اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
 
 

دکتر شهرام آزادیان

 

دکتر احمد احمدی‌

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی: استادیار‌

sazadian@ut.ac.ir​​​

amahmadi@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر منوچهر اکبری

 

دکتر علیرضا امامی

مرتبه علمی: استاد‌

مرتبه علمی: استادیار‌

makbari@ut.ac.ir‌ ‌

aremami@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر علی اصغر باباسالار​

 

دکتر جواد بشری

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی: استادیار‌

babasalar@ut.ac.ir​​​

j.bashary@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر محمدرضا ترکی

 

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

مرتبه علمی : دانشیار​

مرتبه علمی : دانشیار​

mtorki@ut.ac.ir​

hajiannjd@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر حمیرا زمردی‌

 

دکتر عبدالرضا سیف​

مرتبه علمی: استاد‌

مرتبه علمی: استاد‌

zomorrodi@ut.ac.ir​

seif@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی‌

 

دکتر حمیدرضا عظیمی‌

مرتبه علمی: استاد‌

مرتبه علمی: استادیار‌

shafiea@ut.ac.ir​

azimi_hamidreza@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر مهدی علیایی مقدم‌

 

دکتر وحید عیدگاه طرقبهی‌

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی: استادیار‌

olyaei@ut.ac.ir​

vahid.idgah@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر محمود فضیلت‌

 

دکتر روح الله هادی‌

مرتبه علمی: استاد‌

مرتبه علمی : دانشیار​

mfazilat@ut.ac.ir‌

rhadi@ut.ac.ir​​‌

 

 

 

دکتر محمد افشین وفایی

 

دکتر علی محمد موذنی‌

مرتبه علمی: استادیار‌

مرتبه علمی: استاد‌

m.afshinvafaie@ut.ac.ir

moazzeni@ut.ac.ir​

 

 

 

دکتر امید مجد‌

 

دکتر محمد منصور

مرتبه علمی : دانشیار​

مرتبه علمی : دانشیار​

majdomid@ut.ac.ir​

mansoor@ut.ac.ir‌

 

 

 

دکتر مصطفی موسوی راد​‌

   

 

مرتبه علمی : دانشیار​

 

mmusavi@ut.ac.ir​