ضوابط استفاده از کتابخانه :

 

 گروه­های زیر می توانند به عضویت کتابخانه­های دانشگاه پذیرفته شوند:

  الف-اعضای هیأت علمی، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، کارکنان دانشگاه تهران (رسمی یا پیمانی)و افراد بازنشسته دانشگاه.

  تبصره : اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران فقط می توانند به عضویت کتابخانه مرکزی در آیند.

  تبصره : عضویت استادان پاره وقت، حق­التدریس، مدعو، دانشجویان مهمان، اعضای هیات علمی و کارکنانی که به صورت های دیگر با دانشگاه همکاری دارند با معرفی نامه رئیس واحد و یا معاونت آموزشی دانشکده مربوط پذیرفته می شود.

  ب-افرادی که عضو قراردادهای همکاری با هریک از کتابخانه های دانشگاه باشند

  ج-افراد مشمول پیوست 1 این آیین نامه

  تبصره : بجز مشمولین بند 1 سایر افراد صرفا عضو کتابخانه مورد قرارداد می باشند.

  تبصره : مراجعه به کتابخانه مربوط جهت تعیین بارکد کارت و مطالعه آیین نامه برای افراد الزامی است.

  

شرایط عضویت :

-ارائه کارت شناسائی معتبر و یا کارت دانشجویی حسب مورد

  -تکمیل فرم درخواست عضویت

  -ارائه دو قطعه عکس

 

 مدت عضویت :

 -مدت عضویت دانشجویان تا پایان مدت اعتبار کارت دانشجویی آنها می باشد.

 -عضویت اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه تا پایان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است و پس از بازنشستگی هر سال پس از تسویه حساب تمدید خواهد شد.

  -عضویت استادان پاره وقت و حق التدریس حداکثر تا پایان یک نیمسال تحصیلی است

 

امانت کتاب  :

  -دانشجویان می توانند تنها با ارائه کارت بارکددار کتابخانه مربوط از خدمات آن استفاده کنند.

  -متقاضی می تواند بعد از وارد شدن بارکد کارت و دادن برگه خروج که مشخصات کتاب مورد امانت بر روی آن نوشته شده است کتاب را با توجه به مهلت تعیین شده به خارج از کتابخانه ببرد

  -امانت گیرندگان باید هنگام تحویل کتب خود با همکاری مسئول بخش نسبت به بازگشت کتاب خود در سیستم مطمئن گردند.

  -بخش امانت مجاز است در صورتی که متقاضیان کتابی افزایش یابد از امانت دادن یکی از نسخ کتاب خودداری نماید.

  -کتابخانه منابعی را که متقاضی بیشتری دارد و امکان تهیه نسخه­های بیشتری از آنها وجود ندارد را در بخش ذخیره نگهداری خواهد کرد تا منحصراً در کتابخانه مورد استفاده قرار گیرد. تشخیص این موارد بر اساس در خواست گروههای آموزشی و همچنین گزارش میز امانت و تایید آن به وسیله مدیر کتابخانه است.

  -امانت گیرندگان می توانند قبل از تاریخ بازگشت کتاب مدت زمان امانت کتاب خود را در صورتی که کتاب مورد نظر پیش درخواست نشده باشد به صورت حضوری یا تلفنی تمدید نمایند

 

پیش درخواست  :

  -در صورتی که کتاب مورد در خواست متقاضی در امانت باشد متقاضی می تواند پیش درخواست خود را به میز امانت اعلام تا نسبت به ذخیره  کتاب اقدام شود.

  -متقاضی موظف است در تاریخ تعیین شده پیش در خواست کتاب به کتابخانه مراجعه کند.

  -در صورت عدم مراجعه متقاضی کتابخانه موظف است کتاب در خواست شده را تا 24ساعت پس از تاریخ تعیین شده برای متقاضی نگهداری نماید.

