اعضای هیات علمی گروه زبانشناسی​​​ 

 

دکتر علی افخمی

 

دکتر مزدک انوشه 

مرتبه علمی : استاد​

مرتبه علمی : استادیار​

aafkhami@ut.ac.ir​

mazdakanushe@ut.ac.ir​

 

 

دکتر علی درزی

 

دکتر محمود بی جن خان‌ 

مرتبه علمی : استاد​

مرتبه علمی : استاد​

alidarzi@ut.ac.ir​

mbjkhan@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر غلامرضا دین محمدی‌

 

دکتر غلامحسین کریمی دوستان​

مرتبه علمی : استادیار​

مرتبه علمی : استاد​

rezadien@ut.ac.ir

gh5karimi@ut.ac.ir​