متون مورد مطالعه برای شرکت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی


 

  • آواشناسی؛ دکتر علی محمد حق شناس؛ انتشارات آگاه؛ ۱۳۶۹.
  •  آواشناسی زبان فارسی؛ دکتر یدا... ثمره؛ مرکز نشر دانشگاهی؛۱۳۷۱(بخش اول)
  •  مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی؛ ابوالحسن نجفی.
  •   نگاهی تازه به دستور زبان؛ محمد رضا باطنی؛انتشارات آگاه؛۱۳۷۰.
  •  زبان و تفکر؛ محمد رضا باطنی؛ فرهنگ معاصر؛۱۳۶۹؛ ( مقاله های ۱و۲و۶و۷و۸و۹)
  •   دستور زبان فارسی؛ پرویز ناتل خانلری؛ بنیاد فرهنگ ایران.
  •  در آمدی بر زبانشناسی معاصر؛ نوشته آرونف؛ اگرادی و دابروولسکی؛ ترجمه دکتر علی درزی؛انتشارات سمت.

 

 

 

Katamba, Morphology (1

 

2) Lyons, Linguistic Semantics

 

3) Adrian Akmajian, et, al(1985

 

 

Linguistics: An Introduction to Language and Communication, the MIT Press