  -در صورت عدم مراجعه متقاضی پس از مهلت تعیین شده در بند 3 کتابخانه می تواند کتاب ذخیره شده را در اختیار متقاضی دیگر قرار دهد

 

تعداد منابع و مدت زمان امانت  :

 -اعضای هیات علمی دانشگاه 12جلد (کتابخانه مرکزی:3جلد، کتابخانه دانشکده یا موسسه 6جلد و بین کتابخانه ای 3جلد)5هفته. بازنشستگان هبات علمی موظف به تسویه حساب در انقضای هر سال با کتابخانه های محل مراجعه میباشند

  -دانشجویان دوره دکتری تخصصی: 10جلد (کتابخانه مرکزی 3 جلد، کتابخانه دانشکده یا موسسه 5جلد و بین کتابخانه­ای 2جلد)5هفته .

  تبصره : اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشکده یا موسسه می توانند در صورتی که از کتابخانه مرکزی و بین کتابخانه ای کتاب در نزد خود به امانت نداشته باشند به همان تعداد از کتابخانه دانشکده یا موسسه خود کتاب به امانت بگیرند.

  -دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان سال پنجم به بالا رشته های معماری دکتری حرفه ای دامپزشکی و دکتری تخصصی پیوسته  بیوتکنولوژی : 9جلد (کتابخانه مرکزی 2جلد، کتابخانه دانشکده یا موسسه 5جلد، بین کتابخانه ای 2جلد)3هفته.

  -دانشجویان دوره کارشناسی دانشجویان چهار سال اول رشته معماری، دامپزشکی، بیو تکنولوژی 7جلد (کتابخانه مرکزی 2جلد,کتابخانه دانشکده یا موسسه 4جلد,بین کتابخانه­ای1جلد)2هفته

  -کارکنان دانشگاه تهران (رسمی ,پیمانی و قراردادی) 7جلد (کتابخانه مرکزی2جلد, واحد مربوطه 3جلد,بین کتابخانه ای2جلد )2هفته

 کارکنان بازنشسته هر سال موظف به تسویه حساب با کتابخانه های محل مراجعه می باشند.

  -سایر اعضا طبق توافق صورت گرفته در قراردادهای منعقده.

 

  امانت محدود :

 آن دسته از منابع کتابخانه که توسط اساتید به عنوان منابع آموزشی و تحقیقی معرفی می شوند و متقاضی بیش از 5 نفر داشته باشند در طول نیمسال تحصیلی از مجموعه اصلی کتابخانه خارج و به بخش امانت محدود منتقل می گردد . منابع در خواستی در این بخش حداکثر برا ی 48 ساعت در اختیار متقاضی قرار داده می شود.

تبصره 1:تمدید مدت زمان امانت,در صورت عدم وجود متقاضی دیگر ,برای 48 ساعت دیگر امکان پذیر است.

 تبصره 2:کتابخانه مرکزی از شمول این ماده مستثنی می باشد

  جریمه دیرکرد بازگشت کتاب :

 -امانت گیرنده موظف است راس تاریخ مقرر در برگ امانت,کتاب را به کتابخانه برگشت دهد.

 -چنانچه کتاب امانت گرفته در موعد مقرر بازگردانیده نشود ,برا ی هر روز تاخیر مبلغ 500ریال جریمه دیر کرد (تا 5 روز ,بدون احتساب تعطیلات )و پس از آن به ازای هر روز تاخیر 1000ریال در نظر گرفته می شود که باارائه رسید اخذ خواهد شد. بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن محروم خواهد بود. در صورتی که کارکنان یا اعضای هیات علمی از پرداخت جریمه دیر کرد تعیین شده خوداری نمایند مراتب به اطلاع معاون اداری و مالی دانشکده یا واحد ذیربط رسانده خواهد شد تا از حقوق آنان کسر شود . با توجه به شرایط زمانی هر سال یکبار توسط شورای پژوهشی دانشکده / مؤسسه در این مبالغ تجدید نظر خواهد شد.

  -در پایان هر نیمسال تحصیلی  اسامی دانشجویانی که کتب امانت گرفته شده را باز نگردانده اند به اداره آموزش دانشکده ذی ربط اعلام می گردد تا از ثبت نام آنان خود داری شود .همچنین امانت گیرندگان علاوه بر جریمه دیر کرد به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت در کتابخانه محروم خواهند شد و در صورت تکرار تصمیم گیری به عهده شورای کتابخانه خواهد بود و مراتب به اطلاع سایر کتابخانه های دانشگاه خواهد رسید.

