بنیاد حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کاروان بشریت در درازنای تاریخ از گریوه‌های درشتناک بسیار عبور کرده است. تداوم سلامت این گذار وامدار همدلی‌ها و همراهی کاروانیانی است که تنها دربند خویش نیستند و گذشته از آنکه گلیم خویش از ورطه به در میکشند، می‌کوشند به شکر بازوی زورمند و نیروی ارجمند، افتاده و از راه مانده‌ای را دست بگیرند و به فراخور توش و توان خویش باری را از دوشی برگیرند. پاس پویندگان نگاه داشتن، طریقِ عیارانِ کاروانی است و روانیِ کاروان، پاداشی است که همگان از موهبت آن برخوردار می‌شوند؛ چه آن که دست می‌گیرد و چه آن که دستگیری می‌یابد. زیرا هدف غائی آن است که این کاورانِ بزرگ از پویه بازنماند و بار خود را به منزل، که همانا پرورش نسل‌های سپسین است، برساند. مشعلی در دستان ماست که با مهر و فرهنگ انسانی برافروخته شده و ما در تلاشیم تا آن را به آیندگان برسانیم. در این جهان دردمند، که از هر سوی بر آن دردی فرومیبارد، یکی از مهمترین دغدغه‌های جوانمرادانِ نیکوکاری که آهنگ یاری دارند آن است که توان خویش را، که به هر روی محدودیت‌هایی دارد، در چه راهی مصروف دارند تا نتیجه بهتری از آن به دست آید. باورداشت ما چنین است که در کنار بسیاری از زمینه‌های بایسته نیکی و کمک، زمینه دانش جایگاهی ویژه دارد و شایسته است که یاری رساندن به دانش و دانشجو را در اولویت قرار دهیم، چراکه بذری که در خاک دانش کاشته شود درختان سربه فلک سای شاخه گستر پر برکتی را برای فصل‌های بعدی باغ انسانی به ارمغان خواهد آورد. آنان که قرار است در کاروان بشریت مشعل را از ما بگیرند و به آیندگان بسپارند اگر مسلح به دانش و بینش نباشند و اگر به علت مشکلات معیشتی و اقتصادی از جستن دانش و پرورش استعدادهای خود بازبمانند، بیگمان غبن و خسارتی جبرانناپذیر را متوجه خویش و فرزندانشان خواهند ساخت. از این روست که ما بر آنیم هرچه در راه پرورش دانش و فرهنگ کوشش کنیم کم است. با یاری دانش و دانشجو چرخه نیکی به جنبشی پایدار درمیآید. زیرا همانگونه که نیکی، دانش را می‌پرورد، دانش نیز پرورنده نیکی است. آن که دانا و تواناست منشاء خیر و منافع برای جامعه خویش خواهد شد و آنکه به هر دلیل از دانش محروم مانده، نه سود چندانی به خود تواند رساند و نه به جامعه خود. امید که ضرورت "یاری دانش و دانشجو" بر خردورزان اهل احسان ایران زمین روشن‌تر از پیش گردد.

بنیاد حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با هدف بهره گیری از حمایتهای مادی و معنوی خیران و واقفان و به منظور ساماندهی جذب، تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیرساختهای علمی، آموزشی و فرهنگی دانشکده شکل گرفته است. در سال ١٣٩٨ شاهد تأسیس دومین دوره بنیاد در دانشکده بودیم. اعضای هیئت موسس که با انتخاب مجمع عمومی بنیاد و با نظارت بنیاد حامیان دانشگاه برای مدت سه سال تعیین شد از این قرارند:
 
 آقای دکتر عبدالرضا سیف، رئیس دانشکده و رئیس هیئت مدیره.
 آقای دکتر محمود فضیلت، نایب رئیس .
 آقای دکتر موسی دیباج، مدیرعامل .
 خانم دکتر خدیجه عالمی، خزانه دار.
 آقای دکتر شهرام یوسفی فر.
 خانم فرزانه نجفی، دبیر جلسه و مدیر اجرایی.

