طرح درس گروه زبانشناسی طرح درس گروه زبانشناسی

 
 
دکتر علی افخمی

زبان شناسی اجتماعی

 

 

دکتر مزدک انوشه

ساخت زبان فارسی

صرف پیشرفته

 

 

دکتر محمود بی جن خان

نظریه های واج شناسی

واج شناسی

نظام آوایی زبان فارسی

 

 

دکتر علی درزی

نحو پیشرفته

دستور گشتاوری

 

 

دکتر غلامرضا دین محمدی

زبان و منطق

صرف زبان فارسی

 

 

دکتر غلامحسین کریمی دوستان

طرح درس