منابع آزمون کارشناسی ارشد رشتة تاریخ​

 

 

عنوان کتاب

مولف

تاریخ ایلام

پیر آمیه

تاریخ ایلام

مسعود رجب نیا

ایران در سپیده دم تاریخ

جرج کامرون

تاریخ ماد

دیاکونف

تاریخ  هخامنشیان

مرتضی احتشام

تمدن هخامنشی

علی سامی

تاریخ سیاسی و اجتماعی هخامنشی

داندامایف

اشکانیان

دیاکونف

پارتیان

مالکوم کالج

تاریخ کمبریج ج ۳

احسان یارشاطر

ایران در زمان ساسانیان

آرتور کریستن سن

تمدن ساسانی

علی سامی

تشکیلات اداری و سیاسی ساسانیان

سعید نفیسی

امور اداری ساسانیان

آرتور کریستین سن

تاریخ کمبریج ج ۴

احسان یارشاطر

 ایران باستان

حسن پیرنیا

ایران قبل از اسلام

عبدالحسین زرین کوب

ایران از پسش از تاریخ تا انقراض علویان

سعید نفیسی

ایران از آغاز تا اسلام

رومن گیرشمن

تاریخ صدر اسلام

غلامحسین زرگری نژاد

تاریخ پیامبر اسلام

آیتی-گرجی

سیرت رسول الله

قاضی ابرقو

تاریخ سیاسی اسلام

حسن ابراهیم حسن

تاریخ تمدن اسلام

منز-ترجمه ذکاوتی

تاریخ اسلام کمبریج

احسان یارشاطر

تاریخ جوامع اسلامی

لاپیروس

کارنامة اسلام

عبدالحسین زرین کوب

عصر زرین فرهنگ و تمدن

ریچارد فرای

جنبشهای دینی ایران در ق ۲و۳

غلامحسین صدیقی

غزنویان

باسورث

شهریاران گمنام

احمد کسروی

تاریخ ایران بعد از اسلام

زرین کوب

راحه الصدور و آیه السرور

راوندی

تاریخ دولت خوارزمشاهیان

ابراهیم قفس اوغلی

تاریخ دودمان غوری

روشن ضمیر

ترکستان نامه

بارتولد

دین و دولت در عهد مغول

شیرین بیانی

تاریخ ایران در عهد مغول

اشپولر

تاریخ مغول

عباس اقبال 

تاریخ ایران کمبریج ج ۵و۶

یار شاطر

پیدایش دولت ملی در ایران

والتر هینتس

تاریخ ایران از مرگ تیمور تا ...

طاهری

برآمدن و فرمانروایی تیمور

منز-ترجمه صفت گل

تذکرة الملوک

مینورسکی

نقش ترکان آناتولی در تشکیل صفویه

فاروق سومر

تشکیل دولت صفوی

میشل مزاوی

زندگی شاه عباس اول

نصرالله فلسفی

ایران عصر صفوی       

راجر سیوری

شاه اسماعیل اول

سرور

روایط سیاسی و اقتصادی ایران صفوی

عبدالحسین نوایی

روایط خارجی صفوی

نصرالله فلسفی

تاریخ روابط ایران و هند

ریاض السلام

انقراض سلسله صفویه

لارنس لاکهارت

تاریخ اجتماعی ایران در عهد افشاریه

محمدرضا شعبانی

نادر شاه

لارنس لاکهارت

کریم خان زند

جان پری

روضه الصفای ناصری

محمد تقی سپهر

مآثر السلطانیه

عبد الرزاق دنبلی

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس

محمود محمود

روابط سیاسی و بازرگانی ایران و ...

طاهری

تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران

اردکانی

روس و انگلیس در ایران

کاظم زاده

امیرکبیر و ایران

فریدون آدمیت

تاریخ مشروطه ایران

احمد کسروی

اندیشه ترقی

فریدون آدمیت

تاریخ منتظم ناصری

اعتماد السلطنه

تاریخ بیداری ایرانیان

ناظم السلام کرمانی

تاریخ هجده ساله آذربایجان

احمد کسروی

تاریخ مختصر احزاب سیاسی

ملک الشعرا بهار

تاریخ بیست ساله

حسین مکی

رسائل مشروطیت

غلامحسین زگری نژاد

سیمای احمد شاه قاجار

جواد شیخ الاسلامی

تشیع و مشروطیت در ایران

عبدالحسین حائری

جریانهای بزرگ تاریخ

ژاک پرمن

تاریخ جهان نو

پالمر

تاریخ جهانی

دولاندلن

تاریخ قرن بیستم

گرانویل

عصر انقلاب

هابز بام

عصر امپراطوری

هابز بام

عصر نهایت ها

هابز بام

تاریخ ملل شرق و یونان

آلبر ماله

عصر رنسانس

داود اصفهانیان

گرامر زبان انگلیسی

عباس فرزام

گزیده های متون تاریخی از آغاز...(سمت)

وطن دوست

قواعد صرف و نحو عربی

عبدالرسول کشفی

زبان قرآن

حمید محمدی

اخبار الطوال

دینوری

مروج الذهب

مسعودی

تاریخ یعقوبی

یعقوبی