 

 
 

بنیاد حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کاروان بشریت در درازنای تاریخ از گریوه‌های درشتناک بسیار عبور کرده است. تداوم سلامت این گذار وامدار همدلی‌ها و همراهی کاروانیانی است که تنها دربند خویش نیستند و گذشته از آنکه گلیم خویش از ورطه به در میکشند، می‌کوشند به شکر بازوی زورمند و نیروی ارجمند، افتاده و از راه مانده‌ای را دست بگیرند و به فراخور توش و توان خویش باری را از دوشی برگیرند. پاس پویندگان نگاه داشتن، طریقِ عیارانِ کاروانی است و روانیِ کاروان، پاداشی است که همگان از موهبت آن برخوردار می‌شوند؛ چه آن که دست می‌گیرد و چه آن که دستگیری می‌یابد. زیرا هدف غائی آن است که این کاورانِ بزرگ از پویه بازنماند و بار خود را به منزل، که همانا پرورش نسل‌های سپسین است، برساند. مشعلی در دستان ماست که با مهر و فرهنگ انسانی برافروخته شده و ما در تلاشیم تا آن را به آیندگان برسانیم. در این جهان دردمند، که از هر سوی بر آن دردی فرومیبارد، یکی از مهمترین دغدغه‌های جوانمرادانِ نیکوکاری که آهنگ یاری دارند آن است که توان خویش را، که به هر روی محدودیت‌هایی دارد، در چه راهی مصروف دارند تا نتیجه بهتری از آن به دست آید. باورداشت ما چنین است که در کنار بسیاری از زمینه‌های بایسته نیکی و کمک، زمینه دانش جایگاهی ویژه دارد و شایسته است که یاری رساندن به دانش و دانشجو را در اولویت قرار دهیم، چراکه بذری که در خاک دانش کاشته شود درختان سربه فلک سای شاخه گستر پر برکتی را برای فصل‌های بعدی باغ انسانی به ارمغان خواهد آورد. آنان که قرار است در کاروان بشریت مشعل را از ما بگیرند و به آیندگان بسپارند اگر مسلح به دانش و بینش نباشند و اگر به علت مشکلات معیشتی و اقتصادی از جستن دانش و پرورش استعدادهای خود بازبمانند، بیگمان غبن و خسارتی جبرانناپذیر را متوجه خویش و فرزندانشان خواهند ساخت. از این روست که ما بر آنیم هرچه در راه پرورش دانش و فرهنگ کوشش کنیم کم است. با یاری دانش و دانشجو چرخه نیکی به جنبشی پایدار درمیآید. زیرا همانگونه که نیکی، دانش را می‌پرورد، دانش نیز پرورنده نیکی است. آن که دانا و تواناست منشاء خیر و منافع برای جامعه خویش خواهد شد و آنکه به هر دلیل از دانش محروم مانده، نه سود چندانی به خود تواند رساند و نه به جامعه خود. امید که ضرورت "یاری دانش و دانشجو" بر خردورزان اهل احسان ایران زمین روشن‌تر از پیش گردد.

بنیاد حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با هدف بهره گیری از حمایتهای مادی و معنوی خیران و واقفان و به منظور ساماندهی جذب، تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیرساختهای علمی، آموزشی و فرهنگی دانشکده شکل گرفته است. در سال ١٣٩٨ شاهد تأسیس دومین دوره بنیاد در دانشکده بودیم. اعضای هیئت موسس که با انتخاب مجمع عمومی بنیاد و با نظارت بنیاد حامیان دانشگاه برای مدت سه سال تعیین شد از این قرارند:
 
 آقای دکتر عبدالرضا سیف، رئیس دانشکده و رئیس هیئت مدیره.
 آقای دکتر محمود فضیلت، نایب رئیس .
 آقای دکتر موسی دیباج، مدیرعامل .
 خانم دکتر خدیجه عالمی، خزانه دار.
 آقای دکتر شهرام یوسفی فر.
 خانم فرزانه نجفی، دبیر جلسه و مدیر اجرایی.

 

 
 

 

اساسنامة بنیاد حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران


مقدمه:

با استعانت از ذات باریتعالی و پیروی از سنت انبیای بزرگ الهی و ائمه معصومین علیهم السلام و در راستای ترویج فرهنگ حسنه نیکوکاری و ایجاد انگیزه در افراد نیک اندیش و به استناد تبصره ٤ ماده ١٢ اساسنامه بنیاد دانشگاه، بنیاد حامیان دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در جهت حمایت از اهداف، رسالتها و مأموریتهای دانشکده بر اساس اساسنامة حاضر تأسیس می‌شود.


