وب نما وب نما

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 


اولین شماره نشریه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران به تاریخ مهرماه 1322 به زیور طبع آراسته شد. این نشریه به صورت فصلنامه، عهده‏دار چاپ مقالاتی در زمینه گرایش‏های مختلف علوم انسانی شد و آخرین شماره آن در شماره بهار و تابستان 1389 چاپ شد.با توجه به قدمت و ارزش علمی که نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی داشت با تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به هفت مجله علمی – پژوهشی ارتقاء یافت شامل:
ادب عربی، ادب فارسی ، پژوهشهای ایرانشناسی، پژوهشهای  زبانی، پژوهشهای علوم تاریخی، نقد ادبی، مطالعات باستان شناسی  و فلسفه

تصویر جلد اولین شماره نشریه : 

 

 

وظایف مدیر مسئول :
 
       1-. معرفی سردبیر به معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه جهت صدور حکم
       2-. پیگیری تأمین نیروی انسانی و بودجه مورد نیاز جهت چاپ نشریه 
       3-. گسترش توزیع جغرافیائی نشریه
       4-رعایت موازین حقوقی نشریه 
       5-  انجام مکاتبات چاپ و انتشار نشریه پس از اخذ تأئیدیه مربوطه.
 
تبصره: مدیر مسئول نشریه نمی تواند سردبیر آن نشریه هم باشد
 
 
وظایف سردبیر :
 
    1- مسئولیت علمی نشریه .
    2- تشکیل منظم جلسات هیأت تحریریه و تنظیم و ارائه صورت جلسات 
    3- اجرای مصوبات داخلی هیأت تحریریه در چارچوب آئین نامه
    4- نظارت بر ویرایش و رعایت ساختار مقالات 
    5- عرضه مقالات رسیده و ارائه نتایج داوری ها به هیأت تحریریه
    6-  ارائه گزارش فعالیتهای سالانه نشریه به هیأت تحریریه و مقامات مسئول نشریه
    7- پیش بینی برنامه و بودجه سالانه  مورد نیاز نشریه و پیشنهاد آن به مدیر مسئول
    8-  تلاش در جهت ارتقاء کیفی نشریه
    9- افزایش میزان استناد به نشریه
    10-  ابلاغ نهایی پذیرش مقاله 
 
تبصره 1: کلیه مکاتبات مربوط به داوری مقاله ها به صورت محرمانه انجام شود.
تبصره 2: هر عضو هیأت علمی فقط می تواند سردبیر یک نشریه در دانشگاه تهران باشد.
 
شرح وظایف مدیر داخلی :
 
1- نظارت بر امور اداری و کاری کارشناسان نشریات و دریافت گزارش کار از کارشناسان مربوطه.
 
2- پیگیری مستمر تمدید زمان اعتبار علمی و پژوهشی نشریات و انجام امور مربوط به تمدید اعتبار نشریات با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه و اداره نشریات وزارت علوم.
 
3- انجام امور مربوط به ثبت مقالات چاپ شده در مراکز علمی و دانشگاهی و تارنماهای داخلی و بین‌المللی مانند: SID  و  ISC و ISI .
 
3- پیگیری امور مربوط به ویراستاران، مترجمان و داوران مقالات شامل مراحل انتخاب افراد، ارسال مقالات و ثبت در پوشه¬های مربوطه، پی
گیری مسائل مالی ویرایش، ترجمه و داوری مجلات و انجام مکاتبات مربوطه.
 
4- نظارت بر روند اجرایی و اداری چاپ هشت نشریه دانشکده که شش نشریه به صورت فصلنامه و دو نشریه به صورت دو فصلنامه چاپ می‌گردند. 
 
5- بازبینی و تائید نهایی نشریات قبل از چاپ نهایی با هماهنگی سردبیران و انتشارات دانشگاه و همچنین بازبینی نهایی نسخه نمونه چاپ شده با نظر سردبیران و متخصصان.
 
6- ارتباط و هماهنگی با مراکز دانشگاهی داخلی و خارجی جهت تبادل (ارسال و دریافت) نشریات تخصصی و استفاده از نظرات صاحب نظران علمی در زمینه تخصصی هر نشریه.
 
7- برگزاری نمایشگاه و ارائه نشریات چاپ شده جدید و قدیم حداقل سالی دو بار در سطح دانشکده و دانشگاه.
 
8- معرفی مقالات برگزیده شده هر نشریه جهت شناخت افراد فرهیخته و محقق و در صورت امکان چاپ مجله یادبود برای بزرگداشت ایشان.
 
9- ارتباط مستمر و تنگاتنگ با سردبیران نشریات و هماهنگی با مدیران مسئول نشریات.
 
10- برگزاری جلسات هیئت تحریه هر نشریه قبل از چاپ نشریه (هماهنگی شرکت تمامی اعضاء هیئت تحریریه، مدیر مسئول، سردبیر و تنظیم صورت جلسه و ارسال صورت جلسه برای تمامی اعضاء).
 
