اعضای هیأت​ علمی گروه زبان و ادبیات عربی‌
 
 

دکتر محمد علی آذرشب

 

دکتر جواد اصغری

مرتبه علمی: استاد‌

مرتبه علمی: دانشیار‌

azarshab@ut.ac.ir​

jasghari@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر علی افضلی

 

دکتر ابوالحسن امین مقدسی‌

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی: استاد‌

ali.afzali@ut.ac.ir‌

abamin@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر محمد دزفولی‌

 

دکتر غلامعباس رضایی هفتادر

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی: دانشیار‌

dezfooli@ut.ac.ir‌

ghrezaee@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر معصومه شبستری​​​ ‌

 

دکتر علی باقر طاهری نیا​​

مرتبه علمی: دانشیار‌

مرتبه علمی: استاد‌

shabestar@ut.ac.ir

btaheriniya@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر عدنان طهماسبی

 

دکتر علی اکبر فراتی‌

مرتبه علمی: دانشیار‌

مرتبه علمی: استادیار‌

adnant@ut.ac.ir‌

a.forati@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر مسعود فکری‌‌ ‌

 

دکتر محمد حسن فوادیان​

مرتبه علمی: دانشیار‌

مرتبه علمی: دانشیار‌

mfekri@ut.ac.ir​

foadian@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر عزت ملأ ابراهیمی‌‌

 

دکتر شهریار نیازی​

مرتبه علمی: استاد‌

مرتبه علمی: دانشیار‌

mebrahim@ut.ac.ir​

shniazi@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر سعداله همایونی‌

 

دکتر حسن اعظمی خویرد

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی: استادیار‌

homayooni84@ut.ac.ir​

h.azami@ut.ac.ir