مرکز آموزشهای آزاد مرکز آموزشهای آزاد

 

بابک سودمند، مدیر مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده
 
شرح وظایف مدیر مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
۱- تهیه گزارش‌های مالی دوره
۲- تهیه گزارش‌های مرتبط با مرکز
۳- دعوت از اساتید مورد نیاز برگزاری
۴- اخذ مجوزهای مورد نیاز برگزاری دوره‌ها
۵- تهیه تقویم آموزشی سه ماهه یا ترمی دوره‌ها
۶- نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزش‌های آزاد دانشکده
۷- مدیریت امور مربوط به صدور گواهینامه شرکت کنندگان در دوره‌ها
۸- ارائه مدارک و مستندات دوره‌ها به مراجع ذیربط در دانشکده و دانشگاه حسب مورد
۹- برنامه ریزی و مدیریت برگزاری دوره‌های آموزش‌های آزاد دانشکده مطابق مقررات دانشگاه
 
آدرس: دانشکده ادبیات - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر مدیریت
شماره تماس: ۶۱۱۱۲۵۰۶-۶۶۴۹۵۳۷۹

 

سید علیرضا موسوی نیا، کارشناس مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده
 
شرح وظایف کارشناس مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
۱- تهیه و تکمیل جدول یا فرم‌های حق الزحمه
۲- انجام امور اطلاع رسانی دوره‌های آموزش آزاد
۳- تهیه بایگانی از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده
۴- نظارت و ارزیابی دوره‌های آموزشی برگزار شده
۵- اقدام و پیگیری نامه‌های ارجاعی از طرف مدیریت
۶- تهیه پیش نویس نامه های مربوط به حوزه کاری خود
۷- پیگیری وصول مطالبات دانشگاه از محل برگزاری کلاس‌های آموزش آزاد
۸- پیگیری امور مربوط به برگزاری کلاسهای آموزش آزاد از جمله محل برگزاری کلاس، هماهنگی با مدرس، تدارکات، امور عمومی و …
 
آدرس: دانشکده ادبیات - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر آموزش‌های آزاد دانشکده
شماره تماس: ​۶۶۹۵۷۱۳۸