‏۰۳/‏۱۳۱۲‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ---

سیدابراهیم دیباجی

فلسفه دکترا استاد ۱۵/‏۰۹/‏۱۳۱۵‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ---

علی شیخ الاسلامی

ادبیات فارسی دکترا استاد ۲۰/‏۰۵/‏۱۳۱۵‬ ۱/۶/۱۳۸۷ ۱۴۰۰/‏۲/‏۲۳

محمود شکیب

ادبیات تطبیقی دکترا دانشیار ۱۰/۷/۱۳۲۲ ۱/۶/۱۳۸۷ ---

غلامحسین زرگری نژاد

تاریخ دکترا استاد ۰۵/‏۰۳/‏۱۳۲۹‬ ۱/۶/۱۳۸۸ ---

مظفر بختیار

ادبیات فارسی دکترا دانشیار ۲۸/۹/۱۳۲۲ ۱۵/۶/۱۳۸۸ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴

روح الله عالمی

فلسفه دکترا دانشیار ۲۶/۶/۱۳۳۴ ۱۵/۶/۱۳۸۹ ۱۳۹۹/‏۸/‏۲۰

غلامرضا ظریفیان

تاریخ دکترا استادیار ۲۸/‏۰۲/‏۱۳۳۸‬ ۱۵/۶/۱۳۸۹ ---

عزیزالله جوینی

ادبیات فارسی دکترا استاد ۰۲/‏۰۹/‏۱۳۰۴‬ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱

آذر آهنچی

تاریخ دکترا دانشیار ۱۳/۷/۱۳۲۹ ۱/۱۱/۱۳۹۲ ---

هادی دوست محمدی

تاریخ دکترا استادیار ۰۴/‏۰۱/‏۱۳۲۰‬ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ ---

بهمن فیروزمندی

باستان شناسی دکترا استاد ۲۷/۰۱/۱۳۲۷ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ ---
فیروز مهجور باستان شناسی دکترا استادیار ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۳۹‬ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴

 

---

 

محمد حسین محمدی

ادبیات فارسی دکترا دانشیار ۲/۲/۱۳۴۵ --- ۱۸/۱۲/۱۳۹۴

غلامعلی حداد عادل

فلسفه دکترا دانشیار ۱۹/۲/۱۳۲۴ ۱/۷/۱۳۹۷ ---

امیر محمود کاشفی

زبان و ادبیات عربی دکترا استادیار ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۳۶‬ ۱/۷/۱۳۹۷ ---

عبدالحسین فقهی

زبان و ادبیات عربی دکترا دانشیار ۱۰/۴/۱۳۳۰ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ ---

حسن طلایی مغامجویی

باستان شناسی دکترا استاد ۳/‏۵/‏۱۳۲۸ ۱۳۹۸/‏۶/‏۱۵ ۱۴/‏۰۷/‏۱۳۹۹

محمد دزفولی

زبان و ادبیات عربی دکترا استادیار ۲۰/‏۶/‏۱۳۳۵ ۱۳۹۸/‏۱۱/‏۱۵ ---

محمود جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای باستانی دکترا استاد ۲/‏۹/‏۱۳۲۹ ۱۳۹۹/‏۱۱/‏۱۵ ---

حکمت الله ملاصالحی

باستان شناسی دکترا استاد ۳/‏۷/‏۱۳۲۹ ۱۳۹۹/‏۱۱/‏۱۵ ---

سعید زیبا کلام

فلسفه دکترا دانشیار ۱/‏۱۱/‏۱۳۳۲ ۱۳۹۹/‏۱۱/‏۱۵ ---

میترا گلچین

زبان و ادبیات فارسی دکترا دانشیار ۲۰/‏۶/‏۱۳۴۷ -- ۰۶/‏۰۵/‏۱۴۰۰

محمد علی آذرشب

زبان و ادبیات عربی دکترا استاد ۱۱/‏۹/‏۱۳۲۶

۱۴۰۰/‏۷/‏۱

---

کمال الدین نیکنامی

باستان شناسی دکترا استاد ۵/‏۱۰/‏۱۳۳۵ ۱/‏۸/‏۱۴۰۱ ---

عدنان طهماسبی

زبان و ادبیات عربی دکترا استاد ۱۲/‏۶/‏۱۳۳۴ ۱۵/‏۱۱/‏۱۴۰۱ ---

هایده لاله 

باستان شناسی دکترا دانشیار ۲/‏۹/‏۱۳۳۴ ۱۵/‏۱۱/‏۱۴۰۱ ---

شهرام آزادیان

زبان و ادبیات فارسی دکترا استادیار ۱۸/‏۰۹/‏۱۳۵۱ --- ۲۲/‏۰۴/‏۱۴۰۲

محمد رضا ریخته گران

فلسفه دکترا دانشیار ۲۴/‏۶/‏۱۳۳۶ ۰۱/‏۷/‏۱۴۰۲ ---