  -رسیدگی به موارد خاص جریمه به عهده شورای هر کتابخانه می باشد

 

 جبران خسارت وارد شده به کتاب :

 مسئولیت حفظ و نگهداری کتب و سایر مواد به امانت گرفته شده از هر جهت به عهده امانت گیرنده است.

  -امانت گیرندگان و استفاده کنندگان از منابع کتابخانه­ای در صورت آسیب رساندن و مخدوش کردن و مفقود کردن آنها یا حذف هر نوع اطلاع از روی منابع (به صورت پاره کردن، خط زدن، جدا کردن اوراق و تصاویر منابع نوشتاری و یا حذف کردن اطلاعات از روی نوارهای تصویری صوتی و نرم افزارهای رایانه ای)ملزم به جبران خسارت بر اساس نظر مسئول کتابخانه می باشد.

 - چنانچه عضو نتواند عین مواد امانتی را عودت دهد موظف است عین کتاب را خریداری و به کتابخانه بازگرداند.و جریمه دیر کرد را نیز بپردازد در صورتی که کتاب نایاب باشد و امکان خریداری آن نباشد امانت گیرنده مکلف است از کتابخانه های دیگر کتاب را تهیه و پس از آماده نمودن (کپی و صحافی)آن را به کتابخانه تحویل نموده و علاوه بر پرداخت جریمه دیر کرد با تشخیص مسئول کتابخانه مبلغی را نیز به عنوان مابه­التفاوت قیمت نسخه اصلی و کپی بپردازد . در نهایت چنانچه تهیه کتاب به هر دلیلی مقدور نباشدبهای کتاب تا دو برابر قیمت روز آن محاسبه و از امانت گیرنده دریافت می شود .هزینه های مربوط به فهرست نویسی آماده سازی و غیره نیز حسب نظر کتابخانه از وی دریافت می گردد.

  -در صورتی که عضو بدون اجازه و انجام تشریفات لازم منابع کتابخانه ای را به هر طریق یا عنوان از کتابخانه یا آرشیو خارج کندمراتب در پرونده اداری یا تحصیلی وی درج خواهد شد و کارت عضویت وی نیز باطل می گردد. در موارد ضروری علاوه بر لغو عضویت اقدامات قانونی نیز به عمل خواهد آمد

 

 استفاده در محل منابع :

 -استفاده کنندگان در محل مجاز به خارج کردن منابع از کتابخانه نیستند . در صورت خروج منابع از کتابخانه کارت عضویت فرد باطل و مراتب نیز در پرونده اداری یا تحصیلی وی درج خواهد شد.

  -درصورتی که فرد به منابع مورد استفاده خود خسارت وارد نماید (پاره شدن جلد یا صفحه­ها علامت گذاری و لک شدن کتاب و غیره)به هر صورت ویا با هر وسیله موظف است طبق نظر کارشناس کتابخانه جبران خسارت نماید

  

 نسخه برداری از منابع و مواد کتابخانه :

  -به منظور حفظ و حراست نسخه های خطی نشریات قدیمی چاپ سنگی و اسناد نسخه برداری از آنها ممنوع است . فرد متقاضی در صورت لزوم با رعایت ضوابط و پرداخت هزینه لازم می تواند از کتابخانه در خواست تهیه میکروفیلم و عکس از نسخه مربوط را نماید.

  -نسخه برداری از پایان نامه ها مجاز نمی باشد. هرگونه سوء استفاده از پایان نامه ها پیگرد قانونی دارد.

  -نسخه برداری (فتوکپی )تهیه فتوکپی یا تکثیر و چاپ های رایانه ای از منابع مجاز به استثناءمواد یک و 2این ماده در محل کتابخانه بر اساس تعرفه های تعیین شده در پیوست 2 این آیین نامه انجام می شود که در آغاز هر سال تعیین و با ابلاغ کتبی به اطلاع مراجعان کتابخانه میرسد.

