منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی




۱ـ نظم فارسی:
 شاهنامه (جلد ۱) چاپ مسکو و ...  ـ مثنوی (دفتر اول) به تصحیح نیکلسن ـ مخزن الاسرار نظامی ـ بوستان سعدی ـ غزلهای حافظ ـ قصاید خاقانی ـ حدیقه و دیوان سنائی ـ منطق الطیر عطار(چاپ دکتر مشکور یا دکتر گوهرین)  

  ۲ـ نثر فارسی :
 تاریخ بیهقی ـ گلستان سعدی ـ کلیله و دمنه ـ چهار مقاله نظامی عروضی ـ تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول) ـ مرزبان نامه (نیمه اول کتاب)  ـ مرصاد العباد.

  ۳ـ تاریخ ادبیات و سبک شناسی:
 سبک شناسی بهار ( جلد ۱و ۲و ۳) ـ تاریخ ادبیات مرحوم دکتر صفا (دوره کامل) ـ فن نثر دکتر خطیبی ـ سبک  خراسانی در شعر فارسی ( از دکتر محجوب ) ـ تاریخ ادبیات ادوارد براون ( جلد ۳ از سعدی تا جامی و جلد ۴  ترجمه دکتر مقدادی).

  ۴ـ عروض و بدیع،  قافیه، فنوان ادبی:
 صناعات ادبی ( استاد همایی) ـ المعجم شمس قیس رازی ـ عروض و معانی و بیان آقای دکتر تجلیل ـ معانی و بیان
 (دکتر صفا) ـ بدیع از آقای دکتر شمیسا ـ عروض دکتر وحیدیان.

  ۵ـ عربی:
 قرآن کریم ـ نهج البلاغه ـ جواهر الادب (سید احمد هاشمی) ـ مبادی العربیه (جلد ۴) ـ مجانی الحدیثه شامل: (اعراب   گذاری ـ ترجمه ـ تجزیه و ترکیب.)

  ۶ـ زبان خارجی :
 انگلیسی ( از تاریخ ادبیات ادوارد بروان (متن انگلیسی) یا دائره المعارف اسلام ) (در حدود گرامر و ترجمه)