فصل اول: کلیات، اهداف و تعاریف


ماده ١- در این اساسنامه بنیاد حامیان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران به اختصار" بنیاد ادبیات" و بنیاد حامیان دانشگاه تهران به اختصار "بنیاد دانشگاه" نامیده می‌شوند.

ماده ٢- بنیاد ادبیات دارای تابعیت ایرانی است و ملزم به فعالیت در چهارچوب قوانین موضوعة جمهوری اسلامی ایران
ماده ٣- مدت فعالیت بنیاد ادبیات از آغاز تأسیس، نامحدود است.

ماده ٤- گسترة فعالیت‌های بنیاد ادبیات "ملی و بین المللی" است و دفتر آن در محل دانشکده است.
تبصره ١- بنیاد ادبیات از نظر مالی و حقوقی مستقل است و تحت نظارت بنیاد دانشگاه در راستای حمایت از دانشکده فعالیت می‌نماید.

تبصره ٢- بنیاد ادبیات در راستای فعالیت‌ها و اهداف خود، مجاز به تعامل و همکاری با بنیادها و مجامع خیریه مشابه و سایر سازمانها و دستگاههای ذیربط در داخل و خارج کشور با رعایت مصالح و قوانین موضوعه کشور می‌باشد.

ماده ٥- هیأت موسس بنیاد ادبیات حداقل شامل ٩ نفر از اعضای هیأت علمی، پیشکسوتان، نیکوکاران و دوستداران دانشکدة ادبیات و علوم انسانی می‌باشد که با انتخاب شورای دانشکده و با نظارت بنیاد دانشگاه تعیین می‌شوند. این هیأت پس از تصویب اساسنامه بنیاد ادبیات و برگزاری اولین شورای عمومی و تنظیم صورتجلسه منحل می‌گردد و پس از انحلال هیأت موسس، اعضای آن به عنوان حامیان ویژة بنیاد ادبیات محسوب می‌گردند.

اهداف:

ماده ٦- هدف از تشکیل بنیاد ادبیات، بهره گیری از حمایتهای مادی و معنوی نیکوکاران، ساماندهی جذب، تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیرساختهای علمی، آموزشی و فرهنگی دانشکده به شرح ذیل است:

١-٦- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعة کیفی و کمی و اعتلای دانشکده،

٢-٦- ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینةخیران در دانشکده،

٣-٦- شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از نیکوکاران و حامیان دانشکده،

٤-٦- نظارت برحسن اجرای نیات و اهداف شرعیه خیران و واقفان در طول حیات ایشان و بعد از آن،
٥-٦- تصمیم گیری و برنامه ریزی برای جذب کمک‌های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشکده با همکاری بنیاد دانشگاه، 
۶-٦- پیگیری جذب اعتبارات و حمایتهای وزارت علوم، سایر دستگاه‌های اجرایی و نیکوکاران با همکاری بنیاد دانشگاه
٧-٦- حمایت از دانشجویان نیازمند دانشکده از طریق تقویت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه و یا از سایر طرق قانونی،

٨-٦- حمایت و پشتیبانی از طرح‌های توسعة فیزیکی، علمی، فرهنگی و رفاهی دانشکده،
٩-٦- حمایت از طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده و کمک به تجهیز مراکز تحقیقاتی دانشکده،

١٠-٦- حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان بویژه دانشجویان خلاق و کارآفرین و دانش آموختگان دانشکده برای تأسیس شرکتهای دانش بنیان،


حامیان:

ماده ٧- حامیان به افرادی اطلاق می‌شود که داوطلبانه بنیاد ادبیات را با کمک‌های معنوی و مادی خود حمایت می‌کنند.

ماده ٨- حامی بودن در بنیاد ادبیات، داوطلبانه و افتخاری بوده و در جهت تحقق اهداف این اساسنامه می‌باشد.

تبصره- شرایط و نحوة جذب و فعالیت حامیان بر اساس آیین نامه مصوب بنیاد ادبیات دانشکده است.