  -فتوکپی از منابع موجود در بخش مرجع (غیر از پایان نامه ها)در صورت هماهنگی با مسئول بخش مربوط مجاز می باشد

 

 امانت بین کتابخانه ها :

  امانت بین کتابخانه ای همکاران متقابل کتابخانه های دانشگاه تهران با یکدیگر است که طی آن یک کتابخانه می تواند مواد کتابخانه دیگر را به امانت بگیرد . در این شرایط کتابخانه نقش مراجعه کننده را ایفا می کند کتابخانه در خواست کننده کتابخانه مبدا و کتابخانه امانت دهنده کتابخانه مقصد نامیده می شود

 

واحدهای تحت پوشش عبارت اند از:

 

کتابخانه های دانشکده ها موسسات و مراکز پژوهشی دانشگاه تهران

 

 مقررات امانت :

 -کتاب فقط به کتابخانه ها امانت داده می شود . بنابراین کتابخانه مبدا مسئول هر گونه دیرکرد خسارت و یا مشکلاتی از این قبیل است و تعیین جریمه دیر کرد یا خسارت بر اساس مادههای 6و7 استفاده از کتابخانه های دانشگاه تهران انجام خواهد شد .

  -کتابخانه مبدا می تواند تقاضای خود را از طریق اتوماسیون اداری طبق فرم نمونه به کتابخانه مقصد ارسال نماید.

  -امانت و عودت منابع در خواستی بین کتابخانه مبدا و مقصد از طریق پیک دانشگاه انجام خواهد شد.

 تبصره  : -در صورتی که مجموع تخلفات یک کتابخانه (مبدا یا مقصد )به 20مورد در طول یک نیمسال برسد برای مدت یک نیمسال از خدمات کتابخانه طرف مقابل محروم می شود اما موظف است ارائه خدمات خود را به کتابخانه مقابل ادامه دهد

 

 

 

 تسویه حساب :

 -کلیه دانشجویان موظف اند پس از فراغت ا زتحصیل و یا در صورت انصراف مهمانی انتقالی و یا مرخصی تحصیلی برگه تسویه حساب با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و کتابخانه محل تحصیل خود را اخذ وبه اداره آموزش تحویل نمایند.

  -اعضای هیات علمی مدعو و دانشجویان مهمان موظف اند پیش از اتمام دوره همکاری یا آموزش خود برگه تسویه حساب با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و کتابخانه دانشکده را اخذ و به اداره آموزش یا دبیر خانه واحد مربوطه تحویل نمایند .

 -اعضای هیات علمی در صورت قطع رابطه استخدامی (استعفاء، انتقال، ماموریت علمی و مرخصی بیش از یکسال ) و کارکنان (استعفا، انتقال، ماموریت اداری، بازنشستگی یا مرخصی بیش از یکسال )موظف به اخذ برگه تسویه حساب از کتابخانه مرکزی و کتابخانه واحد خود می باشند

  -کتابخانه های دانشگاه موظفند در پایان هر نیمسال تحصیلی اسامی مدرسان مهمان حق التدریس و پاره وقت که منابع دریافتی خود را در مهلت مقرر به کتابخانه تحویل نداده­اند برای تسویه حساب به امور مالی دانشکده اعلام می کند

 

 به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده هر چه بیشتر از منابع موجود در کتابخانه های دانشگاه ها استادان دانشجویان و دانش پژوهان دارای مدرک دکتری کارشناسی ارشد و کارشناسی و محققان و نخبگان طلاب علوم حوزوی و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (اشخاص حقیقی)و مراکز پژوهشی انجمن های علمی و شرکتها و کارخانه هایی که دارای فعالیت های پژوهشی هستند (اشخاص حقوقی)پس از تایید رییس یا معاون کتابخانه مورد نظر می توانند با پرداخت حق عضویت برابربا تعرفه تعیین شده برای دوره های زمانی معین به عضویت آن کتابخانه پذیرفته شوند. برای استفاده از منابع کتابخانه های دیگر دانشگاه ارائه در خواست عضویت جداگانه الزامی است.

