موزه کتابخانه-آموزش و اطلاع رسانی موزه کتابخانه-آموزش و اطلاع رسانی

 

انجمن (کلوبکتابخانه، گروهی متشکل از دانشجویان علاقه مند بود که در سالهای ابتدایی تأسیس کتابخانه، با آموزش استفاده از کتابخانه و معرفی کتاب‌ها به سایر دانشجویان با سخنرانی‌ها و تشکیل نمایشگاه‌هایی از منابع گردآوری شده هر سال، همچنین با مراجعه به کتابخانه های تهران و برقراری ارتباط با مؤلفان و ناشران و کتابخانه های شهرستانها، نقش مهمی در معرفی کتابخانه و گردآوری، استنساخ و تکمیل مجموعه منابع داشت و در راه اندازی کتابخانه های دیگر مؤثر بود.
آموزش و اطلاع رسانی از مهمترین فعالیت‌های کتابخانه ها به شمار می‌آید. آموزش آشنایی با کتابخانه و بخشها و منابع مختلف آن، نحوه جستجو و بازیابی اطلاعات و بهره گیری از منابع اطلاعات علمی تخصصی ارائه شده برای رشته‌های مختلف دانشکده، همچنین آموزش روش پژوهش و تدوین گزارش و پایان نامه یکی از وظایف کتابخانه است و ازسال ۱۳۹۵ با برگزاری دوره‌های عمومی در ابتدای سال تحصیلی و دوره‌های تخصصی برای رشته‌های مختلف، همچنین دوره‌های مورد نیاز کاربران حتی برای یک نفر آغاز شده است. در سالهای مختلف، کتابخانه با تهیه بروشورها و راهنماها، سعی در بهینه سازی ارتباط با کاربران و استفاده مفید از کتابخانه داشته است. بخش اطلاع رسانی نیز، در جستجوی منابع و شیوه استفاده از کتابخانه، راهنمای کاربران است.
یکی ازفعالیتهای تخصصی هر کتابخانه، برگزاری نمایشگاه‌ها، سخنرانی‌ها و نشستهایی در زمینه موضوعات تحت پوشش است. نمایشگاه‌هایی برای فروش کتاب و منابع خاص کاربران یا معرفی منابع ویژه کتابخانه، همچنین نشستهای معرفی کتاب یا سخنرانی‌هایی درباره مسائل تخصصی روزمره کاربران، راه‌هایی برای تعامل بیشتر، عرضه بهتر خدمات و شناختن و شناساندن کتابخانه به آنان است.

 

آموزش بخش آموزش و اطلاع رسانی

آموزش و اطلاع رسانی از مهمترین فعالیت‌های کتابخانه ها به شمار می‌آید. آموزش آشنایی با کتابخانه و بخشها و منابع مختلف آن، نحوه جستجو و بازیابی اطلاعات و بهره گیری از منابع اطلاعات علمی تخصصی ارائه شده برای رشته‌های مختلف دانشکده، همچنین آموزش روش پژوهش و تدوین گزارش و پایان نامه یکی از وظایف کتابخانه است و ازسال ۱۳۹۵ با برگزاری دوره‌های عمومی در ابتدای سال تحصیلی و دوره‌های تخصصی برای رشته‌های مختلف، همچنین دوره‌های مورد نیاز کاربران حتی برای یک نفر آغاز شده است. در سالهای مختلف، کتابخانه با تهیه بروشورها و راهنماها، سعی در بهینه سازی ارتباط با کاربران و استفاده مفید از کتابخانه داشته است. بخش اطلاع رسانی نیز، در جستجوی منابع و شیوه استفاده از کتابخانه، راهنمای کاربران است.

 

     
           
  جزوه‌های آموزشی کتابخانه ۱۳۹۶-۱۳۹۸   دوره آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعات علمی ۱۳۹۷ (۱)‌   دوره آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعات علمی ۱۳۹۶ (۱)‌   دوره آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعات علمی ۱۳۹۶ (۲) ‌   دوره آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعات علمی ۱۳۹۶ (۳)   
     
           
  دوره آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعات علمی ۱۳۹۶ (۴)‌   دوره آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعات علمی ۱۳۹۷ (۲) ‌   راهنمای کتابخانه، ۱۳۸۱(۱)‌   راهنمای کتابخانه، ۱۳۸۱(۲)‌   سال نو تحصیلی، ۱۳۸۶ (۱)‌  
     
           
  سال نو تحصیلی، ۱۳۸۶ (۲)   سال نو تحصیلی، ۱۳۸۷-۱۳۸۸ (۱)    سال نو تحصیلی، ۱۳۸۷-۱۳۸۸ (۲) ‌   کتابچه راهنمای کتابخانه، ۱۳۹۶-۱۳۹۸‌   کتابچه راهنمای کتابخانه، ۱۳۹۶-۱۳۹۸(۱)‌  
     
