منابع آزمون دکترا رشتة فرهنگ و زبانهای باستانی

 

۱. زبان خارجی نخست
ترجمه یک متن تخصصی از زبان انگلیسی، آلمانی‏ یا فرانسه

۲. زبان خارجی دوم
ترجمه یک متن تخصصی از زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ایتالیایی، روسی یا عربی

۳. کتیبه‌های فارسی باستان
الف) کتیبه بیستون، از کتابهای:


R.G.Kent,Old persian Grammar,Texts,Lexicon,New Haven,1953,PP.116-134*

R. Schmitt, The Bisitun Inscriptions of Darius the Great: Old Persian Text, Corpus Inscriptionum Iranicarum,*

I: Inscriptions of Ancient Iran, Vol. I: The Old Persian Inscriptions, London, 199

R.schmitt,Die altpersischen Inschriften der Achaimeniden (old persian Inscriptions of Achaemenids) , ۲۰۰۹*

‌‌

‌ ب) کتیبه‌های تعیین ناشده
توضیح: یک سوال انتخابی به خط میخی فارسی باستان خواهد بود.

۴. متون اوستایی
الف) متون تعیین شده از کتاب: H. Reichelt, Avesta Reader, Strassburg, 1911

۱) تیشتر یشت
۲) زامیاد یشت
۳) فرگرد ششم وندیداد
۴) فرگرد هجدهم وندیداد
۵) کرده دوم ویسپرد


ب) متون تعیین ناشده


۵. متون فارسی میانه و پارتی
الف) متون تعیین شده:
۱) ارداویراف‌نامه، از آغاز تا پایان فصل ۳۰.
Ph. Gignoux, Le livre d'Ardā Vīrāz, Paris, 1984.
ارداویراف‌نامه (ارداویرازنامه)، به کوشش فیلیپ ژینیو، ترجمه ژاله آموزگار، تهران، 
۱۳۷۲.
ارداویراف‌نامه، به کوشش رحیم عفیفی، مشهد، ۱۳۴۲


۲) اندرزنامه‌های پهلوی، از کتاب:
J. M. Jamasp-Asana, Pahlavi Texts, Bombay, 1897 [1913], pp. 39-71.


3) گزیده‌های زاد سپرم:
فصل‌های ۱-۳
منابعی که برای مطالعه توصیه می‌شود:
P.Gignoux.A.Tafazzoli,Anthologie de Zadspram, Paris 1993
گزیده‌های زادسپرم ،ترجمه دکتر محمد تقی راشد محصل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1388


۴) کتیبه‌های پارتی و فارسی میانه شاپور در کعبه زردتشت
منابعی که برای مطالعه توصیه می‌شود: 


{C} Philip Huyse, Die dreisprachige Inschrift Šâbuhrs I. An der Ka'ba-i Ûardušt G¦ŠKZ),*

2vols. (Corp. Iscrip. Iran. III, Vol. I, Text I), London 1999

Back , M,Die sassanidischen staatsinschriften , Acta Iranica 18*


۵) کتیبه کرتیر در نقش رجب. منابع:


R. N. Frye, "The Middle Persian Inscription of Kartīr at Naqš-i Rajab", Indo-Iranian Journal VIII, 1965, pp. 211-225.
Ph. Gignoux , Les quatre inscriptions du mage Kirdīr (Studia Iranica, Cahier 9), Paris,1991, pp. 35-39.


تورج دریایی، "کتیبه کرتیر در نقش رجب"، نامه ایران باستان، س ۱، ش ۱، ۱۳۸۰، ص ۳-۱۰.

ب) متون تعیین نشده
توضیح: همه سوالات مربوط به متون فارسی میانه و پارتی (کتابی و کتیبه‌ای)، به خط پهلوی خواهد بود.

۶. متون مانوی
الف) متون تعیین شده:
۱) صفحات ۳۹ تا ۱۳۱ از کتاب:

M. Boyce, A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian, Acta Iranica 9, Téhéran-Liège,1975.


توضیح: یک سوال انتخابی به خط مانوی خواهد بود.

۷. تاریخ و فرهنگ ایران پیش از اسلام
الف) تاریخ ایران پیش از اسلام
ب) ادبیات ایران پیش از اسلام
ج) دین‌های ایران پیش از اسلام