اعضای هیات علمی گروه تاریخ

 

دکتر فرج اله احمدی

 

دکتر محیا شعیبی عمرانی

مرتبه علمی: دانشیار‌

مرتبه علمی: استادیار

fahmadi@ut.ac.ir​

m.shoeibi@ut.ac.ir

 

 

 

دکتر رسول جعفریان‌

 

دکتر زهرا حاتمی

مرتبه علمی : استاد​

مرتبه علمی: استادیار‌

jafarianras@ut.ac.ir‌

zahrahatami@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر حسن حضرتی‌‌

 

دکتر داریوش رحمانیان‌

مرتبه علمی: دانشیار‌

مرتبه علمی: دانشیار‌

hazrati@ut.ac.ir​

rahmanian@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر گودرز رشتیانی‌

 

دکتر روزبه زرین کوب

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی: استادیار‌

rashtiani@ut.ac.ir‌

zarrinkoobr@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر حسن زندیه‌‌

 

دکتر منصور صفت گل‌

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی : استاد​

zandiyehh@ut.ac.ir​

sefatgol@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر خدیجه عالمی

 

دکتر کلثوم غضنفری

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی: استادیار‌

alemi1900@ut.ac.ir​

k.ghazanfari@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر یاسر قزوینی حائری‌

 

دکتر علی کالیراد‌​​

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی: استادیار‌

y.qazvini@ut.ac.ir​

kalirad@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر حمید کرمی پور​

 

دکتر نورالدین نعمتی‌

مرتبه علمی: دانشیار‌

مرتبه علمی: دانشیار‌

karamipour@ut.ac.ir‌

n.nemati@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر محمد باقر وثوقی

 

دکتر شهرام یوسفی فر‌​​

مرتبه علمی : استاد​

مرتبه علمی : استاد​

vosoughi@ut.ac.ir​

shyousefifar@ut.ac.ir‌