           
  مسابقه هفته کتاب، دهه ۸۰‌   معرفی پایگاه‌های مفید، دهه ۸۰ (۲)    معرفی پایگاه‌های مفید، دهه ۸۰    معرفی پایگاه‌های مفید هر رشته، دهه ۸۰ (۲)    معرفی پایگاه‌های مفید هر رشته، دهه ۸۰ (۳)‌  
     
           
  معرفی پایگاه‌های مفید هر رشته، دهه ۸۰ (۴)‌   معرفی پایگاه‌های مفید هر رشته، دهه ۸۰   نوروز، دهه ۸۰ (۱)‌   نوروز، دهه ۸۰ (۲)‌   نوروز، دهه ۸۰ (۳) ‌  
   
           
  نوروز، دهه ۸۰ (۴)‌   هفته کتاب و کتابخوانی، دهه ۸۰ (۲)‌   هفته کتاب و کتابخوانی، دهه ۸۰ (۳)‌   هفته کتاب و کتابخوانی، دهه ۸۰ (۴)‌   هفته کتاب و کتابخوانی، دهه ۸۰ (۵) ‌  
     
           
  هفته کتاب و کتابخوانی، دهه ۸۰ (۶)‌   هفته کتاب و کتابخوانی، دهه ۸۰ (۷) ‌   هفته کتاب و کتابخوانی، دهه ۸۰    دوره آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعات علمی در تالار باستانی پاریزی، ۱۳۹۷‌   راهنمای کتابخانه، دهه ۷۰‌  
   
                     

 

 

انجمن کتابخانه بخش آموزش و اطلاع رسانی

انجمن (کلوب) کتابخانه، گروهی متشکل از دانشجویان علاقه مند بود که در سالهای ابتدایی تاسیس کتابخانه، با آموزش استفاده از کتابخانه و معرفی کتابها به سایر دانشجویان با سخنرانی ها و تشکیل نمایشگاههایی از منابع گردآوری شده هر سال، همچنین با مراجعه به کتابخانه های تهران و برقراری ارتباط با مولفان و ناشران و کتابخانه های شهرستانها، نقش مهمی در معرفی کتابخانه و گردآوری، استنساخ و تکمیل مجموعه منابع داشت و در راه اندازی کتابخانه های دیگر موثر بود. 

 

 

     
           
  انجمن کتابخانه ۱۳۱۲-۱۳۱۳   انجمن کتابخانه     ۱۳۱۴-۱۳۱۵   انجمن کتابخانه، ۱۳۱۳-۱۳۱۴‌   انجمن کتابخانه، ۱۳۱۵-۱۳۱۶‌   انجمن کتابخانه، ۱۳۱۶-۱۳۱۷‌  
     
             
  انجمن کتابخانه، ۱۳۱۸-۱۳۱۹‌   انجمن کتابخانه     ۱۳۱۹-۱۳۲۰‌   کلوب کتابخانه ۱۳۱۱-۱۳۱۲‌   انجمن کتابخانه، ۱۳۱۶-۱۳۱۷      
     
                     

 

نمایشگاه ها و نشست های تخصصی بخش آموزش و اطلاع رسانی

یکی ازفعالیتهای تخصصی هر کتابخانه، برگزاری نمایشگاه‌ها، سخنرانی‌ها و نشستهایی در زمینه موضوعات تحت پوشش است. نمایشگاه‌هایی برای فروش کتاب و منابع خاص کاربران یا معرفی منابع ویژه کتابخانه، همچنین نشستهای معرفی کتاب یا سخنرانی‌هایی درباره مسائل تخصصی روزمره کاربران، راه‌هایی برای تعامل بیشتر، عرضه بهتر خدمات و شناختن و شناساندن کتابخانه به آنان است. 

 

 

     
           
  نشست حافظ، ۱۳۹۷‌   نمایشگاه پایان نامه‌ها در هفته پژوهش، دهه ۷۰‌   نمایشگاه کتابخانه در هفته پژوهش، دهه ۷۰‌   نمایشگاه کتب چاپ سنگی در هفته پژوهش، دهه ۷۰‌   نمایشگاه کتب مرجع و پایان نامه‌ها در هفته پژوهش، دهه ۷۰‌  
     
           
  نمایشگاه مبادله کتب تکراری، بهمن ۱۳۹۹ (۱)    نمایشگاه مبادله کتب تکراری، بهمن ۱۳۹۹ (۲)‌   نمایشگاه مبادله کتب تکراری، بهمن ۱۳۹۹ (۳)‌   نمایشگاه مبادله کتب تکراری، بهمن ۱۳۹۹ (۴)‌   نمایشگاه مبادله کتب تکراری، بهمن ۱۳۹۹ (۵)