 

فصل دوم: ارکان بنیاد ادبیات

ماده ٩- ارکان بنیاد ادبیات عبارتند از:

١- شورای عمومی ٢- هیأت مدیره ٣- بازرسان


شورای عمومی:

ماده ١٠- ترکیب شورای عمومی عبارت است از: هیأت مدیرة بنیاد ادبیات، حامیان، مدیرعامل بنیاد. شورای عمومی بنیاد ادبیات سالانه یک بار به دعوت رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب ایشان به دعوت هر یک از اعضای هیأت مدیره کتباً با استفاده از پست سفارشی، پست الکترونیکی یا اطلاع رسانی از طریق بنیاد ادبیات، تشکیل جلسه می‌دهد.
تبصره ١- زمان تشکیل شورای عمومی حداکثر ٣ ماه پس از پایان هر سال مالی می‌باشد.
تبصره ٢- اولین شورای عمومی به دعوت نماینده هیأت موسس تشکیل می‌گردد.

ماده ١١- شورای عمومی عادی با حضور بیش از نیمی اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ است.

تبصره ١- در ابتدای اولین جلسه شورای عمومی، رئیس سنی جلسه اداره جلسه را به عهده داشته و با نظر اعضا، نایب رئیس و دو نفر منشی را انتخاب می‌نماید.

تبصره ٢- در صورت عدم تشکیل شورای عمومی عادی نوبت اول به علت به حد نصاب نرسیدن، رئیس هیأت مدیره با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشکیل جلسة عادی نوبت دوم تا حداکثر یک ماه بعد اقدام می‌نماید که این جلسه با هر تعداد از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود. همچنین در صورت غیبت رئیس هیات مدیره، نایب رئیس و یا در غیاب ایشان شورای عمومی با دعوت هر یک از اعضای هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ١٢- شورای عمومی فوق العاده با درخواست ٣ نفر از اعضای هیأت مدیره و یا رئیس هیأت مدیره و یا یک سوم از اعضای مجمع عمومی، و یا بازرسان همراه با ٢ عضو هیأت مدیره و با ذکر علت، تشکیل و با دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رای سه چهارم از حاضران نافذ است.

تبصره- در صورت عدم تشکیل شورای عمومی فوق العاده نوبت اول، به علت به حد نصاب نرسیدن، یک ماه بعد شورای عمومی فوقالعاده با همان شرایط ماده ١٢ تشکیل خواهد شد و در صورت به حد نصاب نرسیدن مجدد موضوع دستورجلسه مذکور در اولین شورای عمومی عادی، قابل طرح است.

ماده ١٣- وظایف شورای عمومی عادی شامل موارد ذیل می‌باشد:
١-١٣- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره،
٢-١٣- برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان،

٣-١٣- دریافت طرح‌ها و پیشنهادهای اعضا و ارسال برای هیأت مدیره جهت بررسی کارشناسی،
٤-١٣- استماع و تصویب گزارش مالی بازرسان،

ماده ١٤- بررسی پیشنهاد انحلال بنیاد ادبیات از اختیارات شورای عمومی فوق العاده می‌باشد.


هیأت مدیره:

ماده ١٥- هیأت مدیره شامل ٥ عضو اصلی و ٢ عضو علی البدل است. اعضای اصلی عبارتند از: یک نفر نماینده هیأت موسس به انتخاب آن هیأت به عنوان عضو ثابت، شخص رئیس دانشکده و سه نفر منتخب شورای عمومی که به مدت سه سال انتخاب می‌شوند.

ماده ١٦- اعضای هیأت مدیره در جلسه شورای عمومی با حضور و نظارت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بنیاد دانشگاه تهران یا نمایندگان ایشان انتخاب می‌شوند.

ماده ١٧- در نخستین جلسه هیأت مدیره، رئیس، نایب رئیس و دبیر هیأت مدیره و خزانه دار توسط اعضای هیأت مدیره و با حضور و نظارت مدیر عامل بنیاد یا نمایندة ایشان انتخاب می‌شوند.

ماده ١٨- جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک بار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر، که یکی از آنها رئیس یا نایب رئیس می‌باشد، رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با حداقل سه رای مثبت از کل آرا نافذ خواهد بود.

ماده ١٩- صورت جلسة هیأت مدیره، به امضای اعضا رسیده و با مسئولیت دبیر در محل دفتر نگهداری می‌شود.

ماده ٢٠- عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره، بدون دلیل موجه در سه جلسه متوالی، به منزلة غیبت دایم تلقی و عضو علی البدل، جایگزین وی می‌شود.