11- برگزاری جلسات سردبیران با مدیر مسئول نشریات دانشکده و تنظیم صورت جلسه.
 
12- یکسان سازی آیین نامه و دستورالعمل چاپ نشریات با هماهنگی سردبیران.
 
13- پیگیری اجرای مصوبات صورت جلسات سردبیران.
 
14- اطلاع رسانی نشریات در سطح سایت دانشکده، دانشگاه، وزارت علوم و دیگر مراکز دانشگاهی و ارائه فراخوان جهت دریافت مقالات.
 
15 – توزیع مجلات به مراکز دانشگاهی، علمی و تخصصی در هر نشریه و هماهنگی با کتاب‌فروشی‌ها و ناشران جهت فروش نشریات. (نشر توس و طهوری).
 
16- ارائه طرح و پیشنهاد جدید نظیر الکترونیکی شدن نشریات و تحول در نشریه و به‌روزرسانی نشریات. 
 
17- انجام سایر امور محوله.
 
 
وظایف هیأت تحریریه ;
 
1-¬ معرفی سردبیر به مدیر مسئول  
2- تعیین ضوابط پذیرش مقاله های دریافتی و نظارت در انتخاب داوران 
3- نظارت بر اجرای مراحل پذیرش و چاپ مقاله ها.
4- هیأت تحریریه در اولین جلسه خود راهنمای کامل نحوه بررسی و تدوین مقاله ها را تهیه و تصویب می نماید و این راهنما در هر شماره از نشریه به چاپ می رسد.
 
تبصره 1: پذیرش یک مقاله باید بر مبنای داوری و تأیید دو شخصیت علمی معتبر (یکی از شخصیت های علمی باید خارج از دانشگاه تهران باشد) در سطح ملی و یا بین المللی باشد.
 
تبصره 2: پذیرش نقد مقاله باید بر مبنای داوری و تایید دو شخصیت علمی معتبر (یکی از شخیت های علمی باید خارج از دانشگاه تهران باشد). پاسخ نقد مقاله می باید یک دفعه به چاپ برسد. در صورت صلاحدید هیات تحریریه پاسخ نقد می تواند بیش از یکبار به چاپ برسد.
 
 
شرح وظایف کارشناسان مجله :
 
1. ثبت مقالاتی که به دفتر مجله ارسال شده  و ارسال نامه-های مربوط به دریافت آن.
 
2. ارجاع مقالات به سردبیر جهت بررسی اولیه، در صورت تأیید اولیه تعیین داور.
 
3. نوشتن یا تایپ نامه های داوری مربوط به مقالات و ارسال به داوران.
 
4. وارد کردن نامه های تایپ شده به دفتر ثبت.
 
5. پیگیری مقالات اعم از کارشناسی مقالات، مقالاتی که جهت چاپ آماده شده‌اند و از طریق تارنمای،تلفن و نامه.
 
6. تعیین و فهرست کردن مقالات شماره بعدی طبق تصمیم¬گیری اعضای کمیته هیأت تحریریه.
 
7. تدوین فارسی و انگلیسی ویراستاری مقالاتی که توسط ویراستاران مجله انجام شده است. 
 
8. بررسی مقالات رسیده به تارنمای  نشریه و چاپ آن‌ها.
 
9. فرستادن مجله های شماره جدید به همراه مقالات چاپ شده به آدرس‌ نویسندگان. 
 
10. وارد کردن اطلاعات اعم از نامه¬های دریافتی،ارسالی،اعلام وصول مقالات و مجلات،نامه¬های مربوط به کارشناسی مقالات، از دفتر به رایانه و تهیه تصویری کامل از پوشه‌های رایانه.
 
11. بایگانی تمام نامه‌ها و مقالات.
 
12. بررسی پرونده هر مقالة از جهت تکمیل شدن کارشناسی‌ها در هر هفته.
 
13. پاسخگویی به تمام اعضاء.
 
14. ورود اطلاعات به رایانه جهت بایگانی آن.
 
15. باز بینی  پست الکترونیکی مجله در هر روز.
 
16. بایگانی نامه‌ها و پروندة¬های مربوط به مقالات.
 
17. بررسی پست الکترونیکی دفتر مجله و تکمیل تارنمای آن. 
 
18. ورود اطلاعات مقالات در قالب¬های ( ISC) و (CID).
 
19. صفحه آرایی، ویراستاری فنی و بررسی مقالات پس از تایید.
 
20. ارسال مجله جدید به مراکز علمی و دانشگاهی، دانشگاه‌ها و نویسندگان آن.
 
21. تهیه جدول و آمار جهت مطرح کردن در جلسه.
 
22. ارتباط مداوم با مدیر داخلی و سردبیر. 
 
23. ایجاد بانک اطلاعاتی استادان داور نشریه .
 
24. پیگیری مقالاتی که برای داوران ارسال شده و همچنین ارائه گزارش هفتگی به مدیر مجله.