 تبصره :شخاص حقیقی و حقوقی چنانچه مایل به امانت گرفتن کتاب باشند می بایست به ازای هر پژوهشگر معادل سه میلیون ریال اوراق بهادار بعنوان ودیعه نزد کتابخانه مورد نظر بسپارد . بدیهی است این ودیعه پس از تسویه حساب با کتابخانه عودت داده می شود.

 

تبصره :کتابهایی که ارزش ریالی روز آنها بنابر نظر کارشناس مورد تایید کتابخانه بیشتر از مبلغ ودیعه باشد مشمول بند 8ماده 4 آیین نامه استفاده از کتابخانه های دانشگاه تهران است و امانت داده نمی شود.

 

تبصره :اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به استفاده از منابع در محل کتابخانه باشند در صورتی که کتابخانه مربوطه امکانات و شرایط لازم را داشته باشد باپرداخت 50 در صدتعرفه های فوق کارت عضویت استفاده در محل را دریافت خواهند کرد.

 

تبصره :کلیه وجوه دریافتی از هر محل اعم از حق عضویت ها جریمه ها و ....با رعایت آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه به طور کامل در اختیار کتابخانه دانشکده یا موسسه قرار می گیرد تا با نظر رئیس کتابخانه به مصرف هزینه های مورد نظر برسد.

 

 

 

 مقررات عمومی و آیین نامه انضباطی :

 به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه کلیه اعضاه موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند.

  -حفظ پوشش و شئونات اسلامی در محیط کتابخانه و تالارهای مطالعه

  -آوردن ساک و کیف به داخل کتابخانه ممنوع است . استفاده از (lab top )باهماهنگی کتابخانه بلامانع است.

  -حفظ نظم و انضباط و سکوت در محیط کتابخانه مورد انتظار بوده و لازم است مراجعان از انجام کارهایی از قبیل تردد بی مورد در تالارها  راهروها سالن ها ایجاد سروصدا صندلی ها و ....بپرهیزند

  -عدم استفاده از کارت دیگران و یا دادن کارت خود به دیگران جهت استفاده ارائه خدمات فقط با کارت شناسایی معتبر و اصل کارت صورت میگیرد.

  -.آسیب نرساندن به وسایل کتابخانه اعم از میز صندلی

  -حفظ نظم در استفاده از کتابهای تالارها و همکاری با کتابداران در جهت افزایش کمی و کیفی خدمات و افزایش کارایی کتابخانه

  -خودداری و جابجایی وسایل و تجهیزات کتابخانه . باز و بسته کردن پنجره ها و استفاده از میز و امکانات اختصاصی کارکنان

  -مطلع نمودن کتابداران (کتابخانه)در صورت کمبود و یا نبود منابع مورد در خواست

  -عدم استعمال دخانیات . پرهیز از خوردن و آشامیدن در محیط کتابخانه و تالارها

  -خروج غیر قانونی (بدون هماهنگی) منابع کتابخانه

  -رعایت احترام و حسن برخورد با کتابداران و کارکنان و عدم توهین به همکاران

  -آسیب رساندن عمومی به منابع و عدم اختلال در سیستم رایانه از قبیل استفاده از سایت های غیر مجاز و.......

  -سرقت عمدی منابع

 تبصره :در صورت عدم رعایت مقررات انضباطی در موارد شماره 1 الی 9 حداکثر دو نوبت تذکر داده می شود . در غیر اینصورت و تکرار موارد پس از اطلاع به صورت مکتوب طبق ضوابط قانونی به مراجه ذیربط معرفی می گردد.

 تبصره : برای موارد 11و 12و13 در صورت مشاهده تخلف مراتب بلافاصله به مسئولین ذیربط در دانشگاه گزارش خواهد شد.

  -ساعات کار کتابخانه دانشکده ها به استثنای روزهای تعطیلی دانشگاه از ساعت8صبح الی18بعد از ظهر و روزهای پنج شنبه از ساعت 8صبح الی13بعد از ظهر و دو ماه تابستان طبق ساعا ت کاری تعیین شده دانشگاه می باشد . کتابخانه ها نیز موظف به اعلام ساعات کار در سایت و محل مناسب می باشند.