تبصره- تشخیص غیر موجه بودن غیبت پس از ارائه توضیحات فرد غایب، به عهدة هیأت مدیره است.
ماده ٢١- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

١-٢١- اجرای مصوبات شورای عمومی بنیاد ادبیات،
٢-٢١- برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های بنیاد ادبیات بر اساس سیاستهای راهبردی و خط مشی تعیین شده توسط شورای عمومی بنیاد ادبیات،
٣-٢١- بررسی پیشنهادهای اعضای هیأت امنا و هیأت مدیره بنیاد خیرین دانشگاه تهران،
٤-٢١- بررسی پیشنهادها و برنامه‌های اعضای هیأت مدیره بنیاد ادبیات،
٥-٢١- تهیة صورتهای مالی و ارائه به شورای عمومی جهت بررسی و تصویب،

٦-٢١- هیأت مدیره مجاز به تعیین میزان حقوق، مزایا و پاداش به پرسنل و همکاران بنیاد ادبیات می‌باشد،
تبصره- هیچیک از اعضای هیأت مدیره تحت هیچ قالب و عنوانی حق دریافت حقوق، پاداش، مزایا و یا امتیاز مالی نخواهند داشت.
۷-٢١- شرکت در مجمع عمومی سالانة بنیاد دانشگاه به عنوان عضو شورای عمومی بنیاد ادبیات با حق رأی.


بازرسان:


ماده ٢٢- در زمان برگزاری جلسات شورای عمومی، از داوطلبان واجد صلاحیت دو نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند که عضو علی البدل در صورت استعفا، غیبت و به طور کلی عدم حضور و ایفای وظایف و اختیارات بازرس اصلی، جایگزین وی خواهد شد.

تبصره- انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ٢٣- بازرسان ملزم هستند گزارش سالانة خود را قبل از تشکیل جلسة شورای عمومی بنیاد ادبیات ارسال نمایند و نتایج بازرسی‌های خود را به مدیر عامل بنیاد خیرین دانشگاه تهران گزارش نمایند.

ماده ٢٤- بازرسان در هر زمان، به طور جداگانه، یا به اتفاق، اجازه بازرسی از اسناد و مدارک بنیاد ادبیات را دارند.

تبصره ١- بازرسان برای انجام امور حسابرسی مجاز به استفاده از خدمات یک موسسه حسابرسی یا حسابرس خبره می‌باشند که هزینه آن به عهده بنیاد ادبیات است.

تبصره ٢- حق الزحمة بازرسان سالانه توسط شورای عمومی تصویب می‌گردد.


فصل سوم: منابع مالی


ماده ٢٥- منابع مالی مجمع شامل موارد ذیل است.

٢٥-١-مبلغ ٥٠ میلیون ریال را هیأت موسس به عنوان کمک بلاعوض در شروع کار اهدا می‌کند.

٢٥-٢-هدایا، کمک‌های مردمی و وام‌های دریافتی از صندوقهای قرض الحسنه و حق عضویت اعضا که میزان آن را هیأت مدیره بنیاد ادبیات تعیین می‌کند.

٢٥-٣-کمک‌های دریافتی از بنیاد خیرین دانشگاه تهران.

٢٥-٤-کمک‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی و غیر دولتی.
ماده ٢٦- سال مالی بنیاد ادبیات مطابق با سال شمسی است.

ماده ٢٧- کلیة مدارک، پرونده‌ها و نوشته ها در دفتر بنیاد ادبیات نگهداری می‌شوند و مکاتبات رسمی بنیاد ادبیات را رئیس بنیاد یا در غیاب ایشان، نائب رئیس وی امضا و مهر می‌نمایند.

ماده ٢٨- اسناد مالی و تعهدات در بنیاد ادبیات با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس بنیاد و خزانه دار با مهر بنیاد معتبر است.

ماده ٢٩- هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان بنیاد ادبیات در صورتی معتبر است که به تصویب شورای عمومی و هیأت مدیره بنیاد خیرین دانشگاه تهران رسیده باشد.


تسویه و انحلال:


ماده ٣٠- بنیاد ادبیات بنا به پیشنهاد دو سوم از اعضای رسمی بنیاد و یا دو سوم از اعضای هیأت مدیره با تصویب شورای عمومی فوق العاده منحل می‌گردد.

ماده ٣١- در صورت انحلال بنیاد ادبیات، شورای عمومی فوق العاده تشکیل و هیأتی جهت تسویة حساب تعیین می‌کند این هیأت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات با حضور و نظر نماینده بنیاد دانشگاه نسبت به واگذاری اموال منقول و غیر منقول به دانشکدة ادبیات و علوم انسانی اقدام نماید.

