موزه کتابخانه-رؤسا موزه کتابخانه-رؤسا

 

 

حسین (هاشم خان) شمس داوری

۱۳۱۱-۱۳۱۳

امیر مظفرالدین خان فرخ

۱۳۱۳-۱۳۱۵

علی اکبر مجیدی فیاض

۱۳۱۵-۱۳۱۶‌

اوانس حق نظریان

۱۳۱۶-۱۳۳۶‌

عزت الله نگهبان

۱۳۳۶-۱۳۳۸‌

سید حسین نصر

۱۳۳۸-۱۳۴۷

عباس زریاب خوئی 

۱۳۴۷-۱۳۴۸

نوش آفرین انصاری (محقق) 

۱۳۴۸-۱۳۵۱

آذر هوشنگ باختری

۱۳۵۱( شش ماه)

بهرام جمالپور

۱۳۵۱-۱۳۵۳

سید حسن سادات ناصری 

۱۳۵۳-۱۳۵۶

مظفر بختیار

۱۳۵۶-۱۳۵۸

رضا سرلک

۱۳۵۸-۱۳۵۹

احمد کریمی حکاک 

 ۱۳۵۹-۱۳۶۱

سید ابراهیم دیباجی

۱۳۶۱- ۱۳۶۶

سید امیر محمود انوار 

۱۳۶۶-۱۳۶۷

غلامعباس رضایی هفتادر

۱۳۶۷-۱۳۷۰

عصمت الملوک حکیمی

۱۳۷۰-۱۳۷۲

محمود شکیب

۱۳۷۲-۱۳۷۶

محمدحسن فوادیان

۱۳۷۶- ۱۳۸۲

احمد احمدی 

۱۳۸۳-۱۳۸۶‌

علیرضا حاجیان نژاد

۱۳۸۶-۱۳۸۸ 

امید مجد 

۱۳۸۸-۱۳۹۰

علی اصغر باباسالار

 ۱۳۹۰-۱۳۹۳

حمید کرمی پور 

۱۳۹۳-۱۳۹۷ 

جواد بشری 

 ۱۳۹۷( شش ماه)

علیرضا امامی 

 ۱۳۹۸-۱۳۹۹ 

مریم امینی

۱۳۹۹-۱۴۰۱‌

مژگان خان مرادی

۱۴۰۱‌ تا کنون

پروین اعتصامی 

در سال ۱۳۱۵ برای مدتی کتابدار کتابخانه بوده است.