منابع آزمون کارشناسی ارشد رشتة فرهنگ و زبانهای باستانی

 

 
  تاریخ و فرهنگ ایران پیش از اسلام (ضریب 2): 
 
1. آموزگار، ژاله، تاریخ اساطیری ایران، سمت.
2. بویس، مری، زردشتیان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمة عسکر بهرامی، ققنوس.
3. تفضلی، احمد، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، سخن.
4. فرای، ریچارد، تاریخ باستانی ایران، ترجمۀ مسعود رجب‌نیا، علمی و فرهنگی. 
5. کریستن‌سن، آرتور امانوئل، ایران در زمان ساسانیان، ترجمۀ رشید یاسمی. 
6. گیرشمن، رومن،  ایران از آغاز تا اسلام ، ترجمۀ محمد معین، علمی و فرهنگی. 
7. معین، محمد، مزدیسنا و ادب فارسی، 2ج، دانشگاه تهران. 
 
 تاریخ و دستور زبان فارسی (ضریب 2):
 
1. ابوالقاسمی، محسن، تاریخ زبان فارسی، سمت.
2. گلفام، ارسلان، اصول دستور زبان، سمت. 
3. ناتل خانلری، پرویز، تاریخ زبان فارسی، 3 ج، نشر نو. 
4. ناتل خانلری، پرویز، دستور زبان فارسی، توس. 
 
  مقدمات زبان‌شناسی (ضریب 1):
1. شقاقی، ویدا، مبانی صرف واژه، سمت. 
2. مدرسی قوامی، گلناز، آواشناسی: بررسی علمی گفتار، سمت. 
3. نجفی، ابوالحسن، مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، نیلوفر. 
 
 
 زبان تخصصی (ضریب 2): ترجیح آن است که سؤالات زبان تخصصی، از متون باستانی و تاریخی   رشتۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی انتخاب شود.