ماده ٣٢- این اساسنامه در ٣٢ ماده و١٢ تبصره در تاریخ ٢٣ / ٤ / ٩٤ به تصویب هیأت موسس بنیاد ادبیات رسید.

اعضاء هیات مدیره دوره‌های مسئولیتی:

سال ١٣٩٨:

جناب آقای دکتر غلامحسین کریمی دوستان، رئیس دانشکده و عضو هیأت مدیره

جناب آقای دکتر محمد افشین وفائی، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

جناب آقای حاج حمیدرضا امیری، نائب رئیس و عضو هیأت مدیره

جناب آقای دکتر حسین وفاپور، خزانه دار و عضو هیأت مدیره

جناب آقای دکتر عدنان طهماسبی، عضو هیأت مدیره

جناب آقای دکتر گودرز رشتیانی، عضو علی البدل

سرکار خانم دکتر هایده لاله، عضو علی البدل

جناب آقای دکتر شهرام یوسفی فر، بازرس اصلی

جناب آقای بابک سودمند، بازرس علی البدل و مدیر اجرایی

 

سال ١٣٩٤:

جناب آقای دکتر غلامحسین کریمی دوستان، رئیس دانشکده

جناب آقای دکتر محسن نجم آبادی، رئیس بنیاد

جناب آقای دکتر غلامرضا ظریفیان، خزانه دار بنیاد

جناب آقای مهندس علی اکبری، نایب رئیس هیات مدیره بنیاد

جناب آقای دکتر احمد حاج بابایی، دبیر بنیاد

جناب آقای دکتر عدنان طهماسبی، معاون اجرایی دانشکده

جناب آقای دکتر رسول جعفریان، عضو هیأت علمی دانشکده

 

دریافت فایل اساسنامه  

 

 

 

انتخاب بنیاد حامیان-مهر ۹۸

       

 

دیدار با دکتر شفیعی کدکنی

       
 
       

 

تقدیر از مهندس قلم چی

       
 
       

 

مراسم افطاری

       
 
       

 

نمایشگاه خیرین و واقفین

       
 
       
 


 

 

بنیاد حامیان دانشگاه تهران اقدام به انتشار کتاب بنیاد حامیان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با هدف معرفی حمایت‌های خیرین نیک اندیش این دانشکده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و دانشجویان بورسیه برتر دوره‌های چهارم و پنجم این دانشکده کرده است.

بنیاد حامیان دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه تهران، با هدف گسترش فرهنگ اسلامی وقف در جامعه و بهره‌گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی رشته ادبیات و علوم‌انسانی در ۲۲ تیرماه ۱۳۹۴ تشکیل شد. نخستین جلسه مجمع عمومی بنیاد حامیان ادبیات در تاریخ بیست‌وسوم تیرماه ۹۴ تشکیل شد و از آن زمان تا کنون این بنیاد با تلاش برای جذب حمایت خیرین نیک‌اندیش، در راستای اعتلای ادبیات و علوم‌انسانی گام‌های مؤثری برداشته است.

در کتاب بنیاد حامیان دانشکده ادبیات همچنین اسامی حامیان و همیاران گرانقدر حساب اندوخته نیکوکاری دانشکده ادبیات دانشگاه تهران که در خلال سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حامی اندوخته و صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران بوده‌اند، منتشر شده است.

همچنین در این کتابچه به معرفی دانشجویان افتخارآفرین بورسیه این دانشکده دو دوره چهارم و پنجم پرداخته شده است. این کتابچه با نظارت روابط عمومی بنیاد حامیان دانشگاه تهران منتشر شده است.

لینک کتاب: کتاب بنیاد حامیان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

 

شما نیز می‌توانید با مراجعه به بخش حمایت از دانشگاه وبسایت بنیاد حامیان به نشانی https://utf.charityapp.ir/pay نسبت به حمایت از آینده‌سازان کشور و ارتقای علم و دانش، اقدام فرمائید. هر حمایتی از طرف شما خیّر نیک‌اندیش، فارغ از نوع و مقدار آن، بی‌شک دریچه‌ایست بسوی فردایی روشن که جوانان امروز تحت حمایت شما، بخشی از سازندگان آن فردایند. بذری را که امروز به مهر می‌کارید، فردا به غرور و سرور خواهید دروید.