اعضای هیأت​ علمی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی‌ ‌
 
 

دکتر لیلی ورهرام

 

دکتر حسن رضایی باغ بیدی‌

مرتبه علمی: استاد‌یار

مرتبه علمی: استاد‌

leili.varahram@ut.ac.ir

hrezaee@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر علی شهیدی

 

دکتر سید احمدرضا قائم مقامی​

مرتبه علمی: استادیار‌ ‌

مرتبه علمی: استادیار‌ ‌

alishahidi@ut.ac.ir‌

qaemmaqami@ut.ac.ir​