متون مورد مطالعه برای شرکت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی


 

  • آواشناسی؛ دکتر علی محمد حق شناس؛ انتشارات آگاه؛ 1369.
  •  آواشناسی زبان فارسی؛ دکتر یدا... ثمره؛ مرکز نشر دانشگاهی؛1371(بخش اول)
  •  مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی؛ ابوالحسن نجفی.
  •   نگاهی تازه به دستور زبان؛ محمد رضا باطنی؛انتشارات آگاه؛1370.
  •  زبان و تفکر؛ محمد رضا باطنی؛ فرهنگ معاصر؛1369؛ ( مقاله های 1و2و6و7و8و9)
  •   دستور زبان فارسی؛ پرویز ناتل خانلری؛ بنیاد فرهنگ ایران.
  •  در آمدی بر زبانشناسی معاصر؛ نوشته آرونف؛ اگرادی و دابروولسکی؛ ترجمه دکتر علی درزی؛انتشارات سمت.

 

 

 

 

Katamba, Morphology (1

2) Lyons, Linguistic Semantics

3) Adrian Akmajian, et, al(1985

 

Linguistics: An  Introduction to Language and Communication, the MIT Press