منابع آزمون کارشناسی ارشد رشتة فرهنگ و زبانهای باستانی

 


تاریخ و فرهنگ ایران پیش از اسلام (ضریب ۲):

۱. آموزگار، ژاله، تاریخ اساطیری ایران، سمت.
۲. بویس، مری، زردشتیان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمة عسکر بهرامی، ققنوس.
۳. تفضلی، احمد، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، سخن.
۴. فرای، ریچارد، تاریخ باستانی ایران، ترجمۀ مسعود رجب‌نیا، علمی و فرهنگی.
۵. کریستن‌سن، آرتور امانوئل، ایران در زمان ساسانیان، ترجمۀ رشید یاسمی.
۶. گیرشمن، رومن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمۀ محمد معین، علمی و فرهنگی.
۷. معین، محمد، مزدیسنا و ادب فارسی، ۲ ج، دانشگاه تهران.

تاریخ و دستور زبان فارسی (ضریب ۲):

۱. ابوالقاسمی، محسن، تاریخ زبان فارسی، سمت.
۲. گلفام، ارسلان، اصول دستور زبان، سمت.
۳. ناتل خانلری، پرویز، تاریخ زبان فارسی، ۳ ج، نشر نو.
۴. ناتل خانلری، پرویز، دستور زبان فارسی، توس.

مقدمات زبان‌شناسی (ضریب ۱):
۱. شقاقی، ویدا، مبانی صرف واژه، سمت.
۲. مدرسی قوامی، گلناز، آواشناسی: بررسی علمی گفتار، سمت.
۳. نجفی، ابوالحسن، مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، نیلوفر.


زبان تخصصی (ضریب ۲): ترجیح آن است که سوالات زبان تخصصی، از متون باستانی و تاریخی رشتۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